Skyrių tvarko JUOZAS VAIŠNYS SJ

NEVARTOTINI VERTINIAI

pilnas pagrindas — tvirtas pagrindas: Turiu pilną (=tvirtą) pagrindą taip manyti.

pilnoje sudėtyje — visos sudėties: Komisija dirbo pilnoje sudėtyje (=visos sudėties, dirbo visa komisija).

pilnoje tvarkoje — visai, visiškai: Viską radom pilnoj tvarkoj (=kaip buvę, nepaliesta).

pilnumoje — visai, visiškai: Projektą priimti pilnumoje (=visą, ištisą).

pirkti pas — pirkti iš: Pirk pas mane (=iš manęs) uogų.

platus ratas — daug, didelis būrys: Reikia aptarti didelį ratą (=daug, daugybę) problemų.

prabalsuoti — balsuoti, pabalsuoti, baigti balsuoti: O dabar prašau visus prabalsuoti (=balsuoti).

prašyti pas ką — prašyti ką (ko): Prašyk pas mokytoją (=mokytoją, mokytojos).

pravažiavimo bilietas — nuolatinis, mėnesinis bilietas.

prie ko — kuo dėtas: Prie ko čia aš (= Kuo aš čia dėtas?).

prie (tokių) aplinkybių — esant (tokioms) aplinkybėms: Prie kokių aplinkybių (= tokioms aplinkybėms esant), tai gali atsitikti.

prie (tokių) sąlygų — esant tokioms sąlygoms: Prie esamų sąlygų (=Esant tokioms sąlygoms) niekas nesikeis.

arčiau prie reikalo — artimesnis reikalui: Prašom pateikti pasiūlymų arčiau prie reikalo (=artimesnių reikalui).

priemonė prieš — priemonė nuo: Vartojame įvairias priemones prieš gripą (=nuo gripo).

atsakomybė prieš — atsakomybė kam: kandidatas turi jausti atsakomybę prieš rinkėjus (=rinkėjams).

atsparus prieš — atsparus kam: Jis yra atsparus prieš džiovos bakterijas (=džiovos bakterijoms).

priešintis prieš — priešintis kam: Turėsime priešintis prieš naują kainų didinimą (=naujam kainų didinimui).

priešpastatyti — (su)priešinti, priešpriešinti, statyti priešpriešiais: Viena tauta neturi būti priešpastatoma (=priešinama, supriešinama) kitai.

prieštarauti prieš — prieštarauti kam: prieštarauju prieš šio projekto priėmimą (=šio projekto priėmimui).

priimti dėmesin — atsižvelgti, įsidėmėti, atkreipti dėmesį, turėti galvoje.

priimti priesaiką — duoti priesaiką, priimti už pagrindą — priimti pagrindu, kaip pagrindą.

priimti žiniai — susipažinti, atsižvelgti, paisyti.

principe — iš principo, iš esmės: Principe (= Iš principo) sutinku.

principiniai — iš principo, iš esmės: Komisija principiniai (=iš principo) sutiko su mūsų pasiūlymais.

pripildyti kuo — pripildyti ko: Taures pripildė vynu (=vyno).

pripuolamai — atsitiktinai: Prie šio darbo galiu prisėsti tik pripuolamai (=atsitiktinai).

prisiminti apie ką — prisiminti ką; Nuolat prisimenu apie savo tėvelių (=savo tėvelių) sunkų gyvenimą.

prisipažinti meilėje — prisipažinti meilę, kad myli.

prisirišimas kam — prisirišimas prie ko: Visiems žinomas šuns prisirišimas žmogui (=prie žmogaus).

prisitaikyti kam — prisitaikyti prie ko: Jau mums laikas prisitaikyti pasikeitusiems laikams (=prie pasikeitusių laikų).

charakterizuoti iš teigiamos (neigiamos) pusės — apibūdinti teigiamai (neigiamai).