Illinois Gubernatoriaus sveikinimas

     Illinois guvernatorius kiekvienais metais atsiunčia “Laiškams lietuviams” sveikinimą. Gubernatoriui už tai esame labai dėkingi ir mielu noru sveikinimą su jo nuotrauka įdedame į šį numerį.

     As Governor of the State of Illinois, it is my pleasure to congratulate you on the 47 th anniver-sary of your publication Laiškai Lietuviams.

     Laiškai Lietuviams had provided countless Lithuanian Americans with an excellent source of national and community news. The ethnic media of Illinois is vital and integral part of our citizens’ success in understanding different cultures. You can take pride in the many accompishments that your publication has achieved.

     On behalf of the citizens of Illinois, please accept my best vvishes for an enjoyable anniver-sary and much continued success.

     Best regards,

Jim Edgar
GOVERNOR

Brangieji,

     Ačiū už Jūsų leidžiamus Laiškus Lietuviams. Juos skaičiau nuo pradžios iki galo jau daugiau kaip 30 metų. Visus iki šiol gautus numerius taupiau ir dar persiunčiau į mūsų jau laisvą Lietuvą.

     Deja, mano akys labai nusilpo, ir daugiau nebegaliu skaityti, tad daugiau mano adresu nesiųskite šio puikaus žurnalo. Tai Jums rašau su dideliu širdies skausmu.

     Ačiū Jums už viską! Kiek daug duodate širdžiai peno bei ramybės. Jūs rašote apie viską, kas žmogui gyvenime reikalinga. Linkiu sėkmės šiame dideliame darbe!.

Jus gerbiąs E. Tribinevičius

     Gerbiamas ir mielas Redaktoriau,

     Laiškai lietuviamsyra puikiai redaguojamas žurnalas. Man ypač patinka Kalbos skyrius. Palyginus su senais numeriais, žurnalas eina vis geryn. Stebiuosi Jūsų ištverme ir išradingumu.

     Mano sesuo, gyvenanti Lietuvoje, yra pensininkė mokytoja. Ji dėsto tikybą mokykloje. Ką pati pirmiau yra mokiusi apie Šv. Raštą, per 50 metų žiauraus draudimo yra pamiršusi. Ir dabar dar trūksta vadovėlių. Jai užsakiau “Laiškus lietuviams”. Deja, atrodo, kad kai kurie paštininkai yra vagys -šiemet teatnešė tik keletą numerių. Ji mano, kad pavogę pardavinėja, nes žmonės šį žurnalą labai vertina ir jo pageidauja. Gerai ir tai - nusipirkę paskaito. Vis tiek užsakau ir vėl. Gal naujoji valdžia tuos reikalus sutvarkys.

Linku ištvermės ir sveikatos!

Sonė Tomarienė

     Gerbiamasis Redaktoriau,

     Kada tik mus aplanko Laiškai lietuviams, visuomet visus pralinksmina. Džiaugiamės galėdami juos skaityti. Jie mus daug pamoko ir atneša ramybę Linkiu, kad šis žurnalas dar ilgai eitų ir mus guostų tolimoje Australijoje.

J. Petronienė

     Gerbiamieji,

     Ačiū už tokį puikų žurnalą! Juo dalinamės mokykloje su kitais mokytojais, o namie - su kitomis seselėmis. Skaitome ir semiamės dvasinių žinių bei šviesos.

Ses. Danutė Sakalauskaitė