□ Vysk. Hansas Dumpys liepos 8 - 16 d. dalyvavo Hong Konge vykusioje dešimtoje visuotinėje Pasaulinėje liuteronų sąjungos asamblėjoje, atstovaudamas lietuvių ev. liuteronų išeivijos Bažnyčiai.

□    Kun. Juozas Kluonius, dirbęs sielovados darbą Michigano valstijoje liepos 20 d. Detroite, Šv. Antano lietuvių parapijoje, atšventė 50 m. kunigystės sukaktį.

□    Kryžių kalne atnaujinami atlaidai. Jie vyks kiekvienų metų liepos priešpaskutinį sekmadienį. Ta pačia proga visada bus iškilmingai paminėtas ir pop. Jono Pauliaus II apsilankymas kalne.

□    Dr. Eugenijus Gerulis, ev. reformatų kunigas gyv. St. Petersburg Beach, FL, balandžio 25 d. atšventė amžiaus 75 m. sukaktį.

□    Šv. šeimos vila, senelių globos namai, Lemont, IL, atšventė 50 m. darbo sukaktį. Balandžio 6 d. buvo pagerbtos seselės kazimierietės, dirbusios šioje įstaigoje nuo pat jos įsikūrimo.

□    Balandžio 12 d. Marijampolės Šv. Arkan-gelo Mykolo prokatedroje bazilikoje buvo surengtas Marijos legiono narių iškilmingas pasiaukojimo Dievo Motinai aktas. Apeigoms vadovavo vysk. J. Žemaitis.

□ Gegužės 3 d. Vilniaus kunigų seminarija surengė “atvirų durų dieną”. Lankytojai buvo supažindinami su seminarijos patalpomis, klierikų gyvenimu bei studijomis.

□    Birželio 3 d. vakare Panevėžio katedroje buvo paminėtos pirmojo Panevėžio vyskupo Kazimiero Paltaroko ingreso 71-osios metinės. Ši šventė, minima nuo 1989 m., tapo tradicine. Prie šventės iškilmingumo prisideda visų Panevėžio bažnyčių chorai, tuo išreikšdami pagarbą ir padėką vyskupui, labai mėgusiam ir skatinusiam bažnytinį chorų giedojimą.

□    Kun. Jaunius Kelpšas, Lietuvos kalėjimų kapelionas, liepos mėn, lankėsi Čikagoje, buvo apsistojęs pas t. jėzuitus.

□    Krikščioniškoji religija, anot Reader's Di-gest (1997, rugpj. nr.), yra labai persekiojama komunistinėje Kinijoje ir musulmonų kraštuose, nors ten krikščionybės šaknys siekia ankstyvuosius šimtmečius. Krikščionių vadovų taryba, norėdama atkreipti į tai pasaulio dėmesį, lapkričio 16 d. skelbia Maldos dieną už persekiojamą Bažnyčią.

□    Šv. Kazimiero lietuvių parapija Winnipeg, Man., Kanadoje, birželio 29 d. paminėjo veiklos 40 m, sukaktį. Parapijai vadovauja klebonas prel. J. Bertašius.

□    Kun. Pranas Baltrumas, Telšių kunigų seminarijos pirmosios laidos auklėtinis, 1963-1968 m. buv. Cicero, IL Šv. Antano parapijos vikaras, birželio 12 d. atšventė kunigystės 65 m. jubiliejų. Dabar gyvena Mt. Angel, Oregon valstijoje.

□    Geg. 20 d. pop. Jonas Paulius privačioje audiencijoje priėmė motiną Teresę, kuri atvyko popiežiui pristatyti religinio “Labdaros misijų” ordino naują vadovę Nirmalą, 62 m. indę seserį. Motina Teresė dėl širdies ligos iš pareigų atsistatydino.

□    Balandžio. 29 d. Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje šv. Kotrynos Sienietės 650-osio gimimo metinės. Prieš 27 m. pop. Pauliaus VI paskelbė ją Bažnyčios daktare.

□    Liepos 25-27 d. Lietuvoje, Vilniuje, lankėsi Maskvos ir visos Rusijos stačiatikių patriarchas Aleksij II. Jį su derama pagarba priėmė Lietuvos vyriausybės bei katalikų Bažnyčios aukštieji vadovai. Patriachas pasakė, kad jis mokosi iš Lietuvos, siekdamas suderinti Rusijos stačiatikių Bažnyčios ir valdžios santykius. Aleksij II nuo pat pradžios rodė didelį palankumą atsikuriančiai nepriklausomai Lietuvai.

□    Pirmą kartą katalikų ir stačiatikių Bažnyčių istorijoje Maskvos ir visos Rusijos patriarchas Aleksij II ir Vilniaus metropolitas arkiv. Audrys Juozas Bačkis liepos 26 d. drauge palaimino tikinčiuosius iš Aušros Vartų koplyčios, kuri, pasak arkiv. A. J. Bačkio, nuo amžių yra ypatingo susitikimo su Dievo Motina ir visų žmonių vienybės simbolis. Abu hierarchai kvietė tikinčiuosius krikščioniškajai santarvei.

□ Senosiose Panevėžio kapinėse atsirado daugybė varnų lizdų. Dėl didelio varnų keliamo triukšmo labai trukdoma laidotuvių rimtis. Panevėžio savivaldybei pradėjus mokėti po 5 litus už kiekvieną suardytą varnalizdį, buvo sunaikinta daugiau kaip 200 lizdų, ir varnų skaičius žymiai sumažėjo.

□ Geg. 25 d. 17 Panevėžio vyskupijos chorų ir per 400 giesmininkų buvo susirinkę Biržų Šv. Jono bažnyčioje. Bažnyčioje prasidėjęs renginys tęsėsi Biržų pilies kieme. Praėjusiais metais tokia šventė vyko Krekenavoje. Šventę laišku pasveikino Panevėžio vysk. Juozas Preikšas.

□    Pop. Jonui Pauliui II geg. 31 - briž. 10 d. lankantis Lenkijoje, šv. Mišias šv. Adalberto (Vaitiekaus) 1000-jų mirties metinių proga birž. 3 d. Gniezne drauge su Šv. Tėvu koncelebravo Vilniaus arkiv. A. J. Bačkis ir jo augziliaras vysk. J. Tunaitis.

□    Kun Juozas A. Čeponis, nuo 1950 sielovados darbą dirbęs Pennsylvanijos valstijoje, mirė liepos 11d.

□    Vienai seniausių Lietuvoje mokyklų, Kauno jėzuitų vidurinei mokyklai, gegužės 30 d. suteiktas gimnazijos statusas. Jėzuitų gimn. dir. kun. Gintaras Vitkus yra ir Lietuvos katalikiškųjų mokyklų sąjungos pirmininkas.

□ Prel. dr. Juozas Prunskis šiais metais švenčia 65 kunigystės ir 90 m. amžiaus sukaktis.

□ Nepaprastoji ateitininkų konferencija įvyko liepos 11-13 d. Palangoje, toje pačioje, kur prieš 70 m. 1927 liepos 15-19 d. vyko irgi nepaprastoji konferencija. Dalyvavo apie 250 atstovų iš Lietuvos ir užsienio ir 4 vyskupai: P. Baltakis, J. Boruta, S. Tamkevičius ir A. Vaičius. Naujuoju ateitininkų federacijos pirmininku (atsisakyta vado termino) išrinktas Bažnyčios informacijos centro darbuotojas Vygantas Malinauskas. Ateitininkų federacija yra viena Lietuvoje ir už jos ribų. 2000 Metais Lietuvoje ateitininkų kongresas pažvelgs į savo praeitį, dabartį ir ateitį, ryšius tarp Lietuvoje ir užsienyje gyvenančiųjų ateitininkų.

□    Lietuvių pranciškonų vienuolyno Kenne-bunkporte, ME, 50 m. veiklos sukaktis buvo paminėta rugpjūčio 2 -3 d.

□    Vysk. P. Baltakis OFM birželio ir liepos mėn lankėsi Lietuvoje, lietuvių telkiniuose Karaliaučiuje, Raguinėje, Punske ir Bonoje.

□    Rusijoje gyvena palygint nedaug katalikų, ir katalikų Bažnyčia nepriklauso prie remiamų konfesijų. Rusijoje veikiančios parapijos patiria materialinių ir kitokių sunkumų.

□ Rusijos europinės dalies apaštalinis administratorius Tedeusz Kondrusevič kreipėsi į užsienio lietuvių vysk. P. Baltakį, prašydamas skirti kunigų į Rusiją. Numatoma, kad, Vilniaus arkiv. A. J. Bačkiui leidus, vysk. P. Baltakis į šį postą paskirs mons. K. Vasiliauską, neseniai pasitraukusį iš Vilniaus katedros klebono pareigų.

□ Kun. Anicetas Tamošaitis SJ, gerai pažįstamas čikagiečiams, dabar sielovados darbą dirbąs Lietuvoje, rugsėjo 14 d. atšventė amžiaus 75 m. sukaktį.

□    Šių metų Stasio Šalkauskio premija paskirta arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui. Šį apdovanojimą įsteigė Lietuvos kultūros fondo Šiaulių krašto taryba. Premija skiriama už tautos kultūros, meno ir filsofinės minties turtingumą bei ugdymą.

□ Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius apdovanotas už ypatingus nuopelnus pogrindžio sąlygomis leidžiant Katalikų bažnyčios kroniką.

Stasio Šalkauskio premija skiriama kas dveji metai. Ankstesniais metais ja buvo apdovanoti filosofas Romualdas Ozolas, antropologas Arvydas Žygas ir menotyrininkas Vytenis Rimkus.

Premija šių metų laureatui buvo įteikta profesoriaus Stasio Šalkauskio gimimo dieną gegužės 16-ąją Šiauliuose.(“Lietuvos aidas" Nr. 101?

Juoz M.