Maria Psanis
 
Aš ieškau Tavęs
 
Vertė Skaidrius Kandratavičius iš
 anlgų kalbos "I'm Searching for You"
 
Aš ieškau Tavęs tylumoje, muzikos nakties,
tarp ašarotų žvaigždžių,
gedulingam mėnesio šoky.
 
Aš ieškau Tavęs nugriaudėjusioj dienoj,
 tarp vaikiškų saulės išdaigų,
 pavasarinės peteliškės džiugesy.
 
Aš ieškau Tavęs padangių gausmuos,
tarp debesų, besirangančių
šėlstančiam, dūstančiam vėjy.
 
Aš ieškau Tavęs pamiršto balandžio ašaroje,
tarp ką tik gimusių žiedų,
karščiu tvinkstančioje svajonėje.
 
Aš ieškau Tavęs klaikių sutemų artume,
tarp apleistų kelių,
skunde užmirštos širdies.
 
Aš ieškau Tavęs kiekvienoj meilės giesmėj,
Tarp nepažįstamų žvilgsnių,
matytam ir dar nemantytam šypsny.
 
Aldona Puišytė
 
Veni, Creator Spiritus
 
O, dieviškai Kurianti Dvasia, ateiki.
Atnešk mums į širdis ramybę ir taiką.
 
O, Žodžio Siųstoji, duok žodžių tikrumą.
Apšviesk mūsų buitį lyg Degantis Krūmas.
 
O, Meilės Nešėja, duok tveriančią meilę.
Malonės rasa apšlakstyk giesmę gailią.
 
Apsiausk jaukumu baikščią kūdikio širdį.
 Sugėdyk tūžmingus, suvienyk - išskirtus.
 
Pažadink po plėnimis snaudžiančią ugnį -
Tenužeria žiežirbos visa, kas drungna.
 
Kol žiebiasi Kosmoso vaiskūs sietynai,
Paskleisk mums į sielas spindėjimą tylų.
 
Rimties ilgesys
 
Meldžiu ramybės, kai meldžiuos
Tarp tų triukšmingų sūkurių...
Ir vėl vargų keliuos skaudžiuos
Gal plėnim virs tai, ką kuriu?
 
Kaip andai. Temsta vėl aplink.
Vėl kyla vėtra. Triukšmuose
Galva nuo liūdesio palinks
Po amžiaus kauke atgrasia...
 
Vienuoliškos rimties ilgiuos
Per turgaus triukšmą eidama.
Maldoj - budėjimuos ilguos -
Vėl iš tylos man švis darna.
 
Ir Kryžiaus srūva ta šviesa
Tarp žemės vėtrų keturių...
Man tikra turgaus triukšmuose
Vien tai, ką sieloje turiu.