■    Pirmosios šv. Mišios naujojoje Elektrėnų bažnyčioje buvo Verbų sekmadienį, kovo 31 d. Mišias aukojo Kaišiadorių vysk. J. Matulaitis. Oficialios šventinimo iškilmės numatomos 1996 m. vasarą, kai bus baigti statybos darbai.

■    Kun. Hermanas Šulcas šių metų pradžioje grįžo į savo misionieriavimo miestą Ruandoje, Afrikoje, ir vėl darbuojasi savo įkurtoje sodyboje, kurią rado labai suniokotą.

■    Stelmužės koplyčioje pamaldos buvo nutrauktos 1961 m. Zarasų klebonas kun. Vytautas Kapočius dabar vėl atgaivino lietuviškų šv. Mišių laikymą kartą per mėnesį.

■    Salako parapija, įkurta 1496 m., šiais metais per Petrines, birželio 29 d., atšventė 500 sukaktį.

■    Manoma, kad Turkijoje, netoli Efezo miesto, yra gyvenusi Jėzaus motina Marija. Tas namelis, turkiškai vadinamas Maryen Ana Evi, yra gausiai lankomas maldininkų - krikščionių ir nekrikščionių.

■    Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje kovo 23 d. įvyko konferencija “Vilniaus jėzuitų gimnazijai 425 metai”. Jėzuitų provincijolas kun. Jonas Boruta SJ kalbėjo apie vienuolynų įnašą į Europos švietimą ir kultūrą.

■    Amerikos lietuvių kunigų Vienybės rekolekcijas birželio 10-14 d. Marijos Nekalto Prasidėjimo vienuolyno patalpose, Putname, vedė kun. Kaz. Ambrasas SJ iš Montrealio, Kanados.

■    Vysk. P. Baltakis OFM birželio 11 d. išvyko į Lietuvą. Iš ten aplankė lietuvius Latvijoje, Estijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje, Suvalkų trikampyje ir Karaliaučiaus krašte. Į New Yorką grįžo rugpjūčio 7 d.

■    Marija Remienė, plačiai besireiškianti visuomeninėje ir krikščioniškoje veikloje, pop. Jono Pauliaus II apdovanota “Pro Ecclesia et Pontifice” (Už Bažnyčią ir popiežių) medaliu.

■    Lietuvių kunigų Vienybė liepos 7-19 d. suruošė maldingą kelionę į Lietuvą. Aplankė Kryžių kalną, Klaipėdą, Palangą, Kauną, Vilnių ir kitas vietas. Kunigų Vienybės seimas įvyks spalio 7-8 d. Putname, CT.

■    Nekaltai Pradėtosios Marijos seserų (Putname) nauja Šiaurės Amerikos provincijos vyresniąja ketverių metų (1996-2000) kadencijai išrinkta ses. M. Paulė Savickaitė, lig šiol dirbusi Montrealyje, Kanadoje.

■    Gegužės 2 d. Marijampolėje lankėsi Liublino (Lenkijoje) kunigų seminarijos vadovybė su 50 klierikų. Vakare Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo prokatedroje svečiai dalyvavo šv. Mišiose, kurias aukojo Vilkaviškio vysk. Juozas Žemaitis MIC drauge su kitais kunigais marijonais. Pamoksle vyskupas iškėlė, jog pal. arkiv. Jurgis Matulaitis “kiekvienam iš mūsų turėtų būti kunigo idealas”.

■    Balandžio 22 - gegužės 11 d. Vilniuje, Panevėžyje ir Kaune vyko savaitiniai kursai Lietuvos vienuolėms pagal teologinio ugdymo programą “Kylanti saulė”, kurią finansavo JAV Vyskupų konferencija. Šiuos kursus kai kurios Lietuvos vienuolės seserys, pasak sės. B. Valuckaitės, vienos iš vadovių, pavadino geriausiomis rekolekcijomis.

■    Vatikano “užsienio reikalų ministras” arkiv. Jean Louis Tauran Jungtinių Tautų būstinėje New Yorke reikalavo priimti Tautų teisių chartiją, kuri savo pobūdžiu būtų panaši į 1948 m. paskelbtąją žmogaus teisių chartiją. Toks dokumentas, pasak arkivyskupo, turėtų pirmiausia įtvirtinti tautų apsisprendimo teisę. Pop. Jonas Paulius II, 1995 m. spalio 5 d., lankydamasis JT būstinėje, pirmą kartą siūlė priimti Tautų teisių chartiją ir ragino JT nares būtį “tautų šeima”.

■    Geg. 9 d. Vilniuje, Pal. arkiv. Jurgio Matulaičio parapijos salėje, grupė arkivyskupijos kunigų, vadovaujant kun. Aušvydui Belickui MIC, aptarė aktualiuosius arkivyskupijos religinio gyvenimo klausimus, jų tarpe pasirengimą pirmajai išpažinčiai ir Komunijai bei Sutvirtinimo sakramentui.

■    Lietuvių evangelikų liuteronų bažnyčios išeivijoje vyriausios tarybos pavasarinis posėdis įvyko birželio 15 d. “Tėviškės” parapijoje. Dalyvavo atstovai kunigai iš Kanados ir Vokietijos.

Juozas M.