Veni, creator spiritus

O, dieviškai Kurianti Dvasia, ateiki.
 Atnešk mums j širdis ramybę ir taiką.

O, Žodžio Siųstoji, duok žodžių tikrumą.
Apšviesk mūsų buitį lyg Degantis Krūmas.

O, Meilės Nešėja, duok tveriančią meilę.
Malonės rasa apšlakstyk giesmę gilią.

Apsiausk jaukumu baikščią kūdikio širdį.
Sugėdyk tūžmingus, suvienyk — išskirtus.

Pažadink po plėnimis snaudžiančią ugnį
Tenužeria žiežirbos visa, kas drungna.

Kol žiebiasi Kosmoso vaiskūs sietynai,
Paskleisk mums j sielas spindėjimą tylų.

Rimties ilgesys

Meldžiu ramybės, kai meldžiuos
Tarp tų triukšmingų sūkurių...
Ir vėl vargų keliuos skaudžiuos
Gal plėnim virs tai, ką kuriu?

Kaip andai. Temsta vėl aplink.
Vėl kyla vėtra. Triukšmuose
Galva nuo liūdesio palinks
Po amžiaus kauke atgrasia...

Vienuoliškos rimties ilgiuos,
Per turgaus triukšmą eidama.
Maldoj —- budėjimuos ilguos —
Vėl iš tylos man švis darna.

Iš Kyžiaus srūva ta šviesa
Tarp žemės vėtrų keturių...
Man tikra turgaus triukšmuose.

Aldona Puišytė


Aš paprašiau

Aš paprašiau Dievą atimti man išdidumą,
               Bet jis atsakė: Ne!
               Jis sakė: ne Jis turi atimt,
               O aš turiu atiduot...

Aš paprašiau Dievą pagydyt mano luošą dukrą,
               O Jis atsakė: jos dvasia sveika,
               o kūnas tik laikinas...

Aš paprašiau Dievą kantrybės,
               O Jis atsakė: Ne!
               Kantrybė — tai rūpesčių išdava;
               Ji nėra duodama, ji yra užsidirbama...

Aš paprašiau Dievą laimės,
               Bet Jis atsakė: Ne!
               Laimė priklauso nuo paties žmogaus.
               Jis tik laimina...

Aš paprašiau Dievą atimti mano skausmą...
               O Jis atsakė: Ne!
               Kentėjimai atitraukia tave nuo pasaulio
               Ir priartina prie Manęs...

Aš paprašiau Dievą, kad mano dvasia augtų,
               O Jis atsakė: Ne!
               Aš turiu auklėti save,
               Bet Jis mane apgenės, kad neščiau didesnį vaisių...

Aš paklausiau Dievą, ar Jis mane myli
               Ir Dievas atsakė: Taip!
               Jis gi atidavė už mane savo vienatinį Sūnų,
               Ir vieną dieną aš būsiu Danguje, nes aš tikiu.

Aš paprašiau Dievą padėt man mylėt kitus
               Taip, kaip Jis mane myli,
               Ir Jis atsakė:
               AK, PAGALIAU TU SUPRATAI...

Laisvai iš anglų kalbos išvertė

Dalia Staniškienė