Jaunimo centras egzistuoja ir egzistuos!

     Jau prieš porą metų ne tik Čikagoje, bet ir kitose JAV vietovėse pradėjo sklisti gandai ir pranašystės, kad Jaunimo centras tuoj bus parduotas, o gal jau ir yra parduotas, tik jėzuitai slepia. Tad dabar, kai jie sužinojo, kad į Čikagą iš Vilniaus atvyksta jėzuitų provinciolas ir provincijos ekonomas, pradėjo triumfuoti, kad štai mūsų pranašavimas jau pildosi! Deja, T. Provinciolas ir Čikagoje, ir Clevelande, ir Lemonte gausiai susirinkusiems mūsų tautiečiams pranešė ir pabrėžė, kad Jaunimo centro niekas nepardavė ir neparduos, kol Čikagos lietuviams jis bus reikalingas. Jeigu ir išmirtų visi Čikagoje gyvenantys lietuviai jėzuitai, jis vis tiek galės egzistuoti, nes yra administruojamas pasauliečių. Žinoma, yra finansinių sunkumų, bet tikimės, kad lietuviai tai supras ir, kiek galėdami, padės.

Nuoširdžiai dėkojame “Laiškų lietuviams” rėmėjams

250 dol. dol. aukojo Julija Klimaitienė.

200 dol. aukojo kun. Gediminas Kijauskas, SJ.

85 dol.aukojo Ona Pranckevičiūtė.

Po 50 dol. aukojo: H. Stasas, K. Vaičeliūnienė.

40 dol. aukojo V. Lesniauskas.

Po 35 dol. dol. aukojo: J. Jodelė, A. Liulevičius, A. Šležas, L. Kriaučeliūnas, R. Boris.

30 dol. aukojo O. Skrebūnas.

Po 25 dol. dol. aukojo: R. Čemarka, J. Žitkus, P. Abromaitis.

Po 20 dol. dol. aukojo: A. Balčytis, S.Pusvaškis, J. Rumbutis, K. Bačiūnas, A. Masionis.

Po 15 dol. dol. aukojo: S. PPaketuras, A. Januška, J. Adomaitis, L. Šmulkštys, A. Petrašiūnas, K. Ražanskas, A. Griškienė, J. Žebrauskas, P. Sideravičius, kun. L. Dieninis, P. Janušomis, P. Janulis.

14 dol. aukojo E. Gudinskas.

Po 10 dol. dol. aukojo: J. Radas, M. Vaškevičius, B. Čepaitis, M. Venskus, S. Kavaliūnienė, V. Leščinskienė, B. Jakniūnas, B. Harris, M. Žifžiūnienė, A. Kuolas, K. Ancerevičienė, V. Laniauskas, N. Raišys, M. Barienė, J. Gradinskas, J. Juodvalkis, J. Miečius, V. Siliūnas, D. Žuraitis, P. Murinas, P. Dūda, O. Kremeris, T. Varanka, J. Leinys, E. Jurkėnas, S. Larvys, A. Rimienė, A. Rimkus, J. Žemaitis, A. Lauraitis, V. Aukštuolis, prel. I. Urbonas, V. Jančauskienė, B. Kelmelis, Z. Martinaitienė, A. Kazlauskas, E. Diminskis, O. Dovydaitis, B. Lukas, R. Vilutaitis, S. Keženius, Z. Žebrauskas.

Laiškų Lietuviams administratorė p. A. Likanderienė sunkiai susirgo. Labai atsiprašome visų skaitytojų, jeigu tuoj negalėsime reaguoti į Jūsų laiškus ar įvairius pageidavimus.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, SJ. Redaktoriaus pavaduotojas — Algirdas Paliokas, SJ. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Marija A. Jurkutė, Vytautas Kasniūnas, Jonas Kuprys, Nijolė Užubalienė. Techn. redaktorius — dr. Jonas Boguta. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (312) 737-8400. FAX (312) 737-0486. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata - 15 dol., atskiras numeris - 1,50 dol.