Paminklas žuvusiems partizanams

    Utenoje, ant kalvelės prie Dauniškio ežero, pašventinta įspūdinga Marijos Kankinių Karalienės koplyčia — paminklas žuvusiems Aukštaitijos rezistentams. Atgimimo metais čia jau buvo pristatyta kryžių enkavedistų užkastoms aukoms. Kryžiai pastatyti ir kitose vietose žuvusiems partizanams, kurie buvo atpažinti. Vieta parinkta labai graži ir tinkama prie ežero, j kurį buvo sumesta daug žuvusių partizanų. Paežere eina kelias, ir prie to kelio vartai į aptvertą paminklinę vietą — kapines.

    Šis “Laiškų lietuviams” numeris iliustruotas tos meniškos koplyčios ir aplink ją esančių kryžių nuotraukomis.

Nuoširdžiai dėkojame “Laiškų lietuviams” rėmėjams

35 dol. aukojo: L. Ragas, V. Lukošiūnas, O. Strimaitis, J. Jankauskas.

30 dol. aukojo A. Matulionis.

Po 25 dol. aukojo: N. Šumskienė, E. Katilienė, O. Jankevičiūtė.

Po 20 dol. aukojo: F.Černius, A. Saulis. E. Jasaitis, O. Matusaitienė.

Po 15 dol. aukojo: K. Orentas, kun. J. Grabys, Č. Masaitis, M. Bichnevičius, T. Zailskas, A. Šešplaukis, V. Kupcikevičius, S. Dargis, J. Vadopalas, V. Udrienė, G. Lapenas, L. Bildušas, P. Mačiulis, P. Gruodis, A. Valavičius, A. Lipčienė, S. Jelionienė, S. Pareigis, J. Siaurusaitis.

Po 10 dol. aukojo: M. Žeimys, V. Pikturna, J. Grigaitis, A. Rudis, D. Bilaišienė, A. Dzirvonas, S. Mikelevičius, kun. J. Pakalniškis, R. Mozoliauskas, V. Kazlauskas, J. Sungaila, G. Ažubalis, J. Mikulionis, J. Jarašius, K. Majauskas, J. Rutkienė, M. Arštikys, S. Damašius, R. Karklys, M. Šeduikis, O. Norkus.

Po 5 dol. aukojo: A. Kuzmickas, T. Ruta, M. Vaišvila, E. Susmaras, G. Bajorūnienė, M. Kardauskaitė, E. Olšauskas, A. Rejeris, S. Gliozeris, A. Čepulis, L. Burlis, P. Pagojus, J. Kliorys, G. Kaufmanas, V. Žibertavičius, A. Kuliesis, F. Gresys, R. Vedegys, A. Valavičius, B. Gincauskas, G. Mozūraitienė, E. Tutinas, J. Vadauskas, P. Tomaševičius, E. Kvederas, kun. A. Babonas, A. Bražėnas, J. Pleirys, R. Krasauskas, B. Neverauskas, A. V. Matulionis, G. Indreika, J. Povilaitis, K. Nenortas, S. Klevas, E. Sniegaitis, A Biliūnas, J. Morkūnas, J. Zabarskas, F. Dimgaila, A. Reivytis, P. Petraitis, A. Stankus, M. Pranaitis, N. Kaminskas, V. Maciejauskas, L. Balaišis, M. Spence, E. Radzevičiūtė, S. Vaišvila, A. Lekeckas, J. Vailokaitis, V. Jarmas, R. Čepulienė, E. Mažonas, V. Otto, J. Kadžienė, B. Briedis, A. Smilga, G. Liubartas, C. Surdokas, D. Regina, V. Taseckas, O. Baukus, S. Pumputis, E. Repšienė, D. Bendikas, I. Kerelienė, V. Mažeika, L. Raslavičius, G. Juškėnas, J. Stasiūnaitis, S. Vaškys, E. Garliauskas, V. Maciūnas, L. Paulavičius.

2 dol. aukojo kun J.Velutis.

    LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, SJ. Redaktoriaus pavaduotojas — Algirdas Paliokas, SJ. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Vytautas Kasniūnas, Jonas Kuprys, Nijolė Užubalienė. Techn. redaktorius — dr. Jonas Boguta. Administratorė — Marija A. Jurkutė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (312) 737-8400. FAX (312) 737-0486. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata - 15 dol., atskiras numeris - 1,50 dol.