♦    Italijos katalikų leidykla „Piemme”, kuri prieš keletą metų parengė į lietuvių kalbą išverstą tikybos vadovėlių seriją „Tikiu”, neseniai išleido „Tėve mūsų” maldą 250 kalbų.

♦ Uždarius Šv. Petro lietuvių parapijos bažnyčią Detroite, Detroito arkivyskupija leido visus bažnyčios įrengimus — altorius, vitražus, suolus, statulas ir kita — siųsti Lietuvon vienai Alytaus bažnyčiai.

♦ Pop. Jonas Paulius II gegužės mėn. lankėsi Čekijoje ir Lenkijoje, o birželio pabaigoje ir liepos pradžioje — Slovakijoje.

♦ Paryžiaus arkiv. kard. Jean Marie Lustiger balandžio pabaigoje lankėsi Izraelyje ir dalyvavo holokausto penkiasdešimtmečio minėjime. Čia jį, kaip persikrikštijusį žydą, aštriai užpuolė Izraelio rabinas Mair Lau, pavadindamas jį išdaviku ir pasielgusiu blogiau negu Hitleris. Šis įvykis susilaukė įvairios reakcijos Europos spaudoje.

♦    Vysk. M. Valančiaus blaivybės sąjūdis Lietuvoje paskelbė nuo birželio 1 iki 15 d. susilaikymą nuo alkoholinių gėrimų vartojimo šūkiais: „Negamink! Neprekiauk! Nepirk! Negerk! Nevaišink!”

♦ Kun. Algirdas Paliokas, SJ, Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos Lemonte kapelionas, gegužės 28 d. buvo pagerbtas PLC renginių komiteto suruoštuose iškilminguose pietuose.

♦    Birželio 3 d. Vilniuje įvyko Lietuvos Moterų katalikių suvažiavimas, kurio atidaryme kalbėjo Lietuvos vyskupų konferencijos pirm. arkiv. Audrys J. Bačkis ir Pasaulio lietuvių katalikių organizacijų pirm. prof. dr. A. Šlepetytė-Janačienė. Suvažiavimo programoje — įstatų ir veiklos uždavinių svarstymas, vadovybės rinkimai.

♦ Lietuvoje vienai evangelikų liuteronų parapijai pradėjo vadovauti Tamara Kelerytė-Schmidt. Tai pirmas atvejis Lietuvoje, kad parapijai vadovaus moteris kunige... Ji taip pat aptarnauja lietuvius evangelikus Vokietijoje. Birželio mėn. ji buvo atvykusi į JAV dalyvauti lietuvių evangelikų liuteronų sinode. Birželio 18 d. ji pasakė pamokslą „Tėviškės” parapijos bažnyčioje.

♦    Viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų centro „Vilmorus” duomenimis, surinktais 1993 m., katalikais save laiko 75% lietuvių Lietuvoje.

♦    Kun. Algimantas Gudaitis, SJ, neseniai atvykęs iš Lietuvos studijuoti Bostono kolegijoje, atostogų metu lankėsi Čikagoje, Lemonte ir kitur.

♦    Rugpjūčio 13 d. lietuviškoji Šv. Antano parapija Detroite švęs savo gyvavimo 75 metų sukaktį, parapijos klebonas yra kun. Alfonsas Babonas, mokslus baigęs Romoje.

♦    Balandžio 23 d. Šiaulių Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje iškilmingu koncertu baigėsi jau tradiciniu tapęs bažnytinės muzikos festivalis, kuris truko ištisą savaitę. Kiekvieną vakarą klausytojus džiugino choristai, solistai ir muzikantai iš Lietuvos ir užsienio. Festivalio organizatorius — dekanas kun. K. Jakaitis ir kiti. Festivalio atidarymo dieną naujuosius šios bažnyčios vargonus pašventino Kauno vysk. augz. Sigitas Tamkevičius.

♦    Daugiau kaip po pusės amžiaus vėl pradėjo veikti Klaipėdos rajono Dovilų evangelikų liuteronų bažnyčia, įkurta 1784 m. Sovietų okupacijos metu bažnyčia buvo paversta arklide, vėliau grūdų sandėliu.

♦    Birželio 12 d. Lojolos universiteto ligoninėje, Maywood, IL, Čikagos arkiv. kardinolui Joseph Bernardin buvo padaryta sunki kasos vėžio operacija.

♦    Nekalto Prasidėjimo lietuvių parapija East St. Louis, IL, rugpjūčio 6 d. mini šimto metų veiklos sukaktį. Iškilmėse sutiko dalyvauti Belleville vysk. Wilton D. Gregory. Apgailestaujam, kad dėl nesveikatos negalės šventėje dalyvauti vysk. Antanas Deksnys, prieš paskiriant jį Europos lietuvių vyskupu, čia klebonavęs 1943-1969 m. ir pastatydinęs dabartinę bažnyčią. Arch. J. Muloko, inž. J. Stankaus, dail. V. Jonyno ir dievdirbio darbu bei pastangomis ši šventovė tapo paminklu čia gyvenantiems lietuviams. Kadaise gausi parapija dabar beturi 52 narius, aptarnauja nelietuvis kunigas.

♦    Vienuolika Lietuvos akademikų ir šiaip žymesnių žmonių laišku kreipėsi į Lietuvos kardinolą ir vyskupus, tarp kitko sakydami: „Laukiame Jūsų ganytojiškų valančiškų laiškų, kuriais vestumėte visą tautą, net ir abejinguosius, blaivybės ir doros keliu..., kad ramybė ir santarvė greičiau sugrįžtų į mūsų šeimas ir Lietuvą”.

♦XI a. pabaigoje Lietuvoje buvo pastatytos keturios pranciškonų bažnyčios: Vilniuje Bernardinų, Kaune Šv. Jurgio, Tytuvėnuose ir Kretingoje parapinės. Pirmosios dvi dabar tik atgaunamos, bet yra labai blogame stovyje, reikalingos didelių remontų.

♦    Kun. Juozas Aranauskas, SJ, Aušros Vartų parapijos klebonas, Montreal, Que., Kanadoje, birželio 25 d. atšventė 50 metų kunigystės sukaktį.

♦    Nuo 1978 iki 1993 m. besirengiančiųjų kunigystei skaičius išaugo nuo 72.620 iki 103.709. Kunigystės šventinimų tuo laikotarpiu padaugėjo nuo 5.918 iki 8.734. 1994 m. paskirtas 131 naujas vyskupas. Šiuo metu pasaulyje yra 4.100 vyskupų.

♦    Dr. Juozo Girniaus, mirusio 1994 m. rugsėjo 13 d. Bostone, palaikai 1995 m. liepos 1 d. perlaidoti jo gimtinėje, Sudeikiuose, netoli Utenos.

♦ Prieš pusantrų metų Šiauliuose įkurta nauja Švč.

M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapija. Jos klebonas kun. Alvydas Vainoras rūpinasi bažnyčios ir kitų pastatų statyba bei įrengimais. Šią vasarą jis lankėsi Kanadoje.

♦    Šiais metais bus minimas populiariausio Italijos šventojo Antano Paduviečio gimimo 800 metų jubiliejus. Šventasis gimė Lisabonoje 1195 m., nuo 1222 m. dirbo Italijoje. Mirė 1231 m. Paduvoje.

♦    Pasaulinė jaunimo diena, įvykusi 1995 m. sausio mėnesį Maniloje, Filipinuose, pop. Jono Pauliaus II lankymosi metu, laikoma labai gerai pavykusia. Kadangi ten galėjo dalyvauti tik nedidelis skaičius europiečių, Europos jaunimo diena buvo surengta rugsėjo 6 - 10 d. Italijoje, Loreto mieste.

♦    Telšių vyskupijoje Caritas rūpesčiu daugelyje miestelių steigiami senelių namai, labdaros valgyklos. Caritas grupės veikia 65 vyskupijos parapijose iš 155.

♦ Pop. Jonas Paulius II spalio 4 - 8 d. lankysis Niujorke.

♦    Šv. Pranciškaus liet. parapija Minersville, PA, ir Šv. Petro ir Povilo parap. Elizabeth, NJ, šių metų spalio mėn. švęs 100 metų sukaktį.

♦    Pop. Jonas Paulius II Velykų dieną pasakė kalbą, kurioje pasmerkė karą ir ginkluotą politinę kovą. Vietoj to jis siūlė naudoti dialogą teisingiems sprendimams rasti. Velykinius sveikinimus jis perdavė 57-iomis kalbomis. Gegužės mėn. popiežiui suėjo 75-eri amžiaus metai.

Juoz. M.