♦    Kunigų trūkumas — didžiausia vyskupijos problema, — pareiškė Panevėžio vysk. J. Preikštas. Iš 120 vyskupijos parapijų 40 neturi savo dvasininko.

♦ Kun. Valdemaras Cukuras, Lietuvoje sielovados darbą dirbęs Sėtoje, Jurbarke ir Šiauliuose, Vokietijoje Tiuringijos srities kapelionas, Romoje įsigijęs filosofijos ir teologijos daktaro laipsnius, Amerikoje profesoriavęs kolegijoje ir kunigų seminarijose, balandžio mėn. atšventė 80 m. amžiaus sukaktį. Šiuo metu jis kapelionauja Putnam, CT, Nekalto Marijos Prasidėjimo seserų centriniame vienuolyne ir yra Ateitininkų federacijos dvasios vadas.

♦ Pasaulinė jaunimo diena, įvykusi 1995 m. sausio mėnesį Maniloje, Filipinuose, pop. Jono Pauliaus II lankymosi metu, laikoma labai gerai pavykusia. Kadangi ten galėjo dalyvauti tik nedidelis skaičius europiečių, Europos jaunimo diena buvo surengta rugsėjo 6 - 10 d. Italijoje, Loreto mieste.

♦    Telšių vyskupijoje Caritas rūpesčiu daugelyje miestelių steigiami senelių namai, labdaros valgyklos. Caritas grupės veikia 65 vyskupijos parapijose iš 155.

♦    Šv. Pranciškaus liet. parapija Minersville, PA, ir Sv. Petro ir Povilo parap. Elizabeth, NJ, šių metų spalio mėn. švęs 100 metų sukaktį.

♦    Vysk. Paulius Baltakis OFM, rugsėjo 6 - 28 d. lankys lietuvius Sibire.

♦    Kun. A.Saulaitis, S.J., “Pagalba Lietuvai” konferencijoje, įvykusioje gegužės 13-14 d. Šv. Kazimiero seserų vienuolyno patalpose, Čikagoje, vedė pokalbį “Darbo jėgų pritraukimas”. Konferenciją suruošė JAV LB Socialinių reikalų taryba.

♦ Pop. Jonas Paulius Ii spalio 4 - 8 d. lankysis Niujorke.

♦    Palaimintojo arkiv. Jurgio Matulaičio byla dar nebaigta. Jo kanonizacijos — paskelbimo šventuoju — reikalais dabar rūpinasi kun. Donald Petraitis, MIC, marijonų provinciolas.

♦    Kovo 24 d. Juknaičiuose, Šilutės rajone, buvo iškilmingai įkurta nauja katalikų parapija. Ji savo bažnyčios dar neturi, naudojasi senelių namuose įrengta koplyčia. Šuo metu Telšių vyskupijoje statoma 17 bažnyčių.

♦ Detroito Šv. Petro lietuvių parapijos klebonui kun. Kazimierui Butkui išeinant į pensiją, o parapiečiams labai sumažėjus, gegužės 21 d. buvo aukojamos šioje bažnyčioje paskutinės mišios. Ši parapija atliko didelį vaidmenį Detroito lietuvių kultūriniame ir religiniame gyvenime.

♦    Kovo 25 d. La Platos katedroje, Avellanedoje, Argentinoje, buvo įšventintas į kunigus lietuvis Nestoras Šeštakauskas. Šventinimo iškilmėse dalyvavo kun. J. Margis, MIC, kun. A. Steigvilas, MIC, ir grupė lietuvių parapiečių iš Avellanedos. Naujas kunigas paskirtas vikaru Santa Rosa de Lima La Platoje.

♦    Pop. Jonas Paulius II gegužės 2 d. ganytojiškame laiške “Orientale lumen” (Rytų šviesa) pareiškė, kad Romos katalikų ir Rytų ortodoksų bažnyčios turėtų pagreitinti vienybės siekimą ir baigti beveik tūkstantį metų trukusią abiejų krikščionybės šakų skilimo “nuodėmę”.

♦ Katalikų kunigų seminarijoje, neseniai įkurtoje Albanijoje, mokosi 150 klierikų. Šiuo metu šalyje dirba 56 kunigai ir 150 moterų vienuolių iš užsienio. Iš 3,3 milijono Albanijos gyventojų katalikai sudaro 14 procentų.

♦ Klaipėdoje, Marijos Taikos Karalienės bažnyčios šventoriuje, balandžio 1 d. buvo išniekintas prieš ketverius metus mirusio prel. Bronislovo Burneikio, šios bažnyčios statytojo, kapas: sulaužyta kapą juosianti dekoratyvinė tvorelė, sulaužyti žibintai, ištryptos gėlės.

♦ Balandžio pradžioje italų leidykla “Mondatori” išleido knygą “Brangus jaunime”. Knygos pagrindą sudaro kalbos, kurias pop. Jonas Paulius II sakė per susirinkimus, vykusius pasaulinių jaunimo dienų proga Buenos Aires, Santiago de Com-postela, Čenstakavoje, Denveryje ir Maniloje. Taip pat yra fragmentų iš kitų kalbų, kur kalbama apie jaunimą.

♦    Kun. Pranciškus Giedgaudas, OFM, lietuvių pranciškonų vienuolyno Brooklyn, N.Y., viršininkas, spaustuvės vedėjas ir “Darbininko” administratorius, balandžio 29 d. atšventė 75 m. amžiaus sukaktį.

♦    Tradiciją skelbti laiškus kunigams Didžiojo Ketvirtadienio proga, kai Bažnyčia Velykų išvakarėse savo liturgijoje mini Eucharistijos sakramentų įsteigimą, įvedė dabartinis popiežius. Šiemetiniame laiške popiežius kalba apie moters vaidmenį kunigo gyvenime. Pirmasis šio popiežiaus laiškas kunigams buvo paskelbtas 1979 m. balandžio 8 d.

♦    Kun. Placidas Barius, OFM, lietuvių pranciškonų provinciolas, gegužės mėnesį buvo išvykęs į Lietuvą tvarkyti lietuvių pranciškonų reikalų.

♦ Čikagos arkivyskupas kardinolas Joseph Bernardin gegužės 9 d. surengtų pietų metu apdovanojo premijomis čikagiečių televizijos programų kūrėjus bei straipsnių autorius, kurių kūriniuose išryškintos žmogiškosios bei šeimos vertybės.

♦    Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla išleido vysk. V. Brizgio knygą “Gyvenimo keliai”, redaguotą A. Venskevičienės. Knyga sudaryta iš vysk. V. Brizgio likusių užrašų. Knygoje daug įdomių autobiografinių duomenų, ir ji verta platesnio dėmesio.

♦ “Giedros” korporacijos premija, kurios mecenatas yra prel. J. Prunskis, šiais metais paskirta Aldonai Žemaitytei, “Dienovidžio” redaktorei Lietuvoje. Ji yra šeštoji šios premijos laimėtoja. Pirmosios penkios laimėtojos yra šios: Juzė Daužvardienė, Nijolė Sadūnaitė, Alina Grinienė, Ginta Damušytė ir Albina Pajarskaitė.

♦    Kun. Alfonso Lipniūno 90-sios gimimo ir 50-sios mirties metinės kovo mėnesį buvo plačiai paminėtos ne tik Panevėžyje, bet ir daugelyje kitų Lietuvos vietų.

♦ Montrealio, Kanadoje, Aušros Vartų lietuvių parapijos choras gegužės 14 d. koncertu paminėjo savo veiklos 45 m. sukaktį. Choras yra surengęs daugybę koncertų, įrašęs keletą kasečių. Ypač sėkmingai choras yra pasirodęs, atlikdamas kantatą “Kryžių ir Rūpintojėlių Lietuva”.

♦    Bad Woerishofene, Vokietijoje, balandžio 24 d. staiga mirė prel. Paulius Jatulis. Pokario metais Romos Grigaliaus universitete įsigijo teologijos daktaro laipsnį, tyrinėjo Lietuvos Bažnyčios istoriją, kurį laiką buvo Vatikano radijo lietuvių redakcijos bendradarbis. Paskutiniuosius keletą metų talkino Woerishofene gyvenančiam vysk. Antanui Deksniui.

♦    Kun. Vincentas Powers-Pažareckas Seaford, Delaware, balandžio 23 d. paminėjo kunigystės 50 m. sukaktį. Jis, čia gimęs ir mokęsis, kunigavo amerikiečių parapijose.

♦    Kun. Vytautas Pikturna, buvęs Kauno IV gimnazijos kapelionas, vokiečių okupacijos metu kalintas įvairiuose kalėjimuose ir Dachau koncentracijos stovykloje, dabar Floridos lietuvių kapelionas, vasario mėn. sulaukė 80 m. amžiaus. Palm Beach LB apylinkės valdyba balandžio 20 d. surengė jam pagerbimą, atsidėkodama už rūpinimąsi Floridos lietuvių dvasiniais reikalais ir visuomenine veikla.

♦    Gegužės 15 d. marijonų vienuolyne Čikagoje lankėsi trys vyskupai: buv. Čikagos arkivyskupijos augziliaras vysk. Alfred Abramowicz, Kazachstano apaštališkasis administratorius vysk. Jan Lenga ir Lenkijos Eik vyskupijos administratorius vysk. Woiciek Ziemba. Vysk. J. Lenga bolševikmečiu Lietuvoje slaptai ruošėsi būti kunigu, o į kunigus jį įšventino dabartinis Lietuvos kard. V. Sladkevičius. Vysk. Ziemba yra atsakingas už lietuvių sielovadą Punsko srityje.

Juoz. M.

★ ★ ★