■ Rugsėjo 10, pagrindinę atlaidų dieną Šiluvoje, iškilmingas šv. Mišias koncelebravo apaštalinis nuncijus Baltijos valstybėms arkiv. Justo Mullor Garcia, Kauno arkiv. kard. Vincentas Sladkevičius, Vilniaus arkiv. Audrys Juozas Bačkis ir visi kiti Lietuvos vyskupai. Dalyvavo gausi daugybė tikinčiųjų, buvo prisimintas pop. Jono Pauliaus II lankymasis Šiluvoje.

■    Rugpjūčio 21 d. Kaune buvo iškilmingai paminėta kard. Vincento Sladkevičiaus 75 m. amžiaus sukaktis. Arkikatedroje bazilikoje šv. mišias aukojo pats kardinolas, koncelebravo Šv. Sosto nuncijus arkiv. Justo Mullor Garcia, visi Lietuvos vyskupai ir Kauno arkivyskupijos parapijų dekanai. Sukaktuvininką pasveikino Lietuvos prezidentas Algirdas Brazauskas ir daug Bažnyčios, valdžios ir organizacijų atstovų.

■    Per šių metų Sekmines Norvegijoje paminėta krikščionybės 1000 metų sukaktis. Iškilmės vyko vakarų pakrantės Mosterio saloje, kur 995 m. kunigaikštis Olav Tryggvasson atnešė Evangeliją iš Britanijos. Šiuo metu 90% norvegų priklauso evangelikų liuteronų bažnyčiai, kuri yra laikoma valstybine.

■    Šiuo metu Telšių vyskupijoje statoma 17 naujų bažnyčių, nes karo ir bolševikmečio metu daug jų nukentėjo.

■    Rugsėjo 11 d. Vilniuje pradėjo mokslo metus atkurtoji jėzuitų gimnazija. Gimnazijos direktoriaus kun. Antano Gražulio SJ rūpesčiu per pastaruosius metus buvo suremontuota ir įrengta pakankamai klasių, kad gimnazija galėtų pradėti veikti.

■    Rugsėjo viduryje pop. Jonas Paulius II lankėsi Pietų Afrikos respublikoje.Lankymosi tema buvo “taika, teisingumas ir susitaikymas”. Šioje valstybėje yra 3,5 mil. katalikų. Daugumas tikinčiųjų ir jų kunigai yra juodukai. Ta pačia proga popiežius aplankė ir Kenijos valstybę.

■    Rugsėjo 9 d. popiežius Jonas Paulius II, dalyvaudamas antrajame “Europos vilties” tarptautiniame jaunimo suvažiavime Loreto mieste, Italijoje, televizijos pagalba pabendravo ir pasikalbėjo su jaunimu, susirinkusiu Belfaste, Š. Airijoje, Paryžiuje, Prancūzijoje, Santjago de Campostelo, Ispanijoje, Dresdene, Vokietijoje, ir su Lietuvos jaunimu, susirinkusiu prie Kryžių kalno. Iš Lietuvos daugiau kaip 100 asmenų delegacija dalyvavo Lorete.

■    Kun. Stanislovas Mažeika MIC, 23 metus ėjęs Maskvos Šv. Liudviko bažnyčios klebono pareigas, mirė rugpjūčio 23 d., sulaukęs 90 m. amžiaus. Gedulingas mišias už velionio sielą aukojo Šv. Sosto nuncijus Maskvoje arkiv. Jan Bukovski. Velionis testamente išreiškė norą būti palaidotas Kybartuose, savo gimtinėje.

■    Į Kauno katalikų teologijos fakultetą prie VDU įstojo 54 pasauliečiai, 40 kandidatų į kunigus. Į Telšių kunigų seminariją įstojo 17, į Vilniaus 6.

■    Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provinciolas kun. J. Boruta SJ naujajai Vilniaus jėzuitų gimnazijai stengiasi surasti katalikus mokytojus, turinčius mokslinius laipsnius.

■    Lietuvių kunigų vienybės seimas vyko spalio 9-10 d. Marijos Nekalto Prasidėjimo vienuolyne, Putnam, CT.

■    Kun. Valdas Valdemaras nuo spalio 2 d. paskirtas Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos Detroite klebonu. Jis gimė, augo, mokėsi ir kunigu įšventintas (1981 m.) Lietuvoje, Panevėžyje. Nuo 1985 m. gyveno Kanadoje ir dirbo kanadiečių parapijose. Jam dar tik 39 m. amžiaus. Kun. V. Kriščiūnevičiui liepos 1 d. išėjus į pensiją, tris mėnesius šią parapiją administravo lietuviams palankus kun. Dan Trapp.

■    Vasario 16 gimnazija Vokietijoje naujuosius mokslo metus pradėjo rugsėjo 5 d. Kaišiadorių vysk. J. Matulaitis koncelebravo mišias su naujai paskirtu iš Lietuvos kapelionu kun. Alfonsu Kelmeliu ir kitais penkiais kunigais.

■    Birželio 15-21 d. vykusioje Vilniuje konferencijoje nutarta restauruoti ir atstatyti Bernardinų bažnyčią ir vienuolyną Vilniuje.

■    Naujuoju Kaišiadorių vyskupijos kurijos kancleriu paskirtas kun. R. Puzonas, klebonavęs Merkinės parapijoje.

■    Vengrijos mieste Kecskemete šešias dienas vyko ekumeninė konferencija tema “Krikščionybė ir karas”. Konferencijos dalyviai-įvairių šalių katalikai, stačiatikiai ir protestantai-įsipareigojo būti taikdariais, meilės apaštalais nepriklausomai nuo religinių įsitikinimų, tautybės ir socialinės kilmės.

■    Pop. Jonas Paulius II spalio 4-8 d. lankėsi JAV, dalyvavo Jungtinių tautų posėdyje, kur pasakė kalbą. Aplankė dvi vyskupijas: Newarko ir JAV seniausiąją - Baltimorės. Atvykstantį į JAV popiežių pasitiko prez. B. Clinton, keli katalikai prezidento kabineto nariai, JAV kardinolai, jų tarpe ir Čikagos kard. J. Bernardin.

■    Liepos 9-16 d. Marijampolėje vyko tradiciniai aštuonių dienų pal. Jurgio Matulaičio atlaidai. Juose dalyvavo vienas kitas vyskupas iš Lenkijos ir Vokietijos, kard. V. Sladkevičius ir keli Lietuvos vyskupai.

■    DLK Gedimino ordinu liepos 3 d. Lietuvos prez. A. Brazauskas apdovanojo kun. Joną Petrošių, Lietuvių Bendruomenės veikėją ir kapelioną Prancūzijoje.

■    Spalio 4 d. Lietuvos seimas priėmė Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymą. Pagal šį įstatymą Lietuvoje nėra valstybinės religijos. Valstybė pripažįsta devynias religines bendruomenes ir bendrijas: lotynų apeigų katalikų, graikų apeigų katalikų, evangelikų liuteronų, evangelikų reformatų, stačiatikių, sentikių, judėjų, musulmonų sunitų ir karaimų.

■    Arkiv. Audrys J. Bačkis, Lietuvos vyskupų konferencijos nuolatinės tarybos pirmininkas, seimui priėmus pirmuosius aštuonis šio įstatymo straipsnius, rugsėjo 19 d. išleido pareiškimą, kuriame sakoma, kad “naujai priimti straipsniai apsunkins Bažnyčios sielovadą mokyklose ir kariuomenėje, ir ji negalės atlikti tos misijos, kurios iš jos laukia visuomenė-efektyviai prisidėti prie žmonių dorinio ugdymo”.

■    “Gimtojo krašto” (1995, Nr. 33) žiniomis, įvairiose pasaulio šalyse apie du milijonai moksleivių mokosi jėzuitų gimnazijose.

■    Prel. Antanas Jonušas, Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos Romoje ekonomas, nuo spalio 1 d. pasitraukė iš tų pareigų.

■    Šiluvos koplyčioje, esančioje Washington, D.C., Nekalto Prasidėjimo bazilikoje, tautinėje amerikiečių šventovėje, būtinas lubų vitražų remontas kainuosiąs apie šešis su puse tūkstančių dolerių. Ši koplyčia prieš trisdešimt metų buvo įrengta vysk. V. Brizgio iniciatyva ir rūpesčiu.

■    Kryžiaus kelias, statomas Berčiūnuose, netoli Panevėžio, ateitininkų stovyklavietėje, turės penkiolika stočių, kurių penkioliktoji-Jėzaus Kristaus prisikėlimas simbolizuotų ir mūsų tautos prisikėlimą bei ateitininkų ir šios stovyklos atgimimą. Vienuolikai stočių jau turimi mecenatai, dar trūksta keturioms.

■    Kun. Kastytis Ramanauskas MIC, atvykęs iš Panevėžio, liepos mėn. pavadavo Šv. Kazimiero lietuvių parapijos Londone, Anglijoje, kleboną kun. dr. Joną Sakevičių MIC, kuris atostogavo ir lankė gimines JAV.

■    Kun. dr. Alfonsas Savickis, Pertho, Australijoje, LB apylinkės pirm. ir lietuvių kapelionas, gegužės 21 d. atšventė sidabrinį kunigystės jubiliejų.

■    Motina Teresė, daugiausia besidarbuojanti Kalkutoje, Nobelio premijos laureatė ir visame pasaulyje išgarsėjusi katalikų vienuolė, rugpjūčio 26 d. sulaukė 85 m. amžiaus.

■    Nekaltai Pradėtosios M. Marijos Vargdienių seserų vienuolynas Kaune, Eigulių rajone, baigtas statyti ir pašventintas spalio 15 d. Namai trijų aukštų ir turės įvairią paskirtį. Pirmame aukšte yra koplyčia, kapeliono butas, dvi salės, virtuvė ir valgykla. Antrame aukšte kambariai seserims, trečiame — svečiams rekolekcijų ar konferencijų dalyviams.

■    Rugpjūčio 10-16 d. Punsko krašte viešėjo ateitininkų grupė, kurią sudarė vyresnieji moksleiviai bei studentai iš įvairių Lietuvos viduriniųjų ir aukštųjų mokyklų. Išvyką suorganizavo dr. Arvydas Žygas, dalyvavo Lietuvos katalilkų jaunimo organizacijų kapelionas kun. Robertas Grigas ir Veronika Povilionienė su savo vadovaujamu ansambliu.

■    Lietuvos vyskupų konferencijos nurodymu, rengiama viso Šv. Rašto — Senojo ir Naujojo Testamento — laida vienoje knygoje. Ir Senasis, ir Naujasis Testamentas verstas iš originalių kalbų. Senojo Testamento vertėjas prel. Antanas Rubšys, Naujojo — kun. Česlovas Kavaliauskas. Norima, kad laida būtų ekumeninė, priimtina ir nekatalikų Bažnyčiai.

■    Vatikanas ir įvairios islamo organizacijos, taip pat Islamo pasaulio kongresas nori glaudžiai tarpusavyje bendradarbiauti.

Juoz. M.