■    1995 ra. spalio mėn. “Vyčiui”, JAV katalikų jaunimo žurnalui, suėjo 80 m.

■    Po metų kitų Tryškių parapija Lietuvoje minės 400 m. sukaktį. Klebonas kun. Stasys Šlepavičius pasiryžęs ligi sukakties pagrindinai suremontuoti medinę Švč. Trejybės bažnyčią ir varpinę, kurios yra laikomos architektūriniais paminklais.

■    Kun. dr. Matas Čyvas, 25 m. vadovavęs Šv. Jurgio lietuvių parapijai Albany, N.Y., dabar gyvenąs St. Petersburge, FL, šiais metais švenčia 80 m. amžiaus ir 55 m. kunigystės sukaktis.

■    Mons. Walter Hurley, Our Lady of Sorrows katalikų bažnyčios klebonas, paaukojo šios Farmington Hills, Detroito priemiesčio, bažnyčios suolus, kur galės sėdėti 900 žmonių, Vilkaviškio katedrai. Suolai krovininėmis jau išsiųsti į Lietuvą. Vienos krovininės persiuntimo išlaidas apmokėjo tų suolų dovanotojas.

■    Sovietinės okupacijos metu sunaikintos Vilniaus Kalvarijos, esančios Verkiuose, jau baigiamos atstatyti. Kalvarijos čia buvo įkurtos prieš daugiau kaip 300 metų Vilniaus išvadavimui iš rusų okupacijos 1655-1661 m. atminti.

■    Pogrindinio leidinio “Aušros” dvidešimtmetis buvo paminėtas 1995 m. lapkričio 11 d. Vilniuje. Leidinį bolševikų okupacijos metu redagavo dabartinis vysk. Sigitas Tamkevičius ir kun. Lionginas Kunevičius.

■    Paminklinės Prisikėlimo bažnyčios Kaune atstatymo ir remonto darbai dėl lėšų stokos beveik sustojo. Darbui baigti dar reikia apie dviejų milijonų litų.

■    1995 m. lapkričio mėn. Kazlų Rūdos Stoties gatvės buvo pavadinta Vyskupo Vincento Borise-vičiaus gatve. Taip buvo pagerbtas Telšių vyskupas, nukankintas bolševikinių okupantų. Tik keista, kad nepriklausomoje ir laisvoje Lietuvoje reikėjo kovoti ir patirti didžių kliūčių, lyg dar tebebūtų baisiausi ateizmo laikai.

■    Troškūnai, vysk. Pauliaus Baltakio tėviškė, 1996 m. vasarą (birželio mėn. vidury, per šv. Antano atlaidus (minės 300 m. parapijos ir miestelio įkūrimo sukaktis. Klebonas kun. Saulius Pilipavičius, padedamas vietinių ir užsienyje gyvenančių tikinčiųjų, remontuoja bažnyčią ir buvusių bernardinų vienuolyną, kur dabar jau veikia jaunimo švietimo ir kultūros centras.

■    Nuo 1991 m., kai Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje suskambėjo pirmieji modernūs kompiuteriniai JAV “Alen” firmos vargonai, tokią aparatūrą įsigijo jau trylika Lietuvos bažnyčių.

■    1995 m. spalio mėn. pabaigoje pasirodė pirmasis Lietuvoje spalvotas iliustruotas maldynėlis vaikams.

■    1995 m. suėjo 100 m. nuo Maironio “Pavasario balsų” pirmosios laidos pasirodymo.

■    Lietuvos vyskupų konferencijos nutarimu, nuo 1996 m. sausio vidurio pradėtas leisti dvisavaitinis 24 psl. žurnalas kunigams, spausdinamas A. Jakšto katalikų spaustuvėje Kaišiadoryse.

■    Prel. Vytauto Balčiūno, kurio rūpesčiu JAV išleista “Krikščionis gyvenime” religinių knygų serija, 85 m. amžiaus sukaktis buvo paminėta Vilniuje 1995 m. lapkričio mėn.

■    Pop. Jonas Paulius II prieš 30 m. pasibaigusį II Vatikano susirinkimą pavadino “naujuoju Bažnyčios pavasariu”.

■    1995 m. spalio 17 d. visuomeninių organizacijų teisėmis buvo įregistruota Lietuvos katalikiškų mokyklų pedagogų draugija. Šiuo metu Lietuvoje yra 16 katalikiškų mokyklų, kuriose mokosi daugiau kaip 5000 moksleivių. Šios draugijos tarybos pirm. yra kun. Gintaras Vitkus SJ, Kauno Jėzuitų gimnazijos direktorius.

■    Gruodžio 14 d. baigė darbą vyskupų sinodo asamblėja, skirta Artimiesiems Rytams, ypač Libanui.

■    Neseniai atšventinta Vilniaus centre esanti Bonifratrų bažnyčia, nuo XVII amžiaus priklausiusi gailestingųjų brolių vienuolijai. Nuo 1976 m. ji buvo paversta Mažąja baroko sale.

Juoz. M