J.V.

     Po liūdnos Gavėnios, kai buvo apmąstoma Kristaus kančia ir mirtis, po džiaugsmingų Velykų, kur triumfavo Kristaus prisikėlimas, Bažnyčia mums primena motyvą, kuris vertė Išganytoją kentėti ir mirti — Jo heroišką žmonijos meilė. Birželio mėnuo yra paskirtas pagerbti tą meilės simbolį — Jėzaus Širdį.

     Įdomu, kad birželis ir mums, lietuviams, yra tapęs kančios ir meilės mėnesiu. Prisimename tą baisųjį birželį, kai tūkstančiai lietuvių buvo vežami į Sibirą kentėti ir mirti. Tai baisi mūsų tautos tragedija, amžiams įrašyta į istorijos lapus, liudijanti apie mūsų brolių bei sesių kančias. Jie buvo kankinami ir žudomi tik dėl to, kad mylėjo savo tėvynę. Juk tie, kurie jos išsižadėjo, nebuvo nei tremiami, nei kankinami.

     Taip, mylėti yra sunku. Dažnai reikia kančios ir didelių aukų. Bet tos kančios ir pralietas kraujas po 50 žiauriausios vergijos metų vėl stebuklingai grąžino mūsų Tėvynei laisvę. Amžinai birželis mums primins kančią ir sustiprins tėvynės meilę. Kančioje gimusi meilė yra tvirčiausia ir pastoviausia.

Naujasis Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ.