Knygos iš Tėvynės

Alė Rūta

     Prof. Česlovas Kudaba pavadino Eleonorą Ravickienę kraštotyros bitele, kuri daugiau kaip 40 metų tyrė Žemaitijos gamtą, dvarų kultūrą, parašė dvi knygas: “Atsisveikinimas su Tėvyne” (1992 m.) apie Rietavo kunigaikščius Oginskius ir “Šimtmečių takais” (1997 m.) apie Plungės miestą. Tai rokiškietė pedagogė, baigusi Klaipėdos pedagoginį institutą, drauge su vyru mokytoju Jonu Ravicku išvaikščiojusi visus Žemaitijos kampelius, ištyrinėjusi gamtą ir šalies praeitį, parašė daugybę straipsnių apie senovę, istorinių ir legendarinių pasakojimų, - visa tai iš meilės lietuvių istorijai, gamtai, jaunimui... Už tai įvertinta laikraščio “Gimtinė” garbės diplomu, Prancūzijos ambasados dovana už rūpestį prancūzų ir lietuvių draugyste, 1996 m. jai suteiktu Gedimino ordinu.

Meninės programos atlikėjos su “Dainavos” ansamblio vadovu Darium Polikaičiu.  Z.Degučio nuotr.

     Savo knygai “Šimtmečių takais” poliglote E. Ravickienė panaudojo ne vien savo tyrimų medžiagą, bet ir žinias iš aprašymų lietuvių, rusų, vokiečių, prancūzų, lenkų istorikų ir kraštotyrininkų. Knygoje yra nemaža įdomių nuotraukų. Vietovių ir Žemaitijos istorinių asmenų aprašymai bei su tuo susiję legendos ir pasakos. Knyga parašyta pavyzdinga lietuvių kalba. įdomiu stiliumi, su pedagogine linkme į gėrį, šviesą, tarpusavio žmonių meilę, kultūrinę pažangą ir, žinoma, su pasididžiavimu lietuvių tautos senove, su skausmu dėl tautos nelaimių ir su viltimi Dieve bei žmoniškume. Knygą turėtų skaityti jaunimas ir senimas, žemaičiai ir aukštaičiai...

     Eleonora Ravickienė. Šimtmečių takais. Redaktorė Danguolė Gžaneckienė. Alfonso Beresnevičiaus ir Vlado Gaudiešiaus nuotraukos. Išleido AB “Klaipėdos rytas”, Baltijos pr. 10, 5799 Klaipėda. Tiražas - 3000. egz. Kaina sutartinė.

Eilėraščiai

     Lietuvoje yra daug jaunų poetų, drąsiai išeinančių su pirmuoju eilėraščių rinkiniu. Taip ir reikia. Turiu vėl vieną iš tokių stiprokų ir su pirmąja knygele.

     Minint Los Angeles mieste trečią Antano Mikalajūno knygą, publikos tarpe buvo kauniškė, dabar Kalifornijoje dirbanti, Brigita Jakubonienė, kuri prie knygos aptarimo pridėjo ir jautrių deklamacijų: paskaitė savo mokinės Marijos Svetukaitytės du gražius eilėraščius, apibūdino ir jų autorę, Aklųjų mokyklos Kaune mokinę, turėjusią sunkų gyvenimo kelią, jautrią ir kūrybingą moterį. Klausytojai buvo sužavėti ir skaitovės humaniškumu bei dailiu paskaitymu, ir autorės Marijos Svetukaitytės eilėraščiais iš jos pirmojo rinkinio.

     Knygelė kukli, nors ir su skoningu viršeliu, pradžioje autorės /gimusios 1930 m./ nuotrauka. “Ko gali tikėtis skaitytojas iš šios knygos?” klausia įžanginiame žodyje Petras Venclovas. Ir atsako: “Pirmiausia - autorės širdies šviesos ir gerumo, meilės pasauliui ir gyvenimui. Toliau - Tėvynė, tėviškė, kovotojai už Lietuvą, artimas žmogus, gamta. Rašo poetė gražia klasikine forma, puikiai valdydama nuotaiką, sklandžiai ir dainingai”.

     Rodos, tuo viskas ir pasakyta. Girdėjau, kad ji išleidusi ir jau antrą eilių rinkinį, bet jo dar neteko matyti. Poezijos mėgėjams verta paskaityti. Pateikiame jos porą eilėraščių.

TĖVIŠKĖJE

     Mano tėviškėj šunys sulos,
     Sušlamės aukštas beržas prie vartų.
     Atsigerti norėčiau sulos,
     Kad nuplautų tą ilgesį kartų.

     Vėl norėčiau prie upės arti,
     Tošele piemenėlio užgroti,
     Kur žirgai pievoj žvengia sarti,
     Ąžuolai ant kalnelio šakoti.

     Kur bitučių žali aviliai,
     Medumi kvepia žydinčiuos soduos,
     Daug man džiaugsmo ir skausmo davei,
     Vieversėlių pažadintas sodžiau.

SUDARGUI

     Tas vaikiškas džiaugsmas, tas vaikiškas vargas.
     Boluoja iš tolo manasis Sudargas.
     Žvaigždžių skvarbios akys bangelėse švyti,
     Jos saugo per naktį miestelį mažytį

     Ir Nemuno krantą, žaliuojantį, aukštą,
     Pasvirusį gluosnį, vėjelio sušiauštą.
     Ievų baltą skraistę ir Juodkupio tiltą,
     Skužinskienės kalną, ledynų supiltą.

     Čia plaudavau kojas, įkaitus nuo saulės,
     Nėra man mielesnio upelio pasauly,
     Tegu ošia jūros, galingos ir plačios.
     Verkiu aš iš laimės, Sudargą pamačius.

     Marija Svetukaitytė-Misevičienė. Griežlės daina.Redaktorius Petras Venclovas. Leidykla “Lankas ”, paremiant katalikiškam Prano Dauniofondui. Spausdino "Morkūnas ir K. ” Studentų g. 54, 2031 Kaunas. 1994 m. Tiražas - 1000 egz. Kaina nepažymėta.

•    Vilniaus arkivyskupijai grąžintos nuosavybės teisės į kelis pastatus miesto centre. Jei ir toliau tokiu tempu bus grąžinamos teisės, tai truks dar ilgai, kol pagaliau bus atstatytas teisingumas.

•    Detroito Dievo Apvaizdos liet. parapijos klebonas kun. Vladas Valdemaras nuo kovo vidurio iškeliamas į St. Francis Cabrini parapiją Allen Park, MI. Laikinuoju Dievo Apvaizdos parap. administratoriumi paskirtas kun. Viktoras Kriščiūnevičius.

•    Vilniaus kunigų seminarijoje sausio 25 d. susitiko Vilniaus arkiv. metropolitas Audrys J. Bačkis su Vilniaus ir visos Lietuvos stačiatikių arkiv. Chrizostomu. Kalbėjosi abiejų tikybų ekumeniniais klausimais.

•    Kun. Gintaras Vitkus SJ, Kauno Jėzuitų gimnazijos direktorius, priešvekykinį susikaupimą vedė Pal. Jurgio Matulaičio misijoje kovo 17 - 19 d., o Jėzuitų koplyčioje Čikagoje kovo 20 -23 d.