■  Vatikano laikraščio “L’Osservatore Romano” paskelbtomis žiniomis, 1994 m. sausio 1 d. pasaulyje buvo 404.560 kunigų, iš kurių 260.587 vyskupijų ir 143.973 įvairių vienuolijų kunigai. Daugiau kaip 49% visu katalikų gyvena abiejuose Amerikos žemynuose, 30% Europoje, 10% Afrikoje, kiti kituose žemynuose.

■    Atkuriama marijonų gimnazija Marijampolėje. Jos kuratoriumi ir administratoriumi paskirtas kun. Remigijus Gaidys MIC, studijas bebaigiąs Romoje. Šiuo metu Lietuvos marijonų provincijoje yra 36 nariai: 35 kunigai ir 1 brolis. Daugumas marijonų dirba parapijose. Provincijolu yra kun. Pranas Račiūnas MIC.

■    Birželio 11 d. Lietuvoje, “Caritas” senelių namuose, mirė brolis Jonas Bandžiukas SJ, turėjęs “auksines meistro rankas”, padirbęs daug gražių ir meniškų altorių Lietuvos bažnyčioms, talkinęs ir vadovavęs kai kurių bažnyčių remontams.

■    Gegužės 8 d. Kaune įvyko Lietuvos katalikų vargonininkų draugijos centro valdybos susirinkimas Pal. Jurgio Matulaičio namuose, kur juos priėmė kun. K. Senkus. Susirinkime svarstyta opi bendro bažnytinio giedojimo problema, susipažinta su bažnytinės muzikos magistro kun. K. Senkaus, ne per seniausiai grįžusio į Lietuvą, jo pastangomis jau išleistu ““Liturginiu giesmynu” vienbalsiam giedojimui.

■    Lietuvos Vyskupų konferencijos pareiškime, išleistame birželio mėn. 19 d., raginama dalyvauti rinkimuoe ir balsuoti už sąžiningus, dorus, nesavanaudiškus, tėvynę mylinčius kandidatus į seimą. “Kiekvieno piliečio pareiga dalyvauti rinkimuose, rinkti tautos atstovus ir suteikti jiems įgaliojimus rūpintis visuomenės gerove”.

■    Birželio 30 d. Kėdainiuose įvykęs evangelikų reformatų Bažnyčios 349-sis sinodas išrinko naują sinodo kolegijos prezidentą inž. Rimantą Jankūną. Kun. P. Čepas iš Biržų buvo ordinuotas kunigu senjoro pareigoms.

■    Konstancija Zakarauskienė, kun. Antano Zakarausko, buv. Švč. M. Marijos Gimimo par. Marquette Parke klebono, motina, liepos 9 d. sulaukė 100 m. amžiaus.

■    Amerikos Lietuvių Romos katalikų kunigų vienybės kunigai, susirinkę birželio 12 d. į eilinį posėdį Putname, CT, pasiuntė Lietuvos kunigams sveikinimą, jame pasidžiaugdami, kad daugelis iš jų ir toliau ištvermingai kovoja dėl vienybės, geresnės savo krašto būklės ir ypač dėl dvasinio savo šalies atsinaujinimo.

■    Balandžio 20-28 d. Kaune. Pal. arkiv. Jurgio Matulaičio namuose vyko Nekaltai Pradėtosios Švč. M. Marijos Vargdienių seselių kongregacijos vyriausioji ir Lietuvos provincijos kapitulos. Kapitulos narės priėmė atnaujintą vienuolijos konstituciją, vyriausiąja vienuolijos vadove išrinko ses. Albiną Pajerskaitę, o Lietuvos provincijos vyresniąja ses. Danutę Saboniūtę. Amerikos provincijai (putnamietėms) šiuo metu vadovauja ses. Paulė Savickaitė.

■    Geg. 12 d. vysk Juozas Žemaitis MIC pašventino Alytuje naujai statomos Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčios pamatus ir suteikė maždaug 200 žmonių Sutvirtinimo sakramentą.

■    Vokiečiai, 1944 m. traukdamiesi iš Lietuvos, susprogdino Dotnuvos Žemės Ūkio akademijos rūmus ir bendrabutį, o grįžę bolševikai nugriovė bažnyčią. Dabar tos apylinkės (ji vadinasi Akademija) katalikų iniciatyvinė grupė, vadovaujama kun. Virginijaus Vaitkaus, nori atstatyti sugriautąją šventovę ir prašo tiek Lietuvos, tiek užsienio lietuvių, ypač agronomų, paramos.

■    Geg. 9 d. Kaune įvyko Lietuvos Ekumeninės Bažnyčių Tarybos susirinkimas. Pranešimą skaitė tarybos prez. liuteronų vysk. Jonas Kalvanas, buvo aptarti ekumeniniai aspektai pop. Jono Pauliaus II laiške “Trečiajam tūkstantmečiui artėjant”.

■    Lietuvos Vyčių 83-sis suvažiavimas — seimas šiais metais įvyko Brocktone, MA, rugpjūčio 7-11 d.

■    Švenčiant Lietuvos bažnytinės provincijos 70 m. jubiliejų, arkiv. Sigitas Tamkevičius SJ Kauno kunigų seminarijoje pateikė pranešimą, kuriame buvo paliesti svarbiausi ir aktualiausi dabarties ir ateities Lietuvos Bažnyčios klausimai: katekezė, kunigų ruošimas, kunigų gyvenimo atnaujinimas, šeimų sielovada, pasauliečiai, jaunimo sielovada, Dievui paskirtas gyvenimas, liturgijos atnaujinimas, masinės komunikacijos priemonės, socialinė ir karitatyvinė veikla, sektos, Bažnyčia ir visuomeninis gyvenimas, ekumenizmas.

Juozas M.