CHIARA LUBICH

“Aš - gerasis ganytojas. Geras ganytojas už avis guldo gyvybę” (Jn 10,11).

     Ganytojo įvaizdis buvo žinomas tiems, kurie klausėsi Jėzaus, nes tai buvo jų kultūros dalis ir kasdienos gyvenimo dalis, taip pat ir tai, kad pranašai skelbė jį kaip mesianizmo simbolį. Žadėtasis Išganytojas turėjo būti ganytojas, vadas, be to, ir karalius.

     Kas gi tas ganytojas turėtų būti? Tame pamokyme, kuris yra kaip pagrindinė tema dešimtame skyriuje pagal Jono Evangeliją, Jėzus pabrėžia net tris kartus, kad tikrojo ganytojo visų privalumų pagrindas yra tai, kad jis "guldo gyvybę", jis yra pasiruošęs aukoti gyvybę už savo kaimenę.

     "Aš - gerasis ganytojas. Geras ganytojas už avis guldo gyvybę". Jėzus aiškiai sakė apie save: "Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti" (Jn 15,13). Ir jis tęsia toliau, sakydamas, kad toksai aukojimas turi būti nesiliaujantis. Jo meilė yra savęs atidavimas ir tai reiškia, kad tokia meilė turi būti visuomet pasiruošusi aukoti savo gyvybę. Bet jei mes tokios meilės svarbumo nesistengėme gerai suprasti, mūsų rūpestis artimo kentėjimais bus ribotas, kai bandysime bent kiek padėti jam sunkenybėse, tada mes negalėsime mylėti kaip Jėzus mylėjo.

     "Aš — gerasis ganytojas. Geras ganytojas už avis guldo gyvybę". Kaip tad mes turėtumėm gyventi pagal šį nurodymą?

     Dievas taip pat nori tokios mūsų meilės, kad mylėtumėm veiksmais (nors mūsų intencijoje ir apsisprendime), kad mylėtumėm taip labai, kaip jis mus myli. Ką mes beveiktumėm, kiekvieną valandėlę, turime rodyti jam mūsų tikrą nuoširdžią meilę visoje mūsų veikloje, ypač kai esame jo įkvėpti ir sustiprinti.

     Tiktai tokia meilė yra tikra krikščionių meilė: ne bet kokia meilė, tik iš mandagumo rodoma, bet didžiadvasiška, kilniaširdi, kuri nebijo rizikuoti savo gyvybės, jei reikia kam nors kokios pagalbos.

     Kiekvieną kartą, kai susitinkame su artimu, kam nors telefonuojame ar rašome laišką, atitekame kasdienos darbą, kaip tarnavimą kitiems, klauskime save: ar esame pasiruošę mirti už jį ar už ją? Jei taip darysime, jausime, kokia yra nuostabi mūsų gyvenimo vertybė, kaip krikščionių, kai tokią meilę vykdome.

     Tada mes matysime, kaip visoje žmonijoje vyrai ir moterys tokios Jėzaus meilės ir mokymo yra paveikti.

     Šventraščio sakinys pateikia mūsų skaitytojams žodžius, kurie padeda ir įkvepia, kaip kasdienos gyvenime turime pagal juos gyventi.

Iš anglų kalbos išvertė Kostas Paulius

     Kun. Kęstučio Briliaus MIC ir grupelės entuziastų sukurtas puslapis kol kas yra vienintelė Interneto kompiuterinio tinklo vartotojams prieinama informacija apie katalikų Bažnyčią Lietuvoje.