Poezija vargšams

Alė Rūta

     Negalima susilaikyti nepaminėjus kukliai išleistos Lietuvoje poezijos knygelės, į kurią sudėta tiek širdies, tiek užuojautos Sibiro tremtiniams ir dvasinio bei materialinio skurdo tautiečiams, vargo broliams.

Priemiestyje...      Dail. Povilas Puzinas

     Iš periodikoj spausdintų jo eilėraščių seniai pažįstu poetą Vytautą Cinauską, buvusį tremtinį. Teko ir asmeniškai su juo susipažinti Rokiškio apylinkėje (Kamajuose), iš kurios poetas kilęs. Tai kuklus žmogus, bet gilus ir energingas - suprasti vargo brolius ir jiems padėti. Jis yra įsteigęs “Tremtinių grįžimui remti fondą” ir jam vadovauja. Idealistas, ne vien poetas. Tokie ir jo eilėraščiai. Jo nepriskirtum prie poetų-aristokratų ir net nei prie tautos dainių. Bet jo eilėraščiai gražūs, patrauklūs, nes rašyti iš širdies, pažinimo ir užuojautos nuskriaustiems. Pavyzdžiui:

     "Draugužės mano, sesės sibirietės.
     Gulago lygios tarp lygių, pilietės...

     Dar jūsų šypsenos lig šiol neatrakintos,
     Dar atšvaitas poliarinis veiduos,
     Neapkabintos, nemylėtos, neapgintos...
     Su antspaudu užšalusios raudos ”.

           (p. 56)

     Šis eilėraščių rinkinys - jo antroji knyga; pirmoji - “Kad būtume šalia”, “Vagos” išleista 1992 m. V. Cinausko poezija kiek panaši į Kęstučio

     Genio, irgi atgimstančios Lietuvos vargų dainiaus, tik Cinauskas ne politinis ir ne kankintojų smerkėjas, o daugiau stoiškas kančiai ir širdimi mėginąs gydyti kitų žaizdas.

     “Ne gedulą, varpai, sugauskit šventę,
     Paskelbkit Lietuvai visa vario galia;
     Nedingome, sugrįžome iškentę,
     Nes buvo Viešpaties tokia valia ”.

(p. 39)

     Klasikinė eiliavimo forma, lengvi rimo-ritmo eilėraščiai; tačiau yra gilių minčių apie žmogaus būtį, likimą, kančią. Yra ir kiek kritikos dabarčiai.

     "Ką atsakysiu Tėvui, kai paklaus:
     - Tai kaip, sūnau, ten Lietuvoj, anapus?
     Supras iš mano žvilgsnio nebylaus,
     Kad Lietuva laisva - laisva netapus ”

           (p. 6)

     Vytautas Cinauskas “Tai kaip, sūnau, ten Lietuvoj”, eilėraščiai. Vilnius, 1995 m. Redaktorė J. Riškutė, dail. G. Didelytė. Išleido “Lietuvos aido” leidykla, Maironio 1, 2719 Vilnius. Tiražas 3,000. Kaina nepažymėta.