MAIRONIO MUZIEJUJE GIMUSI POEZIJA

Alė Rūta

Tai to muziejaus direktorės Aldonos Ruseckaitės pirmoji lyrikos knyga. Siaura, kietais viršeliais - dailiai, išradingai apipavidalinta, viršelis -dail. Kazimiero Jankausko, taip pat jo kelios vinjetės, o antrame viršelyje autorės nuotrauka, daryta Alvydo Urbano.

     Išsprogsta žodis prie širdies.
     Išsprogsta
     Ir aižėja ir pleišėja ir skyla
     Į žodžių brastą
     Į klampynės tylą...

     -Taip byloja pirmas eilėraštis.

     Aštuoniuose skyriuose sutalpinta arti 200 eilėraščių, įvairios apimties, skirtingų nuotaikų, net įvairaus ir meninio lygio. Matyt, autorės rinkti ir tausoti eilėraščiai per ilgesnį laiką - gal nuo pat jaunystės iki subrendimo.

     Nėra silpnų, nes vis tai nuoširdūs išsisakymai:

     Dalybos
     kuo dalijasi šiam pasauly
     su manim
     ne duona vandeniu
     ir ne ugnim
     ne bučiniu ne guoliu
     ne viltim
     tik juodu debesiu
     tik tūžmastim

     Gausu meilės, ilgesio, nusivylimo, išdavysčių, atlaikumo, taip pat ir kovos, tūžmasties, nevilties motyvų. Išsakyta grakščiai, lengvai, tarytum ir kentėti, ir atleisti nebūtų sunku. Daug eilėraščių be skyrybos ženklų, dažnai baigiami kokia nesitikėta mintim paskutinėj eilutėj.

Juntama poetinė siela, ir intelektas, ir patirtis. Nuoširdumas...

     Aldona Ruseckaitė Liūdesys kaip sekmadienis, Lyrika. Vaidoto Oškinio leidykla, Balninkų 4-3, 3005 Kaunas, 1995. Kazimiero Jankausko iliustracijos. Tiražas - 300 egz. Kaina nepažymėta.