CHIARA LUBICH

"Mat kas turi, tam bus duota, ir jis turės su pertekliumi, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi" (Mt 13,12).

     Jėzus pasakė tuos žodžius, atsakydamas Savo mokiniams, kurie Jo klausė, kodėl Jis kalba palyginimais. Jis paaiškino, kad ne kiekvienam duodamas dangaus karalystės paslapčių supratimas, bet tik tokiems žmonėms, kurie yra atviri, Jo žodžius priima ir pagal juos gyvena.

     Iš tikrųjų ten buvo ir tokių, kurie, girdėdami Jį, nenorėjo Jo matyti ir klausyti, “Kad girdėdami nesuprastų ir žiūrėdami nematytų” (žr. Mt 13,13). Tai buvo tie žmonės, kurie matė ir girdėjo Jėzų, bet jie manė, jog visą tiesą jau žino, užtai netikėjo Jo užtikrinantiems žodžiams ir pasielgimui. Todėl jie neteko ir to trupučio, kurį dar turėjo.

     Tad ką reiškia tie Jėzaus žodžiai? Jie prašo mus, kad atvira širdimi priimtumėm Jo žodį, kurį Jis ir atėjo mums paskelbti; o mūsų gyvenimo pabaigoje Jis mūsų klaus, ar pagal tą Jo Žodį gyvenome.

     Visa tai, kas Evangelijoje parašyta, mums sako, kad Jėzus, skelbdamas Žodį, nori mūsų dėmesio Jo siekiams ir darbams. Mes matome Jį keliaujantį iš vieno kaimo į kitą, iš miesto į priemiestį, į namus, į sinagogas, vis skelbiantį išganymo žinią, besikreipiantį į kiekvieną, ypač į vargšus, menkus, į tokius, kurie buvo pašalinti iš bendruomenės gyvenimo. Jis palygino savo žodį su šviesa, druska, mielėmis ir su tinklu, metamu į jūrą, su dirvoje sėjama sėkla; ir Jis atidavė savo gyvybę, kad Jo Žodis kaip ugnis liepsnotų.

     Jis nori, kad Žodis, kurį Jis mums paskelbė, atnaujintų pasaulį. Todėl Jam nepriimtinas mūsų bešališkumas, šaltumas, abejingumas tam Jo paskelbimui. Jis nori, kad tokią nepaprastą Jo dovaną mes priimtumėm ir naudotumėm. O pabrėždamas tą reikalavimą, Jėzus patvirtina įstatymą, kuris yra kaip pagrindas visam dvasiniam gyvenimui: jei vykdysime Jo Žodį, Jis supažindins mus su Jo Karalystės ta nuostabia verte ir nepalyginamuoju džiaugsmu. Priešingai, jei to Žodžio mes nepriimtumėm, Jėzus neduos mums malonės, o tą Žodį patikės kitiems, kurie padarys jį vaisingą.

     Tuo būdu tas Gyvenimo Žodis įspėja mus neklaidinti savęs, kai skaitysime Evangeliją; kad neskaitytumėm norėdami tik ją studijuoti, gėrėtis ir svarstyti tai, kas ten parašyta, bet jos nenorėdami vykdyti.

     Vietoj to, Jėzus nori, kad pagal Jo Žodį gyventumėm nuoširdžiai, darydami jį veiklų ir naudingą, kad tuo būdu galėtume vykdyti visus mūsų darbus, kurie liudytų, jog Jėzaus palyginime minima šviesa, druska ir mielės tikrai gali keisti visuomenę.

Iš anglų kalbos išvertė Kostas Paulius