Skyrių tvarko JUOZAS VAIŠNYS SJ

NEVARTOTINI VERTINIAI

     nuotaikoje (būti) — būti nusiteikusiam, būti (kokios nors) nuotaikos: Jis šiandien ne nuotaikoje (= nenusiteikęs, blogai nusiteikęs, blogos nuotaikos).

     nusimanyti kame — nusimanyti apie ką, išmanyti ką: Jis nusimano muzikoje (= nusimano apie muziką, išmano muziką).

     nusimatyti — būti numatomam: Jokio pagerėjimo nenusimato (= nematoma, nematyti).

     nutarimas apie ką — nutarimas dėl ko: Išleistas nutarimas apie miškų apsaugą (=dėl miškų apsaugos).

     obalsis — šūkis, devizas,

     o taip pat — ir, taip pat: Tai Lietuvos sporto, o taip pat ir (= taip pat ir) trenerių darbo įvertinimas.

     pagrinde — iš esmės, daugiausia: Jo kalba pagrinde (= iš esmės) nesiskyrė nuo kitų kalbėtojų. Šis darbas dabar pagrinde (= daugiausia) atliekamas mašinomis.

     paklausti pas ką — paklausti ką, ko: Pasiklausk pas savo draugą (= savo draugą, draugo).

     panašus kam — panašus į ką: Jis panašus savo broliui (= į savo brolį).

     pareigose (dirbti, būti) — dirbti kuo, turėti, eiti, užimti pareigas: Dirbau direktoriaus pareigose (= Dirbau direktorium, ėjau direktoriaus pareigas), gauti pas ką nors — gauti iš ko nors. gimti pas ką nors — gimti kam nors: Pas kaimyną (= Kaimynui) gimė duktė.

     imti, įsigyti pas ką nors — iš ko nors. kreiptis pas ką nors — į ką nors: Kreipkis pas viršininką (= į viršininką).

     pasiskolinti pas ką nors — iš ko nors: Vežimą pasiskolino pas kaimyną (= iš kaimyno), skųstis pas ką nors — skųstis kam nors. pasėka — rezultatas, padarinys, pasėkoje — todėl, dėl to: Vanduo buvo užterštas, to pasėkoje (= dėl to) atsirado daug ligų.

     pasekmėje — todėl, dėl to: Pasitaiko girtų vairuotojų, to pasekmėje (= todėl) įvyksta daug avarijų.

     pasidaryti kokiu — pasidaryti kokiam, pasidarė koks: Reikia būti atsargesniu (= atsargesniam). Duktė pasidarė geresne (= geresnė).

     pasiekti ko — pasiekti ką: Pasiekė savo tikslo (= tikslą).

     pasiekti ko — pasiekti ką: Pasiekė savo tikslo (= tikslą).

     pasijusti kokiu — pasijusti kokiam, pasijunta koks: Reikia pasijusti drąsesniu (= drąsesniam). Jis pasijuto laimingu (= laimingas).

     pastatyti ant savo — pasiekti savo, daryti savaip.

     pastatyti balsą, pastatyti ranką — suformuoti balsą, nustatyti teisyklingą rankos padėtį.

     perpildyti kuo — perpildyti ko: Autobusas jau perpildytas keleiviais (= keleivių).

     pilnas pagrindas — tvirtas pagrindas: Turiu pilną (= tvirtą) pagrindą taip manyti.

     pilnoje sudėtyje — visos sudėties: Komisija buvo pilnoje sudėtyje (=visos sudėties).

     pilnoje tvarkoje — visai, visiškai: Viską radom pilnoj tvarkoj (= kaip buvę, nepaliesta).

     Vysk. Paulius Baltakis, lydimas prel. L. Pečiukevičiaus-Peck ir PLB atstovo Lietuvoje Juozo Gailos, ši rudenį lankė Maskvos, Novosibirsko, Tomsko ir Barnaulio lietuvius, susitiko su Sibiro vyskupu Josef Wert, vokiečių kilmės, mokančiu lietuviškai. Spalio 2-4 jis dalyvavo Rusijos katalikų vyskupų suvažiavime Novosibirske. Spėjo gurgrįžti į JAV ir su popiežium drauge su kitais vyskupais dalyvauti koncelebracinėse Mišiose.