■    Prel. dr. Algirdas Olšauskas, Los Angeles, CA, Šv. Kazimiero lietuvių parapijos klebonas, sausio 20 d. atšventė 45 m. kunigystės jubiliejų.

■    Kun. Julius Sasnauskas OFM, pustrečių metų praleidęs Toronte, Kanadoje, ir čia priėmęs kunigystės šventimus, lietuvių pranciškonų vadovybei nusprendus, grįžo į Lietuvą vasario 17 d. Jis ten dirbs lietuvių pranciškonų sielovadoje.

■    Lietuvių katalikų mokslo akademija birželio 15-21 d. Vilniuje rengia XVII suvažiavimą, į kurį kviečiami ir užsienyje gyvenantys lietuviai mokslininkai.

■    Poetui Bernardui Brazdžioniui, daugelio religinių eilėraščių ir giesmių autoriui, vasario 2 d. suėjo 90 m.

■    Kun. dr. Kornelijus Bučmys OFM, trisdešimt su viršum metų buvęs “Darbininko” vyr. redaktorius Brooklyne, NY, dabar gyvenąs Kennebunkporte, ME, vasario 2 d. atšventė vienuolinių įžadų 35 m. sukaktį, o balandžio 13 d. minės 70 m. amžiaus jubiliejų.

■    Sausio 16 d. suimtos dvi religinės fanatikės -Neringa Joteikaitė ir Regina Krasauskaitė - įtariamos padariusios prieš katalikų bažnyčias vandalizmo aktus įvairiose Lietuvos vietose, įskaitant Kauną, kur buvo išniekintos Šv. Mykolo (Įgulos) bažnyčia ir arkivyskupijos kurija. Abiem bus atlikti psichiatriniai tyrimai.

■    Gruodžio 22 d. Vilniaus arkiv. metropolitas Audrys Juozas Bačkis pašventino Pal. Jurgio Matulaičio bažnyčią naujame sostinės rajone - Viršuliškėse. Tai pirmoji bažnyčia, pastatyta Vilniuje pokario metais. Vilniaus arkivyskupijoje šiuo metu statomos bažnyčios šiose vietose: Ignalinoje, Visagine, Kalvaliuose, Grigiškėse ir Vilniuje -Lazdynų mikrorajone.

■    Arkiv. Paulius Marcinkus, buvęs aukštas Vatikano pareigūnas, dabar gyvenąs Sun City, AZ, sausio 15 atšventė 75 m. amžiaus sukaktį, o gegužės 3 d. švęs kunigystės 50 m. jubiliejų.

■    Gruodžio mėn. Lietuvoje išleista Tomo Kurapkaičio knygutė “Kurk gyvą bendruomenę”. Tai leidinys, atspindintis konkrečią parapijinio darbo su jaunaisiais patirtį. Knygutė išleista prel. J. Prunskio premijos dėka.

■    Prel. Simonas Morkūnas, buvęs Kauno Prisikėlimo bažnyčios vikaras ir uolus labdarybės darbuotojas, JAV ilgametis Šv. Kazimiero lietuvių parapijos Sioux City, IA, administratorius, vasario 16 d. atšventė 95 m. amžiaus jubiliejų.

■    Spalio 19 Krikštėnuose, Ukmergės rajone, buvo pašventintas Aušros Vartų ir Šv. Teresėlės vienuolynas, įsikūręs buvusioje parapijos klebonijoje. Ši vienuolija laikosi karmelitiškojo dvasingumo, tačiau nėra uždara. Šios vienuolijos įkūrėja yra ses. Rozana Graulich, kilusi iš Belgijos. Į Lietuvą ji atvyko 1991 m. Vienuolijos įkūrimą raštu patvirtino Kaišiadorių vyskupas.

■    Vilniaus arkikatedros klebonas mons. Kazimieras Vasiliauskas, sulaukęs 75 m., pasitraukia iš arkikatedros administratoriaus ir klebono pareigų, kuriose buvo nuo 1989 m. Pasitraukęs iš darbo bažnyčioje, jis ketina rašyti atsiminimus. O atsiminimų turi: yra išgyvenęs Sibiro tremtį.

■    Gruodžio 14 d. Šiauliuose įvyko Lietuvos samariečių bendrijos suvažiavimas. Bendrija turi apie 1700 narių, 15 skyrių. Jie rūpinasi padėti skurstantiems, alkaniems, atstumtiems žmonėms. Tam tikslui steigia prieglaudas, labdaringas valgyklas. Lietuvos samariečiai yra Europos samariečių bendrijos nariai.

■    Pop. Jonas Paulius II vasario 7 d. paskelbė pareiškimą gavėnios proga, kuris skirtas “tragiškai benamių padėčiai”. Pasak popiežiaus, teisę į stogą virš galvos turi ne tik atskiri žmonės, bet ir šeimos. Namai yra šeimos buvimo vieta, kur vaikai išmoksta esminių moralinių ir dvasinių vertybių.

■    Kun. Jonas Duoba MIC, gyvenąs Čikagoje, kovo 8 d. minėjo savo 75 m. amžiaus sukaktį.

■    Kauno arkiv. S. Tamkevičius Šv. Mykolo (Įgulos) bažnyčios Kaune rektorium paskyrė mons. Alfonsą Svarinską, o buvusį rektorių kun. Ričardą Mikutavičių - vicerektorium. Kun. R. Mikutavičius žada šių pareigų neužimti.

Juozas M.