DVYLIKA ATSILIEPIMŲ Į DIEVO MEILĘ

     Religinė literatūra lietuvių kalba yra labai negausi. Ypač trūksta knygų apie kasdieninį religinį gyvenimą. O tokios knygos yra būtinos. Jos ypač reikalingos tiems tikintiesiems, kurie nepasitenkina poteriais rytą ir vakare, bet nori siekti artimesnio ryšio su Dievu kasdien.

     1994 m. gale buvo išspausdinta kun. dr. Kęstučio Trimako knyga “Dvylika atsiliepimų į Dievo meilę”. Kaip pavadinimas nurodo, knygoje svarstoma, kaip atsiliepti į Dievo begalinę meilę.

     Svarstymai grindžiami nuostabiąja tikrove: “Dievas yra Meilė” (1 Jn 4,8) bei didžiuoju Įstatymu: “Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visu protu..(Mt 22,37). Knygos autorius įvade rašo: “Saulės šviesa yra skaidri, bet, perleista per prizmę, skyla į žavias vaivorykštės spalvas. Panašiai yra su Dievo meile. Ji yra viena, bet mums, žmonėms, ji įvairiai apsireiškia... Mus mylintis Dievas mums yra Viskas. Jis — Saulė mūsų sieloms. Be Jo pražūstame. Su Juo klestime. Tad stiebiamės ir gręžiamės į Jį. Tam tikslui tepasitarnauja ir šis leidinys. Jo puslapiuose svarstome tuos kelius, kuriais Dievas apreiškia mums savo meilę, ir tada kiekvienai jo meilės apraiškai ieškome savo meilės atsako”.

     Kiekvienai Dievo meilės apraiškai (pvz., sukūrimui, atpirkimui, Eucharistijai) yra skiriamas trumpas mąstymas su įvadine ištrauka iš Šventojo Rašto, o po to aptariama, kokiais būdais — kokiais jausmais bei veiksmais — galime atsiliepti į mus mylinčio Viešpaties gerumą.

     Knygos gale yra sąrašas veiksmų, kuriais, kaip autorius sako, rytą, dienos metu ir vakare tariame: “Dieve, Tu myli mane. Ir aš myliu Tave”. Taip knyga veda į kasdieninį pokalbį su Viešpačiu Mergelės Marijos pavyzdžiu: tikėti bei garbinti Kūrėją, kad mus sukūrė, dėkojant dangiškajam Tėvui, su Jėzumi siekti “Tėve mūsų” maldos įgyvendinimo, Šventajai Dvasiai mus apdovanojant malonėmis, kasdien dovanoti save patarnaujant kitiems.

     Didesniu tiražu yra išspausdinta 8 puslapių brošiūrėlė: šios knygos minčių santrauka bei nurodytų kasdieninių veiksmų sąrašas.

     Knygą ir brošiūrėlę išleido Lietuvos Katalikų Bažnyčios Tarpdiecezinės Katechetinės Komisijos Leidykla. Spausdinimo išlaidas apmokėjo Ričardas ir Sofija Kunstmanai iš JAV Sofijos mirusios Mamos šviesiam atminimui. Knyga platinama už minimalią auką. Pelnas bus panaudotas jaunimo sielovadai Lietuvoje.

     Julija Švabaitė. ŽIEMOS ERŠKĖTIS. Eilėraščiai. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas 1994 m. Čikagoje. Viršelis ir skyrių nuotraukos brolių A. ir M. Černiauskų. Spaudė “Draugo” spaustuvė, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629. 86 psl., kaina nepažymėta.

     Aleksandras Radžius. RUDUO MĖNULYJE. Eilėraščiai. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas 1994 m. Spaudė “Draugo” spaustuvė. Knygos viršelis ir užsklandos dail. Pauliaus Jurkaus. 111 psl., kaina nepažymėta.

     Vaclovas Biržiška. AMERIKOS LIETUVIŲ SPAUDA 1874-1910. Išleido Lituanistikos Instituto leidykla 1994 m. Bibliografiją redagavo Stasė Vaškelienė. 280 psl., kaina nepažymėta.

     LITUANUS. Vol. 40, No. 4. Šį numerį redagavo Jonas Kučėnas ir Arvydas Tamulis. Redakcijos ir administracijos adresas; Lituanus, 6621 S. Troy St., Chicago, IL60629-2913.