Kariuomenės sveikatos inspektorius, lankydamas kariuomenės dalinį, klausia karininką:

—    Ką jūs darote, kad neužsikrėstumėte nuo vandens?

—    Pirmiausia vandenį išviriname, — atsakė karininkas.

—    Gerai.

—    Paskui jį filtruojame.

—    Labai gerai.

—    O saugumo sumetimais geriame alų...

★ ★ ★

—    Petriuk, eik ir duok bučinėlį naujai auklei,

—    sako mama.

—    Aš ne kvailas, — sako Petriukas, — aš nenoriu gauti į ausį taip, kaip gavo tėvelis.

★ ★ ★

Po jungtuvių nuotaka, sukinėdama vestuvinį žiedą ant piršto, paklausia tėvą:

—    Tėveli, koks geriausias būdas apsaugoti ir tinkamoj pagarboj išlaikyti vestuvinį žiedą?

— Nepamiršk kasdien tris kartus jį pamirkyti vandenyje, plaudama indus.

★ ★ ★

Danijoje, šventinant naujus uosto įrengimus, į iškilmes atsilankė ir karalius Krisitjonas X. Visa karališkosios kelionės pakele buvo išsirikiavę daugybė vaikučių, kurie plevėsavo vėliavėlėmis ir draugiškai šūkavo.

—    O Viešpatie, iš kur čia tiek vaikų susirinko,

—    stebėjosi karalius.

—    Jūsų Šviesybe, — atsakė miesto galva, —

šiai dienai mes ruošėmės daugel metų...

★ ★ ★

Eilinis kareivis grįžta į stovyklą girtutėlis. Po 24 valandų jis turi prisistatyti kuopos vadui.

—    Taip besaikiai gerti jums negalima, — aiškina karininkas. — Jeigu jūs būtumėte blaivus vyras, galėtumėte pasiekti puskarininkio ar net ir viršilos laipsnį. Ar tai jums nepatiktų?

—    Kapitone, — atsakė karys, — kai aš paragaunu šio skystimėlio, tai, jūs netikėsite, jaučiuosi kaip pulkininkas!

★ ★ ★

Vyskupas Fulton Sheen kartą kalbėjo: „Kai nusirašai ką iš vienos knygos, tai vadinasi plagiatas; kai nusirašai iš dviejų knygų — tai tyrinėjimo darbas; o kai nusirašai iš kokių šešių knygų — esi profesorius”.

★ ★ ★

—    Dukrele, — sako motina, — apsikirpk plaukus, nes ko gero kiti pradės manyti, kad tu berniukas.

★ ★ ★

Vyras ir žmona išvyko atostogų. Tuojau buvo parašyti pažįstamiems ir bičiuliams atvirukai.

—    Ar jau visiems draugams ir pažįstamiems būsime parašę? — paklausė vyras.

—    Atrodo, kad visiems, — tarė žmona.

—    Na, tai galime važiuoti namo.

★ ★ ★

Nepatenkintas automobilio pataisymu vienas gydytojas išbarė dirbtuvės mechaniką;

—    Jeigu aš taip blogai taisyčiau žmones, kaip tamsta mano automobilį, būčiau kalėjime.

—    Bet, daktare, — ėmė aiškintis mechanikas,

— tamstos darbas yra nepalyginamai lengvesnis.

—    Lengvesnis? Kaip tai?

—    Žinoma, jūs, gydytojai, turite reikalų su dviem modeliais: vyrišku ir moterišku, kurie per metų metus nesikeičia, o mes...