Po ilgos ir sunkios ligos kun. Petras Daugintis, SJ, mirė šių metų sausio mėn. 2 dieną Čikagoje, Šv. Kryžiaus ligoninėje. Jis buvo gimęs 1915 m. balandžio 1 d. Lietuvoje, Kretingos apskrityje. 1934 m. baigęs Tauragės Mokytojų seminariną, trejus metus mokytojavo Plungės apylinkėje. Karo tarnybą atliko PLP Karo mokykloje, kur

TĖVAS PETRAS DAUGINTIS, SJ

1937    m. baigė XII aspirantų laidą, gaudamas artilerijos jaun. leitenanto laipsnį.

     1938    m. įstojo į Jėzuitų ordiną. Filosofijos mokslus studijavo Pagryžuvy, o teologijos — Vokietijoje. 1946 m. Muenchene įšventintas į kunigus. Po to trejus metus studijavo sociologinius mokslus Romoje, įsigydamas daktaro laipsnį. 1955 m. išvyksta į Pietų Ameriką. Keletą metų darbavosi Brazilijoje ir Urugvajuje. Yra parašęs istorinę-socialinę studiją “Urugvajaus lietuviai”. Rašė straipsnius įvairiems lietuvių laikraščiams bei žurnalams.

     1978 m. atvyko į Čikagą, kur buvo paskirtas Lietuvių provincijos ekonomu. 1980 m. pradėjo redaguoti Tėvų jėzuitų ir Jaunimo centro biuletenį “Mūsų žinios”. Jį redagavo iki savo mirties. Visą laiką stengėsi aktyviai dalyvauti lietuvių religinėje ir kultūrinėje veikloje. Turėjo beveik visas tikro žemaičio ypatybes. Jis buvo labai darbštus, stengėsi susipažinti su visais sutiktais žmonėmis ir surinkti apie juos kiek galima daugiau žinių. Su visais buvo draugiškas, rinko informacijas iš įvairių gyvenimo sričių.

     Tegul Dievas jam atlygina už jo įvairiopą veiklą, už visus vargus bei nemalonumus, patirtus dėl savo nestiprios sveikatos.

J.V.