♦ Vadovaudamas spalio 8-9 d. Vatikane vykusiai šeimų šventei, popiedžius Jonas Paulius II ragino šeimas semtis stiprybės iš tikėjimo. Jis tvirtino, kad šeima yra pagrindinė visuomenės ląstelė ir pirmoji asmenybių formavimo vieta.

♦ Vysk. S. Tamkevičiaus pranešimu IX sinode Romoje 1994 m. spalio mėn., Lietuvoje tuo metu buvo šešios moterų vienuolijos su 977 narėmis ir 10 naujokių.

♦ Toronte veikianti Prisikėlimo parapija, kuriai vadovauja lietuviai pranciškonai, laikoma lietuviškiausia ir stipriausia visoje lietuvių išeivijoje.

♦ 140 visų Lietuvos vyskupijų kunigų “Dienovidyje” (1994, Nr. 42) ir “Lietuvos aide” (1994, Nr. 233) paskelbė atvirą laišką Lietuvos Respublikos min. pirm. A. Šleževičiui, kuriame kritikuojamas vyriausybės vadovo pareiškimas seime 1994 m. rugpj. 30 d. Tame pareiškime min. pirm. kritikavo kunigus už raginimą dalyvauti rugpj. mėnesį surengtame referendume, vartodamas bolševikinius terminus, vadindamas kunigus “kulto tarnais”, kaltino Bažnyčią dirbus “šventvagišką darbą”, “klaidinus” ir “dezinformavus” žmones.

♦ Lietuviai pranciškonai Brooklyne, NY, veikia jau 43 metus. Dar prieš 20 metų šiame vienuolyne dirbo apie 16 asmenų, dabar tik trys, besirūpiną “Darbininko” redagavimu ir administravimu, ir vysk. P. Baltakis, besirūpinąs visos išeivijos pastoracija.

♦ Atsiliepiant į Šv. Tėvo raginimą sausio 1 d. melstis už taiką pasaulyje, Vilniaus arkikatedroje tą dieną buvo meldžiamasi už Čečėniją ir Balkanų tautas.

♦ Šventosios uosto miestelyje statoma nauja Švč. M. Marijos Jūrų Žvaigždės bažnyčia, kurios aukštis su kryžium sieks apie 79 metrus. Vysk. A. Vaičius gruodžio 30 d. pašventino statomos bažnyčios kertinį akmenį.

♦ Vysk. P. Baltakis 1994 m. aplankė daug lietuvių telkinių JAV, Kanadoje bei Europoje.

♦    Vysk. A. Vaičius gruodžio 2 d. pašventino naują “Caritas” valgyklą Telšiuose, kurioje maitinami nemokamai 400 socialiai remtinų vaikų ir senelių. Lukiškių kalėjime gruodžio 22 d. vysk. J. Tunaitis, asistuojant arkikatedros klebonui mons. K. Vasiliauskui ir kalėjimo kapelionui kun. Pr. Sabaliauskui, pašventino antrą koplyčią. Kapeliono pareiškimu, kalinių tarpe yra ir tokių, kurie niekada nėra matę kunigo ar su juo kalbėję, daugelis tik dabar apkrikštijami.

♦    Sausio 9 d. Čikagos arkidiecezijos kard. J. Bernardin oficialiai pradėjo žieminės avalynės vajų, kurio metu surinkti batai ir kitas apavas bus išdalintas neturtingiesiems. Vajaus pradžios iškilmėse kard. J. Bernardin padovanojo porą batų nuo savo kojų.

♦    Po sunkios ligos sausio 2 d. mirė kun. dr. Petras Daugintis, SJ. Jis gimė 1915 m. balandžio 1 d. Bajorėliuose, Kretingos apskr. Prieš stodamas į jėzuitus 1938 m., mokytojavo ir baigė Karo mokyklą. Kunigu įšventintas 1946 m. liepos 26 d. Nuo 1955 m. dirbo lietuvių parapijose Montevideo, Urugvajuje, ir Sao Paulo, Brazilijoje. Nuo 1978 m. Čikagoje ėjo provincijos iždininko pareigas, bendradarbiavo spaudoje, redagavo “Mūsų žinias”.

♦    Kun. Jonas Boruta, SJ, Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provinciolas, ir kun. Antanas Gražulis, SJ, provincijos ekonomas, gruodžio pabaigoje ir sausio pradžioje lankėsi Clevelande ir Čikagoje, turėjo pasitarimus su lietuviais jėzuitais, Jaunimo centro taryba ir valdyba, vakaronėje sausio 6 d. Čikagos lietuvių visuomenei papasakojo apie dabartinius Lietuvos jėzuitų darbus, rūpesčius ir ateities planus. Jis užtikrino, jog jėzuitams rūpi, kad Jaunimo centras Čikagoje galėtų kuo ilgiau išsilaikyti ir veikti.

♦    Sausio 13 d. Vilniaus arkikatedroje vysk. J. Tunaitis atnašavo šv. Mišias už 1991 m. sausio 13 d. žuvusius Lietuvos gynėjus.

♦ Pop. Jonas Paulius II sausio viduryje atliko 11 dienų piligriminę kelionę, apsilankydamas Filipinuose, Papua Naujoje Gvinėjoje, Australijoje ir Šri Lankoje. Vatikano kvietimu, Vilniaus arkiv. A. J. Bačkis buvo nuvykęs į Filipinus dalyvauti Šv. Tėvo susitikime su pasaulio jaunimo suvažiavimo dalyviais. Arkiv. Bačkis skaitė jiems paskaitą apie viltį, atsakinėjo į klausimus. Šiame suvažiavime dalyvavo ir du Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos fakulteto studentai.

♦    Sausio 15 d., eidamas 81-sius metus, mirė Lietuvos evangelikų liuteronų vysk. Jonas Viktoras Kalvanas. Nuo 1940 m. gyveno Tauragėje. Šiuo metu Lietuvoje yra 30.00 evangelikų liuteronų, 52 didesnės ar mažesnės parapijos.

♦ Kun. Jonas Kidykas, SJ, sausio 21 d. sulaukė 90 m. amžiaus. Šis jubiliejus buvo paminėtas sausio 22 d. šv. Mišiomis Jėzuitų koplyčioje ir pobūviu Juanimo centro kavinėje. Jubiliatas kunigu įšventintas 1935 m., į JAV atvyko 1937 m. ir įkūrė Čikagoje jėzuitų vienuolyną, Urugvajuje ir Brazilijoje jėzuitų misijas. Jo darbo laukas labai platus: bendradarbiavo spaudoje, dirbo su jaunimu jų organizacijose ir lituanistinėse mokyklose, apvažinėjo daugelį miestų ir kraštų, vesdamas misijas ir rekolekcijas.

    Vykdydami pop. Jono Pauliaus II pavedimą, jėzuitai ketina tarpininkauti, kad režimui artimas “Kinijos katalikų patriotinis susivienijimas” susitaikintų su Romai ištikimais Kinijos katalikais, kurių skaičius nėra žinomas. Jėzuitų generolo teigimu, jų skaičius svyruoja nuo trijų ligi dešimties milijonų.

Juoz. M.