Kun. A. Saulaitis SJ

    Afrikos Zimbabwėje lapkričio 6 d. mirė jėzuitas Brolis Mykolas Andriejauskas, 82 m., nuo 1938 m. dirbęs įvairiose misijų stotyse amatų mokytoju, sodininku, visadirbiu. Kilęs iš Gargždų, 1933 m. Pagryžuvyje įstojo į jėzuitus ir pasisiūlė misijonierium į Afriką. Išmokęs anglų ir čiabuvių kalbas, drauge su kunigais lankydavo misijų stotis. 1979 m. dėl sukilimų Br. Andriejauskas drauge su Br. Stasiu Tamkvaičiu metus gyveno pas lietuvius jėzuitus Čikagoje. Br. Andriejauskas išgarsėjo pasaulinėje spaudoje, kai, 1984 m. nuvykęs Lietuvon, buvo sovietų sulaikytas ir išsiųstas lauk. Paskutinį kartą Čikagoje atostogavo 1986 m., aplankęs brolį Baltimorėje ir kitus gimines JAV. Prieš keletą metų ilgesnį laiką praleido Lietuvoje, kur tebegyvena brolis ir sesuo.

    Lapkričio 16 d. Urugvajaus sostinėje Mon-tevidėjuje mirė T. Jonas Sukackas SJ, lietuvių parapijoje išdirbęs 41 metus. Gimęs angliakasių šeimoje Pennsylvanijoje, užaugo ir mokėsi Lazdijų apylinkėse. 1933 m. įstojo į jėzuitus ir po naujokyno Pagryžuvyje dar mokėsi Kaune, vėliau Innsbrucke, Gallaratėje (Italijoje), Romoje ir Lojolos universitete Čikagoje. Buvo vienas pirmųjų trijų lietuvių jėzuitų namų steigėjų Čikagoje. 1955 m. išvyko į P Ameriką, kur dėstė lotynų bei graikų kalbas ir dirbo Montevideo lietuvių Fatimos Marijos parapijoje. Visą gyvenimą domėjosi kalbomis, kurių buvo pramokęs bent 16. Sveikatai susilpnėjus, prieš keletą metų apsigyveno urugvajiečių jėzuitų slaugykloje, kur rankose turėdavo arba rožinį, arba kuria nors kalba knygą su atitinkamu žodynu. Po šermenų lietuvių bažnyčioje lapkričio 17 d. palaidotas vieno lietuvio mauzoliejuje Cerro kapinėse, netoli bažnyčios.