■    Kardinolas Joseph Bernardin, Čikagos arkivyskupas, sergąs vėžiu, rugsėjo pabaigoje nepaisydamas sunkios ligos, lankėsi Vatikane ir susitiko su pop. Jonu Paulium II, kurio sveikata šiuo metu irgi nėra geriausia.

■    Kun. Stasys Kazėnas SJ, Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas, spalio 4 d. Čikagos Jaunimo centro vakaronėje kalbėjo apie Lietuvos moralinę ir etinę padėtį bei ateitį.

■    Gydytojai spalio 8 d. pašalino pop. Jonui Pauliui II apendicitą, kuris, pasak Vatikano, buvo visų pastarųjų sveikatos problemų priežastis.

■    Tuebingeno religijos pedagogas prof. Albertas Biesingeris pasikalbėjime su Vokietijos katalikų žinių agentūra KVA pareiškė, kad, tikybos mokymą pakeitus etikos mokymu, iš mokinių būtų atimtos svarbios galimybės. Religija atveria prasmę, prašokstančią etikos ribas. Kaip žinia, Lietuvoje mokinys gali pasirinkti tikybos arba etikos mokymąsi. Lietuvos valdžia kėsinosi išstumti religijos pamokas iš normalaus tvarkaraščio, įvedant tik etikos pamokas.

■    1997 m. Pasaulinei taikos dienai, kuri bus minima sausio 1-ąją, pop. Jonas Paulius II parinko temą: “Siūlyk atleidimą, gauk taiką”.

■    Kun. Algirdas Paliokas SJ, Pal. Jurgio Matulaičio misijos Lemonte kapelionas, rugpjūčio mėn. atostogavo Lietuvoje, o kun. Leonas Zaremba SJ, atvykęs iš Kauno, kur jis kelinti metai yra Kauno Tarpdiecezinės kunigų seminarijos dėstytojas ir dvasios vadas, jį tuo laiku pavadavo Lemonte. O abiem “besikeičiant”, juos pavadavo kun. Juozas Vaišnys SJ.

■    Pažaislio vienuolynas išleido lankstinuką apie šio vienuolyno istoriją, baroko stiliaus architektūrą ir jo reikšmę. Leidinio išleidimu rūpinosi ses. Margaret Patcavage, gyvenanti Šv. Kazimiero vienuolyne Čikagoje.

■    Birželio 30 d. Panevėžio vysk. Juozas Preikšas vizitavo Čedasų ir Suvainiškio parapijas, esančias vyskupijos šiaurinėje dalyje, prie Latvijos sienos. Paskutinį kartą šias parapijas lankė vysk. K. Paltarokas 1940 m., taigi prieš 56 m.

■    Linkmenų rajone ir seniūnijoje, Darželio vienkiemyje, jau ketvirti metai veikiančiame dvasinio ugdymo centre “Kelias” vyksta vasaros stovyklos, rekolekcijos, seminarai. Centrui vadovauja tikybos mokytojai pranciškonai.

■    Šv. Šeimos vila, veikianti Lemonte, šiais metais švenčia 50 m. sukaktį. Ją įkūrė Lietuvių labdarių sąjunga.

■    Rugpj. 8 d. Kauno arkivyskupijos kurijoje įvyko Lietuvos vyskupų konferencijos posėdis. Pagrindinė posėdžio tema buvo klausimas, kaip garantuoti geresnį pasiruošimą santuokos sakramentui.

■    Slovakijos katalikai džiaugiasi dideliu kunigų prieaugliu. Vatikano žiniomis, šių metų liepos mėn. įšventinta 117 naujų kunigų. Penkiose šalies kunigų seminarijose kunigystei rengiasi daugiau kaip 900 kandidatų.

■    Amerikos lietuvių katalikų federacija buvo įsteigta 1906 m. balandžio 17-18 d. Wilkes-Barre, PA, suvažiavus ten atstovams iš 32 didesnių lietuviškų telkinių. Nutarta jungtis į Federaciją bendram darbui: katalikiškai veiklai, lietuvybės išlaikymui ir kovai dėl Lietuvos laisvės. Ši 90 m. sukaktis rugsėjo 21 d. buvo paminėta Čikagoje, Švč. M. Marijos Gimimo parapijoje, dalyvaujant vysk. Pauliui Baltakiui OFM.

■    Rugpj. 7 d. Vilniaus arkivyskupijos kurijoje įvyko Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas. Tartasi dėl katekezės parapijose. Įžanginę paskaitą skaitė kun. A. Gudaitis SJ, raginęs Kristų perteikti šiandieniškai, geriau pažinti ne tik savo mokinius, bet ir jų tėvus, artimuosius, lankyti šeimas. Pagrindinis sielovados objektas turėtų būti krikščioniškoji šeima.

■    Rugsėjo 22 d., sekmadienį, šv. Mišių metu Švč. Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje, Čikagoje, buvo įteikti Šv. Tėvo žymenys dviem čikagiečiams: Šv. Silvestro riterio titulas ir medalis dr. Petrui Kisieliui, Pro Ecclesia et Pontifice medalis Marijai Remienei.

■    Pasaulio lietuvių katalikų bendrijos valdyba paskyrė Lietuvio kataliko visuomenininko premiją Lietuvos vyčių veikėjui Robertui Boris, gyvenančiam Detroite, 1.000 dol. premijos mecenatas yra prel. dr. Juozas Prunskis.

■    Bernardas Žukauskas, vienas iš ateitininkų pirmūnų, į ateitininkų eiles įstojęs šios organizacijos kūrimosi metu, 1911, 1996 m. 20 d. atšventė 99 metų amžiaus sukaktį.

■    Rugpj. 26 d. naujus mokslo metus pradėjo Kretingos Šv. Antano religijos studijų institutas, veikiąs jau šeštus metus, prieš pusmetį tapęs aukštąja mokykla. Šiais mokslo metais jame studijuoja 120 studentų. Čia rengiami ne tik katechetai, bet ir teologijos specialistai.

■    Vilkaviškio vysk. Juozo Žemaičio MIC kvietimu, liepos 17-21 d. Lietuvoje lankėsi Salzburgo arkiv. dr. G. Eder, lydimas kun. J. Forergo ir sekr. dr. Stefano . Kun. J. Forergo iniciatyva, 1988-1990 m. Austrijos tikintieji surinko apie 3 mil. šilingų Naujajam Testamentui ir knygai “Tikėjimas ir gyvenimas ” lietuvių k. išspausdinti.

■    Elektrėnuose pastatytą naują Švč. M. Marijos Kankinių Karalienės bažnyčią liepos 28 d. pašventino apaštalinis nuncijus Justo Mullor Garda. Statyba bus galutinai baigta 1997 m. Jos statybą remia Vokietijos pagalbos fondas, Vokietijos vyskupai, kaimyninės Lietuvos parapijos ir užsienio lietuviai.

■    Jėzaus draugija (jėzuitai), šiuo metu katalikiškame pasaulyje gausiausia narių skaičiumi vienuolija, turinti apie 22.460 asmenų. Lietuvos provincijoje yra 63 nariai, kurių trečdalis dirba užsienyje.

■    Rugsėjo 1 d. Alytuje pradėjo veikti katalikiška mokykla. Jos direktorium ir dvasios tėvu yra kun. Arturas Kazlauskas, studijavęs teologiją ir liturgiją Romoje, Šv. Anzelmo universitete.

Juoz M.