“Laiškų lietuviams” konkursas

     Skelbiame 37-tąjį „Laiškų lietuviams" konkursą parašyti straipsniui, tinkamam spausdinti šiame žurnale. Šie konkursai mums yra labai svarbūs, be jų turbūt negalėtų egzistuoti mūsų leidinys, nes jau seniai būtume pritrūkę medžiagos jam užpildyti. Užsienyje gyvenantieji lietuviai jau beveik nieko neberašo, nes vyresnieji vienas po kito iškeliauja amžinybėn, o jaunimui sunku rašyti dėl nepakankamo lietuvių kalbos mokėjimo. Lietuvoje gyvenantieji dažniau parašo, bet daugiausia jie mėgsta rašyti ne straipsnius, o tik eilėraščius, kurių dauguma nėra labai vertingi nei savo turiniu, nei forma. Tų eilėraščių jau mes turime krūvas. Tad galima sakyti, kad dabar mes gyvename tik iš tų straipsnių, kuriuos atsiunčia konkurso dalyviai. Jiems už tai esame labai dėkingi.

     Susidaro tam tikrų sunkumų parinkti konkursams tinkamas temas. Norint gauti įvairių straipsnių, neužtenka paskirti kokią nors vieną temą. Reikia rasti tokią sritį, kur konkurso dalyviai galėtų pasirinkti įvairias temas. Tad šiam konkursui siūlome rinktis temas iš artimo meilės (labdarybės) darbų kūnui ir sielai.

Artimo meilės darbai kūnui:

     1.    alkstanti pavalgydinti
     2.    trokštantį pagirdyti
     3.    nuogą apdengti
     4.    keleivį į namus priimti
     5.    kalinį ir belaisvį išvaduoti
     6.    ligonį aplankyti
     7.    numirusį palaidoti

   Artimo meilės darbai sielai:

     1.    nemokantį pamokyti
     2.    abejojančiam patarti
     3.    nuliūdusįjį paguosti
     4.    pikta darantį sudrausti
     5.    įžeidimus atleisti
     6.    nuoskaudas nukęsti
     7.    melstis už gyvus ir mirusius

     Pasiryžusieji konkurse dalyvauti prašomi šio sąrašėlio nepamesti arba jį nusirašyti, nes kituose numeriuose jo nekartosime.

     Konkurso taisyklės bus maždaug tos pačios, kaip ir buvusiuose konkursuose, tik šį kartą bus leidžiama rašyti ir beletristine forma (grožine proza). Bus dvi dalyvių grupės: suaugusieji ir jaunimas. Jaunimo grupei priklausys viduriniųjų ir kitų tolygių mokyklų moksleiviai. Jaunimas būtinai prie straipsnio turi pažymėti, kad jis priklauso jaunimo grupei. Suaugusiųjų straipsniai turi būti 4-9 mašinėle rašytų puslapių, o jaunimo bent dviejų puslapių, bet pagiedaujama ir ilgesnių. Straipsnis pasirašomas slapyvardžiu, į atskirą vokelį įdedama tikroji autoriaus pavardė, adresas ir telefonas. Ant vokelio užrašomas tik slapyvardis. Vokelis kartu su straipsniu įdedamas į didesnį voką ir siunčiamas šiuo adresu: „Laiškai lietuviams", 2345 W. 56th St., Chicago, IL 60636, USA. Straipsniai turi pasiekti redakciją iki 1996 m. vasario mėn. 16 dienos.

     Premijų skaičių ir didumą nustatys vertinimo komisija. Jau turime keletą konkurso mecenatų: dr. Birutė Kasakaitienė (300 dol.), Vanda Prunskienė (300 dol.); po 100 dol.: Vaclovas ir Margarita Momkai, Marija Ročkuvienė, Bronius ir Jadvyga Jankauskai, Barbara Morkūnienė; prel. Juozas Prunskis (procentai iš 5000 dol. sumos). Bus ir daugiau mecenatų. Manome, kad šiam konkursui galėsime skirti didesnes premijas.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, SJ. Redaktoriaus pavaduotojas — Algirdas Paliokas, SJ. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Vytautas Kasniūnas, Jonas Kuprys, Nijolė Užubalienė. Techn. redaktorius — dr. Jonas Boguta. Administratorė — Marija A. Jurkutė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (312) 737-8400. FAX (312) 737-0486. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata - 15 dol., atskiras numeris - 1,50 dol.