Berniukas, pamatęs kine, kaip indėnai dažo veidus, paklausė tėvo, kodėl jie taip daro. Tėvas atsakė, kad jie ruošiasi kariauti.

Vakare berniukas pribėgo prie tėvo šaukdamas:

-    Tėte, bėkim! Mama ruošiasi kariauti!

Numirė sovietų pilietis ir pakliuvo į pragarą. Velnias liepia jam pasirinkti skyrių - kapitalistų ar komunistų.

-    Į komunistų, nes ten visuomet trūksta kuro, - atsakė pilietis.

Kartą reporteris paklausė Brigitą Bardo, ką ji galvojanti apie šiuolaikinės plastinės chirurgijos galimybes.

-    Chirurgas, - atsakė Bardo, - mūsų laikais pajėgus su žmogaus nosimi padaryti viską, ką tik sugalvos, išskiriant viena: jis negali jai sutrukdyti kištis į svetimus reikalus.

1940 m. birželio 15 d. į Lietuvą buvo įvestai raudonosios armijos daliniai. Pradžioje Lietuvos kariuomenė jokių pasikeitimų nepajuto. Praėjus kuriam laikui, ir į lietuviškus dalinius pradėta siųsti politrukai.

Dideliam kareivių būriui kapitonas liūdnai praneša:

-    Vyreli, gausit politruką!

-    Valio - džiaugsmingai sušunka kariai.

Būrio vadas ne juokais įsiunta:

-    Čia dar kas?

-    Kad mums užtektų ir po pusę... - kažką negero pajunta kariai.

-    Ko pusę?

-    Litro...

Viena moteris sako kitai:

-    Aš turiu skubiai tau kai ką pasakyti, kol dar nesužinojau, kad tai netiesa.

Mergina klausia jaunuolį, ar jis vestų merginą tik dėl pinigų.

-    Ar tu manai, kad būtų teisinga palikti merginą senmerge tik dėl to, kad ji turi daug pinigų?

Kaip vadiname tokias būtybes, kurios gali gyventi kaip ant žemės, taip ir vandenyje? - klausia mokytojas.

-    Jūrininkai - atsakė mokinys.

*   Pavydas — sielos nerimas (nepasitenkinimas), susijęs su tuo, kad mums geistiną gėrybę įsigyja kitas, kuris, mūsų manymu, nėra už mus vertingesnis turėti.

G. Leibnicas

*    Pavydas — plėšikų ginklas, dažniausiai puolamasis. Jį visada pamatysi pačių negabiausių rankose.

E. Mieželaitis

* Žmonės pavydi tada, kada jie mato, jog jie negali turėti, jausdami teisę tai turėti.

La Rochenfoicauld 391