► Kun. Jonas Sukackas, SJ, gruodžio mėn. 11d. Urugvajuje atšventė 80 metų amžiaus sukaktį.

► Kun. Vaclovo Aliulio, MIC, nuomone, Jonas Paulius II yra popiežius, davęs Lietuvai daugiausia visoje krikščionijos istorijoje. Ar jo kilmė lietuviška, kaip kai kas spėlioja, neaišku.

► Kun. Justinas Steponaitis, kilęs iš Santautų valsčiaus, Vilkaviškyje 1937 m. įšventintas kunigu, sielovados darbą dirbęs Lietuvoje, Vokietijoje ir JAV, mirė 1944 m. lapkričio 29 d. Worcester, MA. Palaidotas Putname, “Dangaus vartų” kapinaitėse.

► Vilniaus arkiv. A.J. Bačkis paskelbė kalėdinį sveikinimą Lietuvos žmonėms, kuriame tarp kitko sakoma: “Kalėdų dieną iš širdies padarykime ką nors gero kitiems. Mūsų gerumo paliesti, kiti ims širdimi atsiliepti”.

► Pop. Jono Pauliaus II knyga “Peržengiant vilties slenksti” yra jau išversta į 21 kalbą.

►    Lietuvos vyskupų konferencijos 1993 m. įsteigta katalikų televizijos studija, vadovaujama D. Vilko, rengia 30 min. ilgio televizijos programas, kurias ketvirtadieniais perduoda Lietuvos valstybinė televizija.

► 1994 m. lapkričio 20 d. kun. dr. Juozas Anderlonis, STD, Philadelphijos Šv. Jurgio liet. parapijos klebonas ir Lietuvos Vyčių centro valdybos dvasios vadas, atšventė 25 m. kunigystės jubiliejų.

►    Vysk. Juozo Tunaičio nuomone (“Lietuvos aidas”, 1994 m. spalio 20 d.), lietuvių tauta, nepaisant sovietmečio, išliko katalikiška. Tačiau katalikų Bažnyčia susilpnėjusi. Neprikl. Lietuvos laikais buvę 80% katalikų, dabar 60% save laiko katalikais, bet praktikuojančių esą tik 10-15%. Visose pokomunistinėse šalyse būklė esanti panaši.

► Religinės šalpos 1400 dol. premija, kurios mecenatas yra prel. J. Prunskis, paskirta “Dienovidžiui”, Vilniuje leidžiamam savaitraščiui, už krikščionybės idealų ugdymą.

► Šv. Sosto nuncijaus Lietuvai arkiv. G. M. Garda teigimu, pasaulyje neabejojama “dėl esamo tiesioginio ryšio tarp popiežiaus kovos už žmogaus teises bei asmens laisvę ir Berlyno sienos griuvimo”.

►    Kazimierietė ses. M. Juozapa Čižauskaitė mirė 1994 m. gruodžio 1 d., sulaukusi 101 m. amžiaus. Į Šv. Kazimiero seserų vienuoliją įstojo 1908 m., tik vienuolijai įsikūrus. Po Motinos Marijos Kaupaitės mirties nuo 1940 iki 1952 m. buvo generalinė vyresnioji.

► 1994 m. lapkričio 30 - gruodžio 2 d. Lietuvos prez. A. Brazauskas, lydimas devynių žmonių delegacijos, lankėsi Romoje. Turėjo darbo vizitą Italijoje ir oficialų vizitą Vatikane. Audiencija pas popiežių buvo gruodžio 2 d. Šv. Tėvas domėjosi Lietuvos santykiais su kaimyninėmis valstybėmis, valstybės ir Bažnyčios santykiais, teiravosi apie bažnytinio turto grąžinimą.

► Prel. J. Prunskio premija darbui, kuris labiausiai padėtų Kristaus idealus puoselėti, 1994 m. spalio 8 d. paskirta dviem asmenims: 3000 dol. paskirta kun. Juozui Ambrasui, SJ, už knygą “Žvilgsnis nuo Sinajaus kalno”, kurioje aprašomi reikšmingiausi krikščionybės istorijos įvykiai. 2000 dol. premija teko Hans Brinkman knygos “Gyvenimas su Kristum” vertėjai Sigitai Švitrienei iš Kauno.

► Ses. M. Gabrielė Mazelauskaitė, OFS, kilusi iš Čikagos Bridgeporto, 1994 m. lapkričio 2 d. mirė Šv. Pranciškaus vienuolyne Pittsburge, PA. Ji buvo viena iš šio vienuolyno steigėjų.

►    Jau metai kaip Lietuvos Vyčių padalinys “Pagalba Lietuvai” siunčia kas mėnesį 1000 dol. piniginę auką Vilniaus “Betanijos” sriubos valgyklai paremti.

►    Vilniuje lapkričio 28 d. pašventinta Jono Pauliaus II aikštė, esanti prieš Šv. Petro ir Povilo bažnyčią.

►    Gruodžio 3 d. buvo išleistas 20 centų Lietuvos pašto ženklas, skirtas šv. Kalėdoms. Šiame pašto ženkle atvaizduota Švč. M. Marija su kūdikiu ant rankų. Pašto ženklo autorė dail. Ieva Načiulytė.

► “Pašaukė mane” yra knyga, atsiminimų forma aprašanti pop. Jono Pauliaus II gyvenimą. Ją lenkiškai parašė kun. M. Malinskas, į lietuvių kalbą išvertė kun. Ričardas Jakutis.

► Lietuvos prez. A. Brazauskas, lankydamasis JAV, rugsėjo 29 d. padarė mandagumo vizitą Philadelphijos (pensijon pasitraukusiam) kard. Krol. Šis kardinolas 1993 m. lankėsi Lietuvoje ir savo akimis pamatė katalikų Bažnyčios reikalus ir bėdas. Būdamas popiežiaus fondo Amerikoje vyriausias valdytojas, jis tuoj nutarė paskirti 100.000 dol. metinę pašalpą Lietuvos Bažnyčiai, išmokamą per trejus metus. Susitikimo metu dalyvavo ir kun. J. Anderlonis.

Juoz. M.