KO MOKO KRISTUS. Katalikų tikybos vadovas. Sudarė: Ronald Lawler OFM Cap., Donald Wuerl, Thomas Comerford Lawler. Vertė: Jonas Kavaliūnas, Julius Keleras, G.P. Kurpis, Aldona Zailskaitė. Redagavo Aldona Zailskaitė. Rašybą tikrino ir taisė Juozas Vaišnys SJ, stilių tobulino Vaclovas Aliulis MIC. Tekstą surinko ir spaudai paruošė Teresė Bogutienė. Lietuviškas raidynas Jono Bogutos. Vertimu į lietuvių kalbą pasirūpino Lietuvos krikščionybės jubiliejaus komitetas. “Katalikų pasaulio” leidykla, 1994. Leidinio rėmėjas — JAV Vyskupų Konferencija. Spausdino Poligrafinių paslaugų įmonė, Strazdelio 1, Vilnius. Tiražas — 10.000 egz. Kaina sutartinė.

     Švenčiant Lietuvos krikšto 500 metų sukaktį, buvo daug įvairių planų, kaip tą svarbų įvykį kiek galima prasmingiau paminėti. Vienas iš pasiūlymų buvo išleisti gerą katekizmą. Po daugelio pasitarimų ir diskusijų nutarta iš anglų kalbos išversti katekizmą “The Teaching of Christ”. Tuoj buvo imtasi darbo, kuris ilgokai užsitęsė, bet pagaliau jau turime tą katekizmą, išverstą į lietuvių kalbą ir Lietuvoje išleistą. Kaip žinome, neseniai pasirodė ir didelis Vatikano išleistas katekizmas CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA (Katalikų Bažnyčios katekizmas). Be abejo, jis bus išverstas ir į lietuvių kalbą. Tačiau jis gal daugiau yra skiriamas tikybos mokytojams, o paprastų žmonių kasdieniniam vartojimui jis gali atrodyti per platus ir sunkokas. Na, o šis minėtas Lietuvos krikščionybės jubiliejaus komiteto pastangomis paruoštas ir išleistas katekizmas “Ko moko Kristus” bus daugumai žmonių prieinamesnis. Apie šį katekizmą įvade taip rašoma:

     “Čia yra katalikų katekizmas suaugusiems. Jis yra katekizmas ta prasme, kad sutrauktai pateikia visą doktriną, o katalikų — nes toji doktrina yra Katalikų Bažnyčios mokslas.

     Katekizmo tikslas yra ne tik išdėstyti katalikų tikėjimą, bet ir parodyti, kaip jis yra daugelio liudijamas. Dėstydamas Bažnyčios mokslą, katekizmas rodo, kaip Bažnyčios tikėjimas remiasi Šventuoju Raštu, kaip tikėjimą praeityje skelbė Bažnyčios susirinkimai ir kaip jį liudijo Bažnyčios tėvai, šventieji, popiežiai. Jis taip pat cituoja iš Bažnyčios gyvenimo ir liturgijos — tiek praeityje, tiek ir dabartyje, nes ir tai nurodo, ką Bažnyčia tiki ir moko.

     Tokio katekezės “liudijimo” čia ir laikomės, nes katekizmas visų pirma (nors neišskirtinai) taikomas tiems, kurie jau tiki Kristumi. Nors jų tikėjimui dar reikėtų daugiau žinių, jie jau žino, kad Kristaus žodis yra visiškai patikimas. Jiems Bažnyčia kalba žodžiais tų, kurių žodžiuose Kristaus sekėjai visada atpažino patį Kristų, ir todėl, vadovuajami Šventosios Dvasios, juos pamilo. Visuose šiuose liudijimuose Bažnyčia kviečia tikinčiuosius išgirsti Kristaus ir Dievo Tėvo balsą — Šventosios Dvasios šviesoje”.

     Katekizme daugiausia yra cituojami pagrindiniai šaltiniai: Šventasis Raštas ir II Vatikano susirinkimo dokumentai. Gale yra trys priedai apie Šv. Raštą, Bažnyčios visuotinius susirinkimus, Bažnyčios tėvus ir mokytojus. Ketvirtuoju priedu pateikiamos dažniausiai vartojamos maldos.

     Antanas Paškus. ŽMOGAUS MEILĖS. “Katalikų pasaulio” leidykla, Vilnius, 1995. Redaktorė A. Pribušauskaitė. Viršelio dailininkas K. Astrauskas. Tiražas — 5000 egz. 160 psl., kaina sutartinė.

     Meilė! Sakoma, kad tai gražiausias žodis kiekvienos tautos žodyne. Tiesa, bet šiuo žodžiu dažnai piktnaudžiaujama. Jo reikšmių skalė labai plati: nuo kilniausios dorybės iki grubiausio egoizmo. Antanas Paškus moksliškai nagrinėja šias visas meiles, ypač atkreipdamas dėmesį į “populiariausias” meiles: seksualinė meilė, erotinė meilė, prieraišioji meilė (meilumas), draugų meilė, krikščioniškoji meilė. Skaitytojas čia ras atsakymus į daugelį neaiškumų šiuo klausimu.

     Kęstutis A. Trimakas. ŽMOGAUS AUKŠČIAUSI SKRYDŽIAI. Religinių išgyvenimų psichologija. Redaktorė G. Bukauskienė. Viršelis A. Varnaitės. Išleido LKB Tarpdiecezinės Katechetikos Komisijos leidykla, Rotušės a. 23, 3000 Kaunas. Kieti viršeliai, 240 psl., kaina su pašto išlaidomis 12 JAV dol. Gaunama adresu: “Židinys”, R.S. Kunstmanai, 8000 Tapper PI, Dyer, IN 4631, USA.

Plačiau apie šią knygą ateinančiame numeryje.