Lietuvoje išleistos knygos

         “Į Laisvę” fondo pernai paskelbtas rezistencinio romano konkursas sulaukė 30 atsiliepimų. Iš jų keli premijuoti. Šiemet pirmąsias premijas (po 1000 dol.) gavusių autorių dvi knygos jau išspausdintos:

         1.    Birutės Adomėnienės “Penktas — nežudyk”. Čia surinkta daug šiurpios medžiagos iš partizaninių kovų, jų žuvimo, jų šeimų kančios. Autorė, sąžiningai surinkusi autentišką medžiagą, ją sumaniai, nuoširdžiai ir literatūriškai perteikia skaitytojui. Talentinga Birutė Adomėnienė šia pirmąja savo knyga įneša daug liūdnos šviesos į Lietuvos laisvės kovotojų ryžtą "bei auką.

         2.    Jonas Mikelinskas, jau žinomas daugeliu kūrinių, šiame konkursiniame “Nors nešvietė laimėjimo viltis” meistriškai aprašo košmarinį Lietuvos gyvenimą tuoj po antrosios rusų okupacijos: trėmimus, areštus, išdavystes, baimę, skurdą... Jis ypač išryškina Vilniaus universiteto studentų dvasinį ir fizinį pasipriešinimą komunistų vergijos terorui. Studentams didelę įtaką turėjo anksčiau tą universitetą baigęs, buvęs mokytojas, o paskui iki pat žuvimo laisvės kovotojas poetas Bronius Krivickas. Jo milžiniška rezistencinė dvasia veikė jaunimą. Ji įkvėpė ir šio romano autorių Joną Mikelinską. Jo romanas parašytas natūralistiškai, su idealistiniu polėkiu bei jaunatvišku entuziazmu.

         Abi šios rezistencine tema knygos išleistos “Į Laisvę” fondo Lietuvoje. Konkurso mecenatai: dr. K. Ambrozaitis, dr. Brinkis, J.E. Kojeliai. Laukiame išspausdintų ir kitų stipresnių to konkurso romanų.

         Poeto Prano Lemberto eilėraščių rinktinė “Tėvynės drobės” išleista Vilniuje šeimos rūpesčiu. Monika Lembertienė ir sūnus Vitalis su šeima, gerbdami mirusio vyro ir tėvo atminimą, įsteigė kasmetinę 500 dol. literatūros premiją Kauno Vytauto Didžiojo universitete studijuojantiems literatams. Konkursas kasmet susilaukia didelio atgarsio. Šiemet iš 70 dalyvių premijas laimėjo: L. Dovydaitytė, D. Zabitytė, E. Kilvis, M. Valiukas. 500 dol. premija buvo išskaidyta į mažesnes.

         Lietuviškų periodinių leidinių bibliografija. Tai dvi stambios knygos, išleistos 1991 ir 1994 m. Kaune. Spaudė “Ryto” spaustuvė Klaipėdoje.

         Nuostabu, kad šią milžinišką medžiagą surinko, suskirstė ir išspausdino vienas žmogus — Julius Tamošiūnas su nežymia kitų materialine parama ir redaktoriaus Virgilijaus Šato bei dailininko Vytauto Lisausko talka.

         Mėginome tikrinti visa, kas tik periodikos srityje išleista dideliu ir mažiausiu leidiniu nuo ano šimtmečio iki beveik šių dienų — visa galima rasti; ir ne tik leidinio vardą, bet ir visą jo metriką: autorių, redaktorių, metus, vietą, net šiek tiek apibūdintą turinį. Milžiniškas darbas!

Alė Rūta

Atsiųsta paminėti

Ladas Tulaba. NUO DUSIOS IKI TIBERIO. III. Atsiminimai. Roma 1995. Spaudė “Draugo” spaustuvė. 391 psl., kaina nepažymėta.

Knygoje atvirai ir įdomiai aprašyti įvairūs susitikimai su įvairiais asmenimis.

Artūras Tereškinas. ABSONIA. Eilėraščiai. Išleido Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas 1995 m. Adresas: 7338 S. Sacramento Ave., Chi-cago, IL 60629. Tiražas 600 egz. Kieti viršeliai, 70 psl.; kaina 10 dol. Aplankui ir užsklandoms panaudota Lino Jablonskio grafika. Knygos apdaila Henrietos Vepštienės.

Pranas Zunde. KAZYS BIZAUSKAS. Antroji knyga. 1893-1941 m. Išleido Lietuviškos knygos klubas 1994 m. Čikagoje. 430 psl., kaina nepažymėta. Knygoje daug medžiagos iš Lietuvos politinės istorijos.

METMENYS. Kūryba ir analizė. Nr. 68. Redaguoja Vytautas Kavolis, Dickinson College, Carlisle, PA 17013. Dailės priežiūra: Danas Lapkus. Techninė redaktorė Henrieta Vepštienė. Administracija: Marija Paškevičienė, 306 55th PI, Downers Grove, IL 60516.

Į LAISVĘ. Nr. 120 (157). Rezistencinės minties ir kultūros žurnalas. Redaktorius Juozas Baužys, 9240 Cliffside Ln., Orland Park, IL 60462-7790. Administracija: Jonas Prakapas, 14 Thelma Dr., Bakersfield, CA 93305.

LITUANUS. Vol. 41, No. 2. Šį numerį redagavo Antanas Klimas. Redakcijos ir administracijos adresas: Lituanus, 6621 S.Troy St., Chicago, IL 60629-2913.