► Pasaulinė jaunimo diena, įvykusi 1995 m. sausio mėnesį Maniloje, Filipinuose, pop. Jono Pauliaus II lankymosi metu, laikoma labai gerai pavykusia. Kadangi ten galėjo dalyvauti tik nedidelis skaičius europiečių, Europos jaunimo diena buvo surengta rugsėjo 6 - 10 d. Italijoje, Loreto mieste.

► Šalia Kryžių kalno ketinama sukurti Kristaus kančių kelio stotis. Šv. Petro ir Povilo bažnyčios klebonas mons. Kleopas Jakaitis žinąs, kad tokios stotys ten buvusios ir seniau. Šiam ketinimui yra ir priešingų nuomonių: didelis žmonių antplūdis galįs nuniokoti kalną.

► Lietuviai jėzuitai šiuo metu studijuoja Vokietijoje, Austrijoje, Anglijoje, Italijoje ir JAV.

► 34-ji Jėzaus draugijos generalinė kongregacija Romoje baigėsi kovo 22 d. 220 jėzuitų iš 60 šalių 77 dienas svarstė savo uždavinius ir veiklos kryptį. Posėdžiuose buvo kalbama 47% angliškai, 31% ispaniškai, 15% prancūziškai, 6% itališkai ir 1% vokiškai. Lietuviams jėzuitams atstovavo kun. Antanas Saulaitis, SJ. Netolimoje praeityje tokios kongregacijos vyko 1965, 1974 ir 1983 m.

► Kun. Jonas Boruta, SJ, Lietuvos jėzuitų provinciolas, balandžio mėn. vedė rekolekcijas Jėzuitų koplyčioje Čikagoje, Pal. Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte ir Dievo Motinos par. bažnyčioje Clevelande.

►    Kun. Benediktas Albertas Rutkauskas, OP, daug metų dirbęs vikaru Šv. Antano lietuvių par. Cicero, IL, mirė kovo 29 d. domininkonų vienuolyne, River Forest, IL. Palaidotas Visų Šventųjų kapinėse, domininkonų sklype, Dės Plaines, IL.

► Pop. Jonas Paulius II 1995 m. kovo 30 d. paskelbė encikliką “Evangelium vitae” (“Gyvybės evangelija”), kurioje pasmerkė abortus ir autanazi-ją, pavadindamas šiuos veiksmus “nusikaltimais, kurių jokie žmogiški įstatymai negali pateisinti”.

► Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapija Čikagos Brighton Parke šiais metais švenčia 80-jį gimtadienį. Ta proga parapija, kurios klebonu yra kun. Antanas Puchenski, balandžio 30 d. suruošė bažnyčioje didingą koncertą, kuriame dalyvavo solistai Arnoldas Voketaitis, Virginija Bruožytė, Lilijana Kopūstaitė, Algimantas Bamiškis ir Genutė Bigenytė.

► Clevelando Dievo Motinos parapijos choras, kuriam vadovauja muz. Rita Čyvaitė-Kliorienė, išleido giesmių įrašo juosteles (kasetes): Kalėdinių giesmių “Prakartėlėn skubu” ir Velykinių — “Pri-sidėlė Jis”.

► Kun. Jonas Kuzinskas, Švč. M. Marijos Gimimo par. klebonas Čikagos Marquette Parke, balandžio 2 d. kartu su arkidiecezijos vyskupais ir kitais kunigais šventė 50 metų Quigley North mažosios seminarijos pabaigimo sukaktį.

►    Vysk. Paulius Baltakis, OFM, gavėnios metu vedė rekolekcijas keleto Floridos telkinių lietuviams.

►    Švč. M. Marijos Gimimo par. choras, vadovaujamas muz. Ričardo Šoko, Verbų sekmadienį, balandžio 9 d. suruošė septintąjį religinį koncertą. Be choro, koncerte giedojo Margarita Momkienė, Vaclovas Momkus, Genovaitė Mažeikienė, Antanas Tveraga, vargonavo muz. Manigirdas Motekaitis, smuiku — Rita Kazlauskaitė, fleita — Rima Polikaitytė. Par. klebonas kun. J. Kuzinskas buvo šio koncerto globėjas.

►    Prel. Antanas Rubšys, Manhattan kolegijos Šv. Rašto profesorius ir vertėjas į lietuvių kalbą, baigęs darbą šioje kolegijoje, išvyko į Lietuvą, kur Telšių ir Vilniaus kunigų seminarijose dėstys kondensuotą Šv. Rašto kursą.

►    “Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika”, sovietinio laikotarpio pogrindinis leidinys, pristatyta Nobelio taikos premijai. Aukštam apdovanojimui šį leidinį pateikė Lietuvos Jungtinių tautų draugija ir Lietuvos Katalikų Mokslo Akademija.

Juoz. M.