Dailininkas Povilas Puzinas

     Šį Laiškų lietuviams numerį iliustruojame dail. Povilo Puzino kūrinių nuotraukomis. Kai kurie jo dailės darbai, skirti Lietuvai, dėl įvairių priežasčių buvo ilgai laikomi Čikagos saugyklose. Pagaliau šią vasarą jie buvo išstatyti Lietuvių dailės muziejuje Lemonte, paskutinį kartą juos parodant Čikagos visuomenei, kuri šį dailininką labai vertino ir gerbė. Šie jo kūriniai keliauja prie Baltijos krantų - į jo gimtąją Latviją ir mylimą Lietuvą.

     Povilas Puzinas gimė 1907 m. Rygoje, kur 1932 m. baigė Meno akademiją. 1933-35 m. atliko karinę prievolę Lietuvos kariuomenėje. Vėliau dėstė meną Panevėžio berniukų gimnazijoje ir Taikomosios dailės institute Kaune. Vokiečių okupacijos metu dalyvavo lietuvių rezistencijoje, 1944 m. buvo nacių suimtas ir kalintas. Tais pačiais metais pateko Vokietijon. Į Ameriką atvyko 1947 metais. Čia dėstė meną įvairiose mokyklose ir dalyvavo parodose. Mirė 1967 m. spalio 22 d.

     Dail. P. Puzinas ne be reikalo vadinamas poetiniu realistu. “Jo kūrybos pagrindas, kaip rašo Algimantas Kezys, - buvo tvirtai į žemę įsirėmę pasakojamieji elementai, apipinti spalvinių niuansų, žmogiškosios patirties nuotaikos ir grynosios estetikos. Jo žvejai, motinos su vaikais, pabėgėliai, deportuojamieji, laivai, pakrančių peizažai kvėpuoja tikroviškumu ir atskleidžia jautrią dailininko sielą, ieškančią nemarių estetinių elementų harmonijos”.

Laiškų lietuviamsrašinių konkursas

     Šiam konkursui siūlome temas pasirinkti iš septynių didžiųjų nuodėmių arba iš septynių jas atitinkančių didžiųjų dorybių. Galima rašyti ir beletristine forma, tik būtinai atsakyti į pasirinktą temą.

     Didžiosios nuodėmės: 1. Puikybė, 2. Godumas, gobšumas, 3. Paleistuvavimas, gašlumas, 4. Pavydas, 5. Piktumas, rūstumas, 6. Nesaikingumas valgant ar geriant, 7. Tingėjimas.

     Didžiosios dorybės: 1. Nuolankumas, 2. Dosnumas, 3. Skaistumas, 4. Meilingumas, artimo meilė, 5. Romumas, švelnumas, 6. Susivaldymas valgant ar geriant, 7. Uolumas, darbštumas, pamaldumas.

     Straipsnio apimtis suaugusiems - maždaug 4-6 mašinėle rašyti puslapiai, jaunimo gali būti trumpesni. Jaunimui priklausys tik viduriniųjų ir kitų tolygių mokyklų moksleiviai. Konkursas baigsis 1997 m. vasario mėn. 16 d.

     Straipsniai pasirašomi slapyvardžiu, į atskirą vokelį (ant kurio užrašomas tik slapyvardis) įdedama tikroji autoriaus pavardė, adresas ir telefonas. Vokelis kartu su straipsniu įdedamas į didesnį voką ir siunčiamas redakcijai šiuo adresu: Laiškai lietuviams. 2345 W. 56th St. Chicago, IL 60636, USA.

LAIŠKAI LIETUVIAMS-Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius-Juozas Vaišnys, SJ. Redaktoriaus pavaduotojas-Algirdas Paliokas, SJ. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Vytautas Kasniūnas, Jonas Kuprys, Nijolė Užubalienė. Techn. redaktorius-dr. Jonas Boguta. Administratorė-Marija A. Jurkutė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (312) 737-8400. FAX (312) 737-0486. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata-15 dol., atskiras numeris-1,50 dol.