Laiškų lietuviamsrašinių konkursas

     Konkurso rašiniui siūlome pasirinkti kurią nors iš šių temų: 1. Kas padeda ir kas kliudo sugyventi su kitais. 2. Kaip nugalėti savo perdėtą išdidumą. 3. Ar nuolankumas yra silpnybė? 4. Kaip reaguoti į apkalbas. 5. Kaip vertinti pasiteisinimą: “Ne mano kiaulės, ne mano pupos”. 6. Ar sutinkate su teigimu, kad dora neįmanoma be tikėjimo? 7. Koks turėtų būti šių dienų kunigas. 8. Kaip žiūriu į Lietuvos ateitį.

     Konkurse gali dalyvauti ir suaugusieji, ir jaunimas. Jaunimui priklausys tik vidurinių ir kitų tolygių mokyklų moksleiviai. Jie būtinai turi pažymėti, kad rašinys skiriamas jaunimo grupei.

     Straipsnio apimtis - apie 6 mašinėle rašyti puslapiai, jaunimo gali būti trumpesni. Straipsnis pasirašomas slapyvardžiu, į atskirą vokelį (ant kurio užrašomas tik slapyvardis) įdedama tikroji autoriaus pavardė, adresas ir telefonas. Vokelis kartu su straipsniu įdedamas į didesnį voką ir siunčiamas redakcijai šiuo adresu: Laiškai lietuviams,2345 W. 56th St., Chicago, IL 60636, USA. Rašiniai turi pasiekti redakciją iki 1998 m. vasario 16 dienos. Premijų didumą ir skaičių nustatys Vertinimo komisija.

Administracijos pranešimas

     Norime dar kartą atkreipti skaitytojų dėmesį, kad Laiškų lietuviams metinė prenumerata yra 20 JAV dolerių. Prašome nesiųsti nei kanadiškų, nei australiškų dolerilų, nes bankas už juos daug atskaito, pvz., neseniai gavome 20 australiškų dolerių; nuėję į banką jų iškeisti į amerikietiškus, gavome tik 14 dol. ir 20 centų. Panašiai yra ir su kanadietiškais pinigais.

     Dar kai kurie skaitytojai yra nesumokėję už 1997 metus. Prašytume kiek galima greičiau atsiųsti prenumeratos mokestį, nes to griežtai reikalauja paštas. Jau buvome priversti nutraukti siuntinėjimą kelioms dešimtims skaitytojų, kurie nebuvo susimokėję už 1996 metus. Mat periodiniai leidiniai turi privilegiją gauti papiginimą už jų siuntinėjimą, bet už tai reikia laikytis gana griežtų pašto taisyklių. Už jų nesilaikymą paštas gali atimti tą privilegiją. Pašto atstovai kartais ateina ir labai skrupulingai patikrina visą kartoteką.

     Kaip jau ne kartą minėjome, Lietuvoje labai vertinami Laiškai lietuviams. Į ten siuntinėjame apie 600 egzempliorių. Ten jie eina iš rankų į rankas, ypač džiaugiasi tikybos mokytojai ir katechetės. Kai kurie klausia, koks prenumeratos mokestis į Lietuvą. Tik 20 dolerių. Aišku, tokia kaina siuntinėjimas mums yra nuostolingas, bet tą nuostolį sumažiname iš aukų, kurias prie prenumeratos mokesčio prideda mūsų skaitytojai. Jiems už tai ir mūsų, ir mūsų skaitytojų iš Lietuvos labai didelė ir nuoširdi padėka.

LAIŠKAI LIETUVIAMS-Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius -Juozas Vaišnys, SJ. Redaktoriaus pavaduotojas-Algirdas Paliokas, SJ. Techninė redakcija - Jonas Kuprys ir dr. Jonas Boguta. Administratorė - Marija A. Jurkutė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (773) 737-8400. FAX (773) 737-0486. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata-20 dol., atskiras numeris-2 dol.