■    Rukloje, buv. Gaižiūnų poligone, įsteigta nauja parapija. Jos administratoriumi paskirtas kun. Andrius Giedraitis.

■    Marijonų vienuolija sausio 15-20 d. Marijampolėje surengė kursus jaunesniesiems Lietuvos, Latvijos ir Ukrainos marijonams.

■    Kun. Jonas Maksvytis, Liudvinavo klebonas, atšventė 50 m. kunigystės jubiliejų.

■    Vilkaviškio vysk. J. Žemaičio žiniomis, nepriklausomos Lietuvos metu Vilkaviškio vyskupijoje buvo 247 kunigai, o dabar mažiau kaip pusė to skaičiaus. Iš jų 21 kunigas yra jau atšventęs 50 metų kunigystės jubiliejų.

■    Pop. Jono Pauliaus II žodžiais, Roma turėtų likti įvairiausioms kultūroms ir tautinėms grupėms atviru miestu.

■    Alytaus Šv. Angelų Sargų parapijos bažnyčios naujus varpus pašventino Vilkaviškio vysk. J. Žemaitis MIC. Bažnyčioje įrengtas pirmasis Lietuvoje elektromagnetinis varpų skambinimo kompiuteris leis visai savaitei nustatyti tikslų skambėjimo laiką.

■    Balandžio 14 d., Atvelykio popietė, buvo Čikagoje paskirta filosofo dr. Juozo Girniaus, buvusio Ateitininkų vado ir daugelio filosofinių raštų autoriaus, Lietuvių Enciklopedijos ir “Aidų” redaktoriaus prisiminimui. Jėzuitų koplyčioje už velionį Mišias aukojo ir pamokslą pasakė kun. dr. K. Trimakas, o ilgesnes kalbas apie J. Girnių pasakė iš Vilniaus atvykusi dr. A. Vasiliauskienė, iš Bostono velionio našlė O. Girniuvienė ir čikagietis J. Po-likaitis, dabartinis Ateitininkų federacijos vadas. Ištraukas iš dr. J. Girniaus raštų skaitė Audrė Budrytė. Meninę dalį atliko Dainavos oktetas, vad. D. Polikaičio, fleita grojo Rima Polikaitytė.

■    Ses. kazimierietės Juline Revas rūpesčiu ir pastangomis trylikai Lietuvos ligoninių buvo parūpinta ir nusiųsta medicinos reikmenų už maždaug 250.000 dol.

■    Vasario 16 d. apaštalinėje konstitucijoje “Visai Dievo tautai” popiežius Jonas Paulius II paskelbė naujas direktyvas, kaip ir kada turi būti laidojamas miręs popiežius, kaip ir kada renkamas naujasis. Naujoji popiežiaus rinkimų tvarka, išskyrus keletą nedidelių pakeitimų, ta pati, kaip 1976 m. nurodė popiežius Paulius VI, tačiau nuo šiol bus reikalaujama didesnio konklavos slaptumo.

■    Vilniuje per Velykas raudonais dažais ir rusišku užrašu buvo apipurkštas vienas pagrindinių paminklų tikėjimui ir vienas iš Vilniaus simbolių — Trys kryžiai. Trys kryžiai panašiai buvo išniekinti prieš maždaug metus.

■    Balandžio mėn. 5 d. Telšių vyskupui Antanui Vaičiui suėjo 70 metų amžiaus. Ta proga jį pasveikino Lietuvos prezidentas Algirdas Brazauskas, vyskupijos tikintieji ir daugybė Lietuvos žmonių.

■    Kovo 24 d., pasibaigus kun. dr. Vytauto Vaičiūno vestoms rekolekcijoms, Dievo Apvaizdos bažnyčioje, Detroite, Michigan, parapijos Švietimo komiteto rūpesčiu ir pastangomis buvo suruoštas religinis koncertas.

■    Kovo 24 d. naktį Lietuvių kultūros centre Brooklyne, New York, į esantį pranciškonų vienuolyną įsibrovęs plėšikas, daužydamas lempas, vitražus, paveikslus, sužeidė jam kelią pastojusį vienuolyno viršininką kun. Pranciškų Gedgaudą OFM. Prasidėjus imigracijai, nuo maždaug 1949 m. New Yorke apsigyveno apie 25.000 lietuvių, jo priemiestyje Brooklyne įskūrė 16 pranciškonų vienuolių, įsirengė spaustuvę, kur buvo spausdinama 10 žurnalų, keli laikraščiai. Dabar New Yorke belikę apie 2.500 lietuvių, trys pranciškonai. Vienuolyno ir Kultūros centro apylinkė nebesaugi.

■    1596 m. sudarius Bresto uniją, Lietuvos-Lenkijos valstybėje gyveną stačiatikiai gudai ir ukrainiečiai, Kijevo metropolito vadovaujami, susijungė su katalikų Bažnyčia, pasilikdami bizantiškąsias apeigas. Jie yra vadinami unitais. Taigi šiais metais Unitų Bažnyčiai sueina 400 metų.

■    Popiežiaus socialinio bendravimo tarybos pirm. arkivysk. John Foley laiške, paskelbtame 1996 m. katalikų spaudos mėnesio proga, rašo, jog katalikiška spauda skaitytojus nuolat įkvepia. Jis ragina katalikus patiems skaityti katalikiškus laikraščius, žurnalus bei knygas ir siūlyti kitiems, nes “kitiems žmonėms irgi reikia įkvėpimo”.

■    Verbų sekmadienį, kovo 31 d., Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje, Čikagos Mar-quette Parke, įvyko jau tradicija virtęs religinis koncertas, kurį atliko parapijos choras, akompanuojant muz. R. Šokui, solistai V. Momkus, M. Momkienė, G. Mažeikienė, smuikininkė L. Ve-leckytė, fleita grojo R. Polikaitytė. Parapijos klebonas yra kun. Jonas Kuzinskas.

■    Kun. Augustinas Steigvilas MIC, kuris darbuojasi Argentinos lietuvių sielovadoje, balandžio mėn. buvo atvykęs į Čikagą dalyvauti vyriausiame marijonų suvažiavime — kapituloje.

■    1996 m. vasario 21 d. Sidney priemiestyje Rooty Hill mirė 99 metų misionierė Pranciška Gaidamavičiūtė. Ji 29 metus dirbo Kinijoje. Nuo 1953 m., komunistinės valdžios ištremta, gyveno Australijoje.

■    Kun. Kazimieras Senkus vasario mėn. atsisveikino su Stuttgarto lietuviais ir po 50 metų gyvenimo Vokietijoje grįžo į Lietuvą. Pastaruosius 25 metus jis uoliai aptarnavo Rottenburgo vyskupijoje gyvenančius lietuvius. Kun. K. Senkus reiškėsi ir muzikos srityje: sukūrė nemažai giesmių, išleido dvi giesmių plokšteles ir kelis giesmynus: “Giedanti bažnyčia” (1946), “Garbė Dievui” (1960) ir “Liturginį giesmyną” (1981). Naujausias jo giesmynas išleistas jau Lietuvoje.

■    Balandžio 14 d., sekmadienį, popiežius Jonas Paulius II lankėsi Kartagenoje, Tunise, ten išbuvęs

10 valandų. Bažnyčios vadovai pažymi ypatingą šio vizito svarbą Vatikanui. Mat Tunisas yra arti Europos, kurioje daugėja musulmonų imigrantų skaičius; antra vertus, svarbi jo kaimynystė su Alžyru, kuris kenčia nuo fundamentalistų išpuolių.

■    Aušros Vartų lietuvių parapija Manhattan, N.Y., pernai rudenį atšventė 90 metų sukaktį. Ištikimiausias šios parapijos bičiulis ir geradaris buvo kun. Nicholas Langenfeld, Fordhamo universiteto profesorius. Nuo 1934 m. iki mirties 1992 m. jis buvo parapijos svečias ir dosnus rėmėjas. Dabar šios parapijos klebonu yra kun. Vytautas Palubinskas.

■ 1995 m. gruodžio 19 d. Vilkaviškio vyskupijos Kunigų taryboje vysk. Juozas Žemaitis MIC apžvelgė vyskupijos padėtį, ragino aktyvinti pastoraciją ir siūlė vyskupijoje įsteigti komisijas, kurios rūpintųsi atskiromis sielovados šakomis.

■    Vilkaviškio vyskupijoje iš 60.202 mokinių tikybos mokosi 81,6%. Deja, pastebėta, jog suaktyvėjo nepalankūs tikybos dėstymui mokytojai bei padidėjo nereligingų šeimų įtaka.

Tarpdiecezinio katechetikos centro vedėja ses. Birutė Briliūtė praneša, kad šis centras įsteigs tikybos mokytojų kvalifikacijoms kelti institutą. Projektas bus pateiktas svarstyti ir patvirtinti Lietuvos Vyskupų konferencijai.

■    “Tėviškės” lietuvių evangelikų liuteronų parapijoje vasario 18 d. buvo paminėta M. Liuterio 450 m. mirties sukaktis. Vysk. Hansas Dumpys bažnyčioje atlaikė pamaldas ir pasakė pamokslą, o Valteris Bendikas salėje skaitė paskaitą.

■    Vokietijos mėnesinis laikraštis “Der Fels” (Uola) 1996 m. vasario mėn. laidoje keturis puslapius paskyrė Lietuvai. Laikraščio bendradarbis aplankė Nijolę Sadūnaitę ir vysk. Sigitą Tamkevičių, pateikė jiems eilę klausimų, į kuriuos jie atsakė.

■    Apie kun. Juozą Zdebskį vasario mėn. pradžioje pasirodė knyga “Akiplėša”. Ją parašė Vidas Spengla. Knygoje atskleidžiama kovotojo dėl tikinčiųjų ir visų žmonių teisių veikla ir aprašomi metodai bei priemonės, kurias KGB taikė kovoje su Bažnyčia.

■    Lietuvos bažnytinei provincijai, įkurtai 1926 m. balandžio 4 d. arkiv. Jurgio Matulaičio rūpesčiu ir pop. Pijaus XI apaštaline konstitucija “Litu-anorum gente”, šiais metais sueina 70 m. sukaktis. Šią svarbią sukaktį minės visa Lietuva, visos vyskupijos.

■    Vysk. Paulius Baltakis OFM kovo mėn. vedė rekolekcijas Floridos lietuviams Daytona Beach, Pompano Beach, Juno Beach ir Miami vietovėse.

■  Kun. Vincas Parulis MIC Worcester, MA, Šv. Kazimiero parapijos klebonas, mirė kovo 23 d. Palaidotas Čikagoje, Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Juozas M.