■ Pop. Jonas Paulius II nuo liepos 10 iki 23 d. atostogavo Lorenzago di Cadore vietovėje, Italijos Alpėse.

■    Atsiliepdamos į pop. Jono Pauliaus II kvietimą pasirengti XI Pasaulio jaunimo dienai, kuri įvyks 1997 m. Paryžiuje, Kauno arkivyskupijos Evangelizacijos centras ir kitos katalikiškos organizacijos gegužės 25 d. Kauno jėzuitų mokykloje surengė Kauno arkivyskupijos jaunimo dieną.

■    Pal. Jurgio Matulaičio Misijos (Lemontas, JAV) ir Toronto (Kanada) tikinčiųjų bendruomenės nariai parašė atvirus laiškus lietuviams, gyvenantiems tėvynėje, kviesdami stoti į kovą prieš blogį, apatiją ir neviltį, kviesdami į bendrą maldos ir didesnio atsinaujinimo žygį.

■    Gegužės 19 d. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje buvo paminėtas vysk. Antano Deksnio 90 m. amžiaus jubiliejus. Per vakarinių šv. Mišių pamokslą mons. J. Antanavičius papasakojo apie vysk. A. Deksnio asmenybę ir jo gyvenimo kelią nuo Panevėžio katedros vikaro ligi išeivijos lietuvių vyskupo.

■    Birželio 14 - 16 d. Troškūnų Švč. Trejybės parapija ir miestelis atšventė 300 m. jubiliejų. Iškilmėse dalyvavo iš Troškūnų kilęs užsienio lietuvių vysk. Paulius Baltakis OFM ir Panevėžio vysk. Juozas Preikšas. Jie koncelebravo šv. Mišias už Troškūnų parapiją bei mirusius ir gyvus jos geradarius.

■    Ses. M. Eucharista Stoskus, Šv. Kazimiero seserų kongregacijos narė, mirė rugpjūčio 2 d., sulaukusi 88 m. amžiaus, įžaduose išgyvenusi 68 m. Ji buvo garsiosios Metropolitan operos solistės Polyna Stoskus sesuo.

■    Kun. Augustinas Steigvilas MIC, Avellanidos, Argentinoje, lietuvių parapijos klebonas, birželio 29 - rugpjūčio 8 atostogavo Vokietijoje ir Lietuvoje, kur aplankė tėvus marijonus ir savo gimines.

■    Birželio pabaigoje ir liepos pradžioje Trakų Švč. M. Marijos Apsilankymo bažnyčioje vyko Šv. Tomo Akviniečio vasaros mokykla. Paskaitas skaitė ir seminarams vadovavo šv. Tomo darbų žinovai - profesoriai iš Vokietijos, Lenkijos ir Amerikos.

■    Birželio 21 d. Liublino katalikų universiteto fokoliarų (žiediniečių”) judėjimo įkūrėjai Chiara Lubich (jos straipsniai, versti Kosto Pauliaus, spausdinami beveik kiekviename “Laiškų lietuviams” numeryje) buvo suteiktas sociologijos garbės daktarės laipsnis. Šioje šventėje Liubline dalyvavo per 30 žmonių iš Lietuvos. Fokoliarų judėjime dalyvauja privačius įžadus priėmę pasauliečiai vyrai ir moterys.

■    Vilniuje, Lazdynų rajone, pradedama statyti Šv. Jono Bosko bažnyčia. Šią parapiją administruoja Lietuvos saleziečiai, ir naujoji bažnyčia statoma saleziečių ordino lėšomis. Kol bažnyčia bus pastatyta, pamaldos vyksta laikinojoje koplyčioje, įrengtoje parapijos namų didžiojoje salėje.

■    Kun. Kajetonas Sakalauskas, buv. Šv. Andriejaus lietuvių parapijos klebonas, Philadelphia, PA, mirė birželio 8 d.

■    Meteliuose, Dzūkijoje, statoma Kryžių šventovė, kurią bolševikai 1963 m. buvo nugriovę. Ji yra apie 5 km į pietvakarius nuo Metelių, pietiniame Dusios ežero krante. Klebonas kun. Vytautas Prajara tikisi, kad koplyčia bus baigta po 2 ar 3 metų. Kun. Jonas Butkus ir prel. Ladas Tulaba (abu meteliškiai) buvo įsteigę fondą tai koplyčiai atstatyti.

■    Telšių kunigų seminariją baigė ir kunigais buvo įšventinta 12 kunigų. Telšių vyskupijoje kiekvienais metais įšventinama daugiau kunigų negu jų miršta. Iš viso jau įšventinti 42 kunigai nuo seminarijos atsikūrimo. Tačiau dar 72 parapijos neturi savo kunigo.

■    Arkiv. S. Tamkevičius paskyrė kun. Eugenijų Bartulį laikinai eiti Kauno kunigų seminarijos rektoriaus pareigas. Jam patikėtos šios pareigos šiuo metu, kai nutarta pertvarkyti kunigų rengimą.

■    Kun. Liudvikas Semaška, šiluvietis, pokario metais rėmęs partizanus, stiprinęs jų dvasią, nuteistas ir bausmę atlikęs Komi, Kožimo ir Intos stovyklose 1948-1956 m., grįžęs dirbęs pastoracinį darbą daugelyje parapijų, mirė birželio 24 d. Juodaičiuose, Jurbarko rajone, kur paskutiniu metu klebonavo.

Juozas M.