Nuširdžiai dėkojame Laiškų lieuviamsrėmėjams

80 dol. aukojo A,Veličkaitė.

Po 50 dol.: Y. Norkus, B. Kasakaitis.

30 dol. - kun. J. Grabys.

25 dol. - B. Stangenberg.

Po 20 dol.: J. Skladaitis, A. Andriulis, A. Stulpinas, R. Banionis, J. Petrauskas, A. Rimienė.

Po 15 dol.: J. Zalagenas, J. Baronaitis, O. Dovydatis.

Po 10 dol.: S. Leikus, V. Norvilas, G. Mosuraitis, G. Damašius, B. Briedis, J. Starkus, V. Damašius.

Po 5 dol.: J. Spurgis, F. Brazaitis, O. Alkas, Z. Junevičius, K. Ramašauskas, J. Gustainis, E. Sirutis, D. Bendikas, Sr. M. Ona, M. Jonelienė, O. Dovydaitienė, S. Gladkauskienė, G. Juškėnas, S. Kezenius, P Melnykas, A. Kuliešius, B. Čepaitis, S. Pumputis, J. Radas, J. Miltenis, H. Baltrušaitis, A. Smilga, B. Zeikus, V. Maciejauskas, M. Noreika, M. Pranckevičius, S. Plenys, K. Remeza, F. Janulis, kun. J. Pakalniškis, V. Gečas, E. Baltrušaitis, V. Kamaitis, I. Ulpa, L. Vansauskienė, K. Stravinskas, D. Banevičius, A. Kavaliūnas, A. Paskočimas, B. Andriukaitis, E. Burlis, I. Smieliauskas, S. Idzelis, P. Simanauskas, Z. Pajaujis, H. Moliejus, S. Strokas, M. Raugas, A. Telson, M. Titas, J. Andriukaitis, A. Styra, H. Solys, V. Maciūnas, A. Mikėnas, K. Trečiokas, J. Povilaitis, M. Kusak, K. Butkus, R Petraitis, B. Jasevičius, L. Raslavičius, K. Ancerevičius, K. Skaisgirys, G. Kaufmanas, B. Valavičus, E. Vasyliūnas, J. Likanderis, V. Andrijauskas, A. Petrašiūnas, R. Krasauskas, V. Mažeika, E. Susmanas, B. Telyčėnas, B.Žemaitis, S. Juškaitis, S. Čepas, T. Rūta, L. Dieninis, R. Kronas, A. Šešplaukis, S. Galesienė, M. Galeckas, A. Kuzmickas, Z. Pupius, kun. V. Pikturna, V. Šaulys, V. Vaitkevičius, K. Genčius, V. Milukas, M. Matuzas, R Vygantas, A. Baleišis, R Petkelis, D. Zailskas, V. Žebertavičius, D. Normantas, B. Simonaitienė.

     “Laiškų lietuviams” konkursas pasibaigė. Vertinimo komisija skaito atsiųstus rašinius. Deja, šiais metais jų atėjo daug mažiau negu paprastai, ypač aptingo Lietuvos jaunimas. Nejaugi jie pasekė išeivijos jaunimo pavyzdžiu... Tikėkimės, kad ateinančiais metais bus geriau. Labai prašome Lietuvos žmones dažniau rašyti, ne tik konkursui. Už atsiųstus ir spausdintinus straipsnius skirsime premijas. Jei neturėsime pakankamai rašinių, žurnalas turės sustoti.

Redaktorius

Laiškų lietuviamsmetinė šventė ir konkurso laimėtojams premijų įteikimas bus šio mėnesio 27 d., sekmadienį, 4 val. po pietų Jaunimo centro didžiojoje salėje. Meninę programą atliks Dainavos ansamblio moterų vienetas. Visi maloniai kviečiami dalyvauti.

LAIŠKAI LIETUVIAMS-Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kulturos žurnalas. Redaktorius -Juozas Vaišnys, SJ. Redaktoriaus pavaduotojas-Algirdas Paliokas, SJ. Techninė redakcija - Jonas Kuprys ir dr. Jonas Boguta. Administratorė - Marija A. Jurkutė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (773) 737-8400. FAX (773) 737-0486. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata-20 dol., atskiras numeris-2 dol.