—    Mūsų šuo pradėjo kiekvieną dieną atnešinėti naujus laikraščius ir žurnalus. Koks gudruolis!

—    Negirk per daug — tai atlieka daugelis šunų.

—    Betgi mes nieko neprenumeruojame.

¥

—    Ar matai ten aukštai helikopterį? Jis jau kokia dešimt minučių stovi toje pačioje vietoje.

—    Turbūt jam baigėsi benzinas.

¥

   Prof, Roemeris, paklaustas, kuo skiriasi fašizmas, nacizmas ir bolševizmas, atsakė: "Štai tu turi keturias karves. Iš tavęs vieną atima ir atsiprašo — tai fašizmas. Tu turi tris karves. Iš tavęs atima dvi ir neatsiprašo — tai nacizmas. Tu turi vieną karvę. Iš tavęs ją atima ir dar tave apšaukia liaudies priešu — tai bolševizmas".

¥

   Motina, apvesdindama dukterį, labai viskuo rūpinosi. Ji nubėgo į bažnyčią, apžiūrėti, kaip ten viskas paruošta. Aštrus motinos žvilgsnis staiga kažką pastebi. Ji nubėga į zakristiją ir kreipiasi į zakristijoną:

—    Klausykit! Ar negalima kaip nors uždengti tą užrašą prie altoriaus mano dukters sutuoktuvėms?

—    Bet kodėl? — klausia nustebęs zakristijonas.

—    Argi tamstai neaišku, koks ten altoriuje užrašas: "Atleisk jiems, Viešpatie, nes jie nežino, ką daro".

¥

Senelė negali suvaldyti savo išdykaujančio anūko. Ji bando visokias priemones ir staiga sušunka:

—    Tučtuojau nusiramink! Senelis danguje pamatys, koks tu išdykėlis!

—    Ne, senelis nepamatys. Juk jam į karstą neįdėjome akinių. O be akinių senelis visai nemato.

¥

—    Ponas mokytojau, gal galėtumėte pasakyti, ką jūs po mano rašiniu parašėte, aš jokiu būdu negaliu įskaityti.

—    Parodyk jį dar kartą, — sako mokytojas. — Hm... Tuojau... Taip, čia parašyta: "Aiškiau rašyk".

¥

Pacientas: — Daktare, ar mano regėjimas tikrai pagerės, jeigu valgysiu daugiau morkų?

— Žinoma, ar esi kada matęs akiniuotą zuikį?