-    Kuo tamsta skundiesi? - paklausė gydytojas savo pacientą.

-    Oi, ponas daktare, mano nosyje didžiausia votis, per kūną laksto skruzdės, pilve kažkas kliuksi, galva dreba, o nuospaudos taip dega, kad net kibirkštys lekia iš akių, aš negaliu net susilenkti, visuomet esu alkanas. Man atrodo, kad ir inkstai ne visai normalūs... Daktaras plokštelėjo rankomis ir sušuko:

-    O Dievuli! kokia gi puiki tamstos sveikata, kad gali pakelti tokį didelį krūvį ligų!

■ ■

Mokytoja klausia mokinius:

-    Kodėl jau pora dienų nėra klasėje Elenutės? Vienas iš mokinių atsiliepė

-    Ponia mokytoja, aš vakar sirgau ir ją mačiau. Mes drauge sėdėjome kine.

■ ■

Verkdama žmona skundžiasi savo vyrui:

-    Tu daugiau manęs nebemyli! Kai tu matai mane verkiančią, net nepaklausi, kodėl aš verkiu.

-    O mieloji, - atsakė vyras, - tas klausimas jau man kainavo daug pinigų.

■ ■

- Pagaliau aš išsigelbėjau nuo reumato! džiaugėsi vyras.

- Ir kas iš to, - atsakė žmona, - kas gi dabar mums pranašaus orą?

■ ■

Durininkas sako į paskaitą vėliau atėjusiam svečiui:

-    Labai prašau tylai įeiti, nes paskaita jau seniai prasidėjo.

-    Argi jau visi miega?

■ ■

Pelė su savo vaikais sėdi savo urve ir jaučia, kad prie urvo tupi katinas. O peliukai alkani, cypia. Bet pelė bijo išeiti jiems parūpinti maisto. Tada ji priėjo arčiau prie angos ir pradėjo šunio balsu loti. Katinas išsigando ir pabėgo. Tada pelė sako savo vaikams:

- Matote, kaip kartais gera mokėti svetimą kalbą!

■ ■

Stambi moteris subara išmaldos prašinėjantį vyrą:

- Kaip tau negėda tokiais dalykais užsiiminėti! - Ponia, bet juk tai vienintelis būdas niekieno nepristatytam kreiptis į nepažįstamą gražią moterį.

Nieko daugiau nabesakydama, moteris į jo atkištą kepurę įmetė dolerį.

■ ■

-    Saulute, šį vakarą aš skambinsiu vien tik tau, - sako jaunas pianistas prancūzas savo širdies damai.

-    Betgi, brangusis, nebūk toksai pesimistas! -atsako šioji. - Be manęs į tavo koncertą tikriausiai ateis dar bent keletas žmonių.

•    Klaipėdos universiteto senatas vasario 21 d. Telšių vysk. Ant. Vaičiui suteikė garbės daktaro vardą už ganytojišką veiklą Žemaitijoje ir Pamario rajonuose, už jo nuopelnus kuriant įvairius katalikiškojo jaunimo centrus, įtvirtinant katechetikos dėstymą mokyklose bei paramą steigiant Katechetikos katedrą Klaipėdos universitete.

•    Prel. Antanas Bunga, gyvenąs Vokietijoje, kovo 16 d. atšventė savo kunigystės 45 m. jubiliejų.