Šis “Laiškų lietuviams” numeris iliustruotas Algimanto Kezio nuotraukomis iš jo 1995 m. išleistos knygos “Grįžtamų paukščių preliudijos”. Arvydas Reneckis, supažindindams skaitytojus su šia knyga, rašo:

     “Grįžtančių paukščių preliudijos — tai antrasis autoriaus fotografijų leidinys apie grįžimą į Lietuvą. Pirmoji įspūdžių knyga per trumpą turistinį apsilankymą tėvynėje Lithuania — Through the Wall (Lietuva pro sieną) buvo išleista prieš dešimtį metų (1985) JAV. Stilistiškai sunku būtų palyginti šiuos du leidinius —jie be galo skirtingi. Fotografijų nepanašumas ir ta pati jų tema leidžia pajusti laiką kaip fotografijos meno magiją. “Lietuva pro sieną” vien dokumentinės fotografijos priemonėmis fiksuoja sovietinę Lietuvą — tėvynę, kurią autorius išvysta po keturių dešimtmečių. Realistinis pradas čia toks stiprus, kad kiekvieną vaizdą tarsi dokumentiniame filme autorius palydi išsamiu komentaru. Į šios knygos realizmą atkreipė dėmesį ne vien kolekcionieriai ir vaizduojamojo meno mėgėjai. “Lietuva pro sieną” tuometinės cenzūros požiūriu tapo draudžiamu leidiniu, o jos autorius valdžios nurodymu — nepageiduajamu, nebeįsileidžiamu į tėvynę asmeniu.

     Prabėgęs laikas daug ką pakeitė. Po dešimtmečio pasirodančios Grįžtančių paukščių preliudijos — meniškas susimąstymo akimirkų, minties ir jausmo refleksijų rinkinys. Dvigubomis ekspozicijomis sustingdyto laiko atspindžiai čia reiškia tik vien vaizdinėmis priemonėmis teperteikiamas idėjas. Jei šalia šių nuotraukų ir atsirastų tekstas, jis tegalėtų būti poezija. Dokumentiškumo, netgi realizmo šioje knygoje beveik nebelieka. Nors, žiūrėdami šias nuotraukas, galime lengvai atpažinti senųjų lietuvių sodybų Rumšiškėse siluetus, Vilniaus senamiesčio fragmentus, Universiteto skliautus, Baltijos pakrančių kopas, senosios ir naujosios Lietuvos architektūros linijas... kur kas svarbiau čia visur ir vėl yra ne patys objektai, o jų formuojama erdvė, linijos, šviesos ir šešėliai, pro kuriuos sklinda autoriaus refleksija”.

Korektūros klaidos atitaisymas:

Trečiame viršelio puslapyje (sausio mėn.) įsivėlė nemaloni korektūros klaida.

Balfo adresas turi būti toks: BALFAS, 2558 W. 69th St., Chicago, IL 60629.

Atsiprašome.

Nuoširdžiai dėkojame “Laiškų lietuviams” rėmėjams 1,000 dol. aukojo Lietuvių Fondas 80 dol. aukojo Ona Pranckevičiūtė.

50 dol. aukojo R. Ragas.

35 dol. aukojo S. Kalvaitis.

Po 30 dol. aukojo: S. Jakubonis, J. Giedraitis, J. Vailokaitienė.

Po 25 dol. aukojo: E. Baratkus, J. Mikaila, A. Jasmantienė.

Po 20 dol. aukojo: O. Remeikis, E. Sodienė, I.Labanauskas, J. Žemaitis, A. Balčytis, J. Klimaitis. Po 15 dol. aukojo: D. Urbutienė, I.Ignaitis, A. Januška, K. Razauskas, H. Milaknis, A. Rimas, A. Petrašiūnas, S. Pumputis, L. Velūnas.

Po 10 dol. aukojo: B. Harris, J. Ališauskas, A. Laniauskas, B. Jakniūnas, S. Kavaliūnas, V. Gudaitis, J. Mikulionis, O. Dovydaitis, V. Kezinaitis, S. Storkas, E. Ažerūnas, J. Radas, P. Stočkus,

S. Keženius, S. Jelionienė, E. Mažonas, V. Leščinskas, K. Žebrauskas.

     LAIŠKAI LIETUVIAMS-Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius-Juozas Vaišnys, SJ. Redaktoriaus pavaduotojas-Algirdas Paliokas, SJ. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Vytautas Kasniūnas, Jonas Kuprys, Nijolė Užubalienė. Techn. redaktorius-dr. Jonas Boguta. Administratorė-Marija A. Jurkutė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (312) 737-8400. FAX (312) 737-0486. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata-15 dol., atskiras numeris-1,50 dol.