(Šį aforizmų sąrašą sudarė Indrė Bartašiūnienė)

     Šeima daugelyje tautų, visuose kontitentuose lieka Bažnyčios keliu, ir kažkuria prasme netgi labiau juo tampa ten, kur šeima išgyvena vidinį kryžių, patiria kenksmingų kultūrinių, visuomeninių ir politinių įtakų, ne tik silpninančių jos vientisumą, bet ir trukdančių susidarymą.

Popiežius Jonas Paulius II

     Šeima - tai miniatiūrinė visuomenė, nuo kurios dorumo priklauso visos didelės žmonių visuomenės saugumas.

F. Adleris

     Dieviškasis paveikslas ugdomas ne tik atskiroje asmenybėje, bet ir toje unikalioje dviejų žmonių sąjungoje, kurią sudaro vyras ir moteris, sujungti meile taip, kad jie tampa “vienu kūnu”.

Popiežius Jonas Paulius II

     Šeima - vienas iš gamtos šedevrų.

Dz. Sautojana

     Kiekviena socialinė doktrina, bandanti sugriauti šeimą, netikusi ir netaikytina. Šeima - tai visuomenės kristalas.

V. Hugo

     Paremta meile ir pasirengusi gyvybės dovanai, vien tik šeima užtikrina visuomenei ateitį; tad jos pagrindinė užduotis yra darbuotis vardan taikios ateities.

Popiežius Jonas Paulius II

     Šeima tiek darni ir šviesi, kiek moteris pajėgia atliepti arba vyro taurumui ir meilei, arba jo egoizmui ir neaptašytam charakteriui.

A. Rūta

     Gražią, tvirtą šeimą gali sukurti tik gražūs, dori žmonės.

Monsinjoras K. Vasiliauskas

     Atvirumo trūkumas palengva sutrupina meilės ryšį šeimoje.

Kun. S. Pranckūnas

     Šeimos laimė vyro pečiais, moters rankomis ir vaikų šypsena laikosi.

E.    Pocius

     Šeimos meilė - plačiausiai paplitusi tarp žmonių ir tvirčiausia, todėl iš visų tauriųjų žmogaus jausmų jos poveikis žmogaus gyvenimui svarbiausias ir teigiamiausias.

N. Černysevskis

     Tik stipri meilė pajėgs užglostyti smulkius bendro gyvenimo nesusipratimus.

T. Draizeris

     Ištikima meilė padeda pakelti visus sunkumus.

F.    Šileris

     Meilė visada teisi, o šeima neteisi tuomet, kai joje nėra meilės. Todėl šeima tampa meilės tęsiniu arba jos pabaiga.

I. Laimutytė

     Geriau už šeimos meilę niekas negali harmonizuoti psichinės energijos.

F. Hebelis

     Vedybinė meilė daugina žmonių giminę, draugiška meilė ją tobulina, o nedorovinga - demoralizuoja ir žemina.

F. Bekonas

     Vesti įdomu tik iš meilės, o vesti merginą vien todėl, kad ji simpatiška, tas pats, kaip nusipirkti turguje nereikalingą daiktą vien dėl jo gražumo.

A. Čechovas

     Ištekėti už nemylimo žmogaus - pasibaisėtina.

D. Pisarevas

     Santuoka - tai ilgas ginčų pertraukiamas pokalbis.

R. L. Styvensonas

     Kūdikiai, kurių vienas vienintelis vardas - Meilė. Meilė - kova, nepasiduoti, Meilė - žavėtis viskuo ir nebūti vienam, Meilė - paremti svyruojantį, Meilė - amžinas ilgėjimasis, artėjimas į meilės pilnybę...

A. Rūta

     Mylėkit vienas kitą, bet meilės nepaverskite pančiais. Geriau tebūna jinai jūra, skalaujanti Jūsų sielų krantus. Pripilkite vienas kitam taures, bet negerkite iš vienos. Atlaužkite vienas kitam savo duonos, bet nekąskit tos pačios riekės. Atiduokit savo širdis, tik ne vienas kito nuosavybėn. Nes tik gyvenimo ranka gali valdyti Jūsų širdis.

K. Dzibranas

     Sutuoktinių meilė, laimingai išvengianti tūkstančio atsitiktinumų, - visų gražiausias stebuklas, nors ir visų kasdieniškiausias.

F. Moriakas

     Sutuoktiniai saugumą, tikrumą randa savo namuose, kur gyvuoja tarpusavio papildymas, priklausomumas vienas nuo kito.

Kun. J. Vailionis

     Sutuoktiniai tarpusavio meilėje ir prisirišime atsiveria vienas kitam ir taip malšina begalybės troškulį.

Kun. J. Vailionis

     Santuoka yra meilės tikrovė. Reikiamai mylėti gali tik visai subrendusi siela; tada meilė laiko santuoką sau didžiausiu atpildu ir altoriaus spindesy nenublanksta, o išsiskleidžia dar nuostabesniu aromatingu žiedu, tarsi nušvitus saule.

V. Belinskis

     Santuoka lydi meilę kaip dūmai liepsną.

S. N. Samforas

     Santuokos sąjunga - pirmoji žmonių visuomenės pakopa.

Ciceronas

     Santuoka negali būti laiminga, jei sutuoktiniai iki vedybų tobulai nepažino kits kito įpročių ir charakterio.

H. Balzakas