■    Lietuvai daug nusipelnęs prof. dr. Juozas Eretas gimė 1896 m. spalio 16 d. Bazelyje, Šveicarijoje, nuo 1919 m. rudens ligi 1941 m. gyvenęs ir dirbęs Lietuvoje ir Lietuvai. Šimtojo gimtadienio minėjimus surengė 1996 m. rudenį Lietuvių katalikų mokslo akademija, Lietuvos mokslų akademija ir Lietuvos telegramų agentūra Elta. Iškilmingos mokslinės konferencijos-minėjimai buvo daugelyje Lietuvos miestų. Čikagoje J. Eretą paminėjo ateitininkai lapkričio 9 d. Jaunimo centre su dr. Juozo Meškausko paskaita, o Altas Balzeko lietuvių kultūros muziejuje lapkr. 17 d. su Jono Dainausko paskaita ir menine dalimi.

■    Augsburge, Vokietijoje, arkiv. Joseph Stimpele, lietuvių bičiulis ir rėmėjas, mirė rūgs. 30 d., sulaukęs 80 m. amžiaus. Jo iniciatyva Augsburge buvo pastatytas didžiulis lietuviškas kryžius.

■    “Opus Dei” organizacija, įkurta 1928 m., visame pasaulyje turi apie 75.000 narių; Lietuvoje -12, iš kurių 2 yra kunigai. Ši organizacija ruošia vasaros stovyklas, rekolekcijas, rūpinasi žmonių dvasiniu ugdymu. Šiuo metu vyriausias organizacijos vadovas yra vysk. Echevaria Rodriguez.

■    Rugsėjo 25 d. įvyko Kupiškio Caritas įsteigtų Šv. Kazimiero vaikų globos namų atidarymas. Juos pašventino Panevėžio vysk. J. Preikšas. Savo pamoksle vyskupas pabrėžė, kad Bažnyčia neapsiriboja vien tikėjimo skelbimu bei sakramentų teikimu, bet vykdo ir socialinę misiją.

■    Atidaroma marijonų gimnazija Marijampolėje. Jos direktoriumi paskirtas kun. Remigijus Gaidys MIC. Tačiau pastatas, statytas 1923 m., okupacijų metais naudotas visai kitiems tikslams, yra labai apleistas ir reikalingas didelio remonto.

■    Spalio 6 d. Šv. Kazimiero lietuvių parapija Paterson, N.J., atšventė 85 m. sukaktį. Iškilmingas šv. Mišias koncelebravo šios parapijos klebonas prel. Antanas Bertašius ir kunigai Stasys Raila bei Jonas Pakalniškis.

■    1997 m. Punsko parapija švęs 400 m. jubiliejų. Ji įsteigta 1597 m. Karaliaus Zigimanto Vazos sprendimu, klebonas turėjo būti lietuvis arba mokąs lietuviškai.

■    Kaišiadorių vyskupijos kun. Česlovas Kavaliauskas, iš graikų k. į lietuvių išvertęs Naująjį Testamentą ir parašęs Teologijos žodyną, 1996 m. atšventė 50 m. kunigystės sukaktį. Už didelius nuopelnus Lietuvos Bažnyčiai jį pasveikino ir palaimino ta proga pop. Jonas Paulius II.

■    Kardinolas Joseph Bernardin, Čikagos arkivyskupas, lapkričio 14 d. mirė vėžio ligos pakirstas. Kardinolas pastaraisiais savo gyvenimo mėnesiais plačiai aptarė savo ligą, pastangas įveikti mirties baimę ir tikėti amžinuoju gyvenimu. “Mes galime žvelgti į mirtį dviem būdais - kaip į priešą arba kaip į draugą. Kaip tikintis žmogus aš matau mirtį kaip draugą”, sakė kardinolas.

■    Lapkričio 10 d. naktį buvo išniekinta Kauno Šv. Mykolo Arkangelo (Įgulos) bažnyčia: įvairiais antireliginiais šūkiais ištepliotos bažnyčios sienos ir statulos. Klebono kun. Ričardo Mikutavičiaus nuomone, šio vandalizmo esmė - kūrybos išniekinimas, nes nusikaltėliai neieškojo pinigų, aukų dėžutės neliestos. Maždaug po savaitės laiko Kauno senamiestyje panašiais šūkiais buvo ištepliotos kai kurių religiniams reikalams tarnaujančių pastatų išorinės sienos.

■    Premija “Lietuvos moteris, ypatingai pasižymėjusi krikščioniškų idealų tarnyboje”, 1996 m. paskirta dr. Nijolei Liobikienei, Kauno Caritas skyriaus Šeimos centro vadovei. Premijos mecenatas prel. dr. J. Prunskis.

■    Kun. Jonas Kuzinskas, ilgą laiką sėkmingai ėjęs klebono pareigas Švc. M. Marijos Gimimo parapijoje, Čikagos Marąuette Parke, nuo 1996 m. gruodžio 31 d. išėjo į pensiją. Parapija su savo klebonu atsisveikino lapkričio 24 d. iškilmingomis šv. Mišiomis ir pokyliu parapijos salėje.

■    1996 m. rugsėjo 1 d. Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo prokatedroje buvo paminėtos keturios 70 m. sukaktys: Lietuvos bažnytinės provincijos ir Vilkaviškio vyskupijos įsteigimo, vysk. Mečislovo Reinio vyskupu konsekravimo ir dabartinio Vilkaviškio vysk. Juozo Žemaičio MIC amžiaus.

■    Rugpjūčio 25 d. Aleksandravėlės parapija, esanti Panevėžio vyskupijoje, atšventė 200 m. sukaktį. Iškilmėse dalyvavo Panevėžio vysk. Juozas Preikšas it Vilniaus arkivyskupo augziliaras vysk. Juozas Tunaitis.

■    Rugsėjo 2-15 d. Lietuvoje viešėjo saleziečių misionierius kun. Hermanas Šulcas, nuo 1976 m. dirbąs Ruandoje, Afrikoje.

■    Lapkr. 6 d. Afrikos Zimbabvėje mirė br. Mykolas Andriejauskas SJ, 82 m. amžiaus. 1979 m. dėl sukilimų tame krašte su br. Stasiu Tamkvaičiu SJ metus gyveno pas lietuvius jėzuitus Čikagoje. Br. Mykolas Andriejauskas išgarsėjo pasaulinėje spaudoje, kai, 1984 m. nuvykęs į Lietuvą, buvo okupantų suimtas ir ištremtas iš Lietuvos.

■    Lapkr. 16 d. Montevideo, Urugvajaus sostinėje, mirė kun. Jonas Sukackas SJ, lietuvių parapijoje išdirbęs 41 m. Mokėjo apie 16 kalbų.

Juozas M.