■    Dievo Motinos lietuvių parapijai Clevelande anoniminis aukotojas nupirko Allen elektroninius vargonus, parapijos klebonui kun. G. Kijauskui SJ įteikdamas 31.946 dol. čekį, padengiantį visas vargonų pirkimo išlaidas.

■    Pop. Jonas Paulius II lapkričio 1 d. šventė 50 metų kunigystės sukaktį. Kunigu jį įšventino Krokuvos arkiv. Adomas Sapieha. Visi kunigai, įšventinti 1946 m., buvo pakviesti dalyvauti iškilmėse. Iš 7.000 tais metais įšventintų apie 1500 tebėra gyvi.

■    Rugsėjo 7 d. Telšių vysk. A. Vaičius pašventino šešis naujus katedros varpus. Iškilmingose pamaldose dalyvavo ir kun. Gerhardas Lange, kurio dėka šie varpai kaip dovana buvo gauti iš Vokietijos.

■    Kun. Kaz. Kuzminsko, 1996 m. sulaukusio 90 m. amžiaus, pastangomis “Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos” buvo verčiamos į kelias kitas pagrindines kalbas, kad pasaulis žinotų apie lietuvių tautos ir religijos naikinimą sovietų okupacijos metu. Persikėlęs iš Čikagos į Lietuvą, savo gimtajame Baluškių kaime, Naujamiesčio parapijoje, jis įsteigė LKB kronikos muziejų ir pastatė kryžių. Muziejaus ir kryžiaus šventinimo iškilmėse rugsėjo 7 d. dalyvavo Panevėšžio vysk. J. Preikšas.

■    Kun. Antanas Ivanauskas, Šilalės klebonas, 1996 m. atšventė 75 metų amžiaus ir 50 metų kunigystės sukaktis.

■    Statistikos duomenimis, Lenkija pagal alkoholio suvartojimą pasaulyje užima trečią vietą po Rusijos ir Rumunijos. Lenkijos katalikų Bažnyčia kviečia visus ryžtingai kovoti su alkoholizmu. Rugpjūčio mėnesį paskelbė “abstinencijos mėnesiu”. Deja, alkoholio suvartojimu netoli atsilieka ir Lietuva.

■    Spalio 6 d. iškilmingomis pamaldomis Tėviškės parapijos bažnyčioje, Čikagoje, buvo paminėta išeivijos evangelikų liuteronų bažnyčios sinodų 50 metų sukaktis. Pirmasis išeivijos evangelikų liuteronų sinodas buvo susirinkęs 1946 m. lapkričio 9 ir 10 d. Lebenstedte, Vokietijoje.

■    Pasak Sibiro apaštalinio administratoriaus vysk. Joseph Werth, Sibirui labai reikia naujų kunigų ir bažnyčių. Sibire gyvena apie milijoną katalikų. Daugumą jų sudaro lenkų, ukrainiečių, vokiečių ir lietuvių kilmės žmonės.

■    Vladas ir Marija Židžiūnai, gyveną Cape Cod, MA, švęsdami 60 metų vedybų sukaktį, pasiuntė 2.000 dol. auką Kauno Prisikėlimo bažnyčios atstatymo darbams paremti.

■    1996 m. spalio 1 d. Biržų katalikų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje buvo paminėta kun. Edmundo Mažeikos SJ 50 metų vienuolinio gyvenimo sukaktis. Į jėzuitus įstojo 1946 m., tačiau sovietinei valdžiai išmetus jį iš seminarijos, teko mokytojo darbą dirbti Pelesoje ir Gervėčiuose, Gudijoje. Kunigu įšventintas tik 1992 m. vasario 15 d.

■    Rugpjūčio 5 - 9 d. Kaune ir Palemone viešėjo Turino, Italijos, Šv. Augustino oratorijos (jaunimo centro) direktorius salezietis kun. Don Eligio Caprioglio su 19 animatorių (būsimųjų oratorijų jaunimo vadovų). Viešnagės tikslas - suteikti teorinių ir praktinių žinių, kaip dirbti su vaikais ir jaunimu, kaip užimti jų laisvalaikį.

■    Kun. Juozas Angelaitis, Clevelando lietuvių Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos parapijos bažnyčios ir kitų jos pastatų statytojas, mirė 1996 m. spalio 6 d., sulaukęs 92 m. amžiaus.

■    Rugpjūčio 1 d. Alžyre, sprogus automobilyje įtaisytai bombai, žuvo Orano, Alžyre, vyskupas Pierre Lucien Claverie ir jo vairuotojas. Manoma, kad pasikėsinimą surengė islamo fundamentalistai. Alžyro tauta šiuo metu stovi kryžkelėje tarp islamo ir krikščionybės. Vysk. Claverie buvo vienas žymiausių katalikų Bažnyčios asmenybių Alžyre.

■    Čikagos Lietuvos Vyčių choras, kuriam nuo 1960 m. vadovauja muzikas Faustas Strolia, spalio 13 d. Nekalto Prasidėjimo parapijos salėje, Čikagoje, atšventė 80 metų sukaktį. Choras yra viešai pasirodęs keletą šimtų kartų, surengdamas dainų ir religinių giesmių koncertus.

■    Popiežius Jonas Paulius II spalio 28 d. pirmą kartą po spalio 8 d. atliktos apendicito operacijos privačiame priėmime susitiko su Lietuvos, Latvijos ir Čilės arkivyskupais ir grupe lenkų maldininkų.

■    Gary, Indiana, Šv. Kazimiero lietuvių parapija, kurios klebonu daugelį metų yra prelatas Ignas Urbonas, lapkričio 3 d. paminėjo 80 metų sukaktį.

■    Spalio 3 d. Vilniaus universitetinėje Šv. Jonų bažnyčioje buvo paminėtos Indijos ir Kinijos misionieriaus lietuvio jėzuito Andriaus Rudaminos 400-osios gimimo metinės. Apie įvairias šventumo formas, būdingas įvairiems vienuoliniams ordinams kalbėjo prof. kun. A. Liuima SJ; kun. J. Boruta SJ supažindino minėjimo dalyvius su Andriaus Rudaminos nueitu gyvenimo keliu; prof. kun. Paulius Rabikauskas SJ kalbėjo apie kun. A. Rudaminos beatifikacijos galimybes; prof. dr. E. Ulčinaitė skaitė pranešimą “Rudaminų giminė M.K. Sarbievijaus poezijoje”.

■    Konferencija “Žmogus ir alkoholis” rugsėjo 14 d. Marijampolėje sutraukė apie 80 įvairių organizacijų atstovų. Savo kreipimesi jie kvietė visus jungtis į Lietuvos blaivinimo veiklą.

■    Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios choras “Bre-vis” iš Belgijos tarptautinio chorų konkurso 1996 m. grįžo su pergale: jam pripažinta pirmoji vieta.

Juoz. M.