“Laiškų lietuviams” rašinių konkursas

     Šiam konkursui siūlome temas pasirinkti iš septynių didžiųjų nuodėmių arba iš septynių jas atitinkančių didžiųjų dorybių. Galima rašyti ir beletristine forma, tik būtinai atsakyti į pasirinktą temą.

     Didžiosios nuodėmės: 1. Puikybė, 2. Godumas, gobšumas, 3. Paleistuvavimas, gašlumas, 4. Pavydas, 5. Piktumas, rūstumas, 6. Nesaikingumas valgant ar geriant, 7. Tingėjimas.

     Didžiosios dorybės: 1. Nuolankumas, 2. Dosnumas, 3. Skaistumas, 4. Meilingumas, artimo meilė, 5. Romumas, švelnumas, 6. Susivaldymas valgant ar geriant, 7. Uolumas, darbštumas, pamaldumas.

     Straipsnio apimtis suaugusiems — maždaug 4-6 mašinėle rašyti puslapiai, jaunimo gali būti trumpesni. Jaunimui priklausys tik viduriniųjų ir kitų tolygių mokyklų moksleiviai. Konkursas baigsis 1997 m. vasario mėn. 16 d.

     Straipsniai pasirašomi slapyvardžiu, į atskirą vokelį (ant kurio užrašomas tik slapyvardis) įdedama tikroji autoriaus pavardė, adresas ir telefonas. Vokelis kartu su straipsniu įdedamas į didesnį voką ir siunčiamas redakcijai šiuo adresu: “Laiškai lietuviams”, 2345 W, 56th St., Chicago, IL 60636, USA.

“Laiškams lietuviams” aukojo:

50 dol. B. Pauliulionis.

Po 40 dol.: Mačiulis, J. Dailidienė

35 dol. J.A. Pauliukevičius.

Po 30 dol.: J.A. Damušiai, B. Aras..

Po 25 dol.: E. Nemickas, P. Narutis, H. Bagdonienė.

Po 20 doI.:E. Seibutis, V. Žadeikienė, I. Beinarauskas, A. Brazaitienė, J. Mikutaitienė, V. Čepaitienė, kun. P. Sabulis.

15 dol. I. Rimkūnas.

13 dol. E. Graibus.

Po 10 dol.: A. Underys, V. Naudžius, A. Leiberis, S. Budrys, P. Mikalauskas, T. Zailskienė, E. Marčiulionis, A. Juozevičienė, I. Polikaitienė, J.O.Baužis.

Po 5 dol.: A. Valavičius, kun. V. Piktumą, J. Kliorys, M. Dūda, S. Kybartas, F.A. Zailskas, V. Peseckas, A. Stonys, S. Plėnys, S. Laniauskas, J. Stravinskas, D. Petrutytė, M. Manoraaitis, A. Dzirvonas, B. Kazlauskas, A. Ramanauskienė.

Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkojame. Taip pat esame labai dėkingi Robertui Mingėlai, kuris padovanojo gražų lietuvišką užtiesalą mūsų koplyčios altoriui.

Dėmesio!

Nuo ateinančių metų sausio 1 dienos “Laiškų lietuviams” metinė prenumerata visose šalyse bus 20 JAV dolerių.

LAIŠKAI LIETUVIAMS-Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius-Juozas Vaišnys, SJ. Redaktoriaus pavaduotojas-Algirdas Paliokas, SJ. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Vytautas Kasniūnas, Jonas Kuprys, Nijolė Užubalienė. Techn. redaktorius-dr. Jonas Boguta. Administratorė-Marija A. Jurkutė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (312) 737-8400. FAX (312) 737-0486. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata-15 dol., atskiras numeris-1,50 dol.