□    Pop. Jonas Paulius II paskyrė Vilniaus arkiv. metropolitą Audrį Juozą Bačkį, Lietuvos Vyskupų konferencijos pirmininką, vyskupų sinodo antrosios nepaprastosios asamblėjos Europos klausimais priešsinodinės tarybos nariu.

□ Kun. Vincas Vėlavičius, dirbęs sielovados darbą įvairiose Telšių vyskupijos parapijose, bolševikų baustas 10 m. laisvės atėmimu, vėliau dirbęs Telšių katedroje, mirė 1997 m. vasario 21d. Telšiuose, kur ir palaidotas katedros šventoriuje. Pop. Jonas Paulius II 1980 m. suteikėjam monsinjoro titulą.

Kauno jėzuitų gimnazijos vyresniųjų moksleivių būrelis.  Tado Kulbio nuotr.

□    Kovo 19 d. sukako 25 m., kai pasirodė pirmasis “Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos” numeris. Tai vienintelis pogrindžio periodinis leidinys visoje buvusioje Sovietų Sąjungoje, kurio redakcijos kagėbistams nepavyko aptikti. Kovo 15 d. “Kronikai” skirtą minėjimą - mokslinę konferenciją - Vilniuje surengė Lietuvių katalikų mokslo akademija kartu su Vilniaus universitetu.

□    Lietuvos karaimų religinės bendruomenės pirm. Mykolas Firkovičius sako, kad šiuo metu Lietuvoje gyvena apie 250 karaimų. Ši nedidelė bendruomenė per šimtmečius (juos į Lietuvą atgabeno Vytautas Didysis 1397 m.) išsaugojo savo religiją, papročius ir tradicijas.

□    Pop. Jonas Paulius II balandžio 7 d. pirmą kartą susitiko su Lenkijos prezidentu Aleksandr Kwasniewski, buv. komunistu. Susitikimas Vatikane buvo šaltokas, nes šiuo metu Lenkijos ir Romos katalikams Bažnyčios santykiai yra įtempti.

□    Kovo mėn. popiežius gavo naują Mercedes-Benz limuziną, specialiai suprojektuotą jo poreikiams: su pusiau nudengiamu stogu, įgalinančiu popiežių stovėti iškilmių metu ir parade. Automobiliu popiežius mažai tevažiuoja ir pats nevairuoja.

□    Balandžio 8 d., antradienį (Čikagos nauji arkivyskupai, kaip tradicija, paskelbiami antradieniais), maždaug po 5 mėnesių nuo kard. J. Bernardin mirties, buvo paskelbta, kad naujuoju Čikagos arkivyskupu paskirtas arkiv. Francis George, prieš tai buvęs Portland, Oregon, arkivyskupu. Jis yra gimęs ir augęs Čikagoje, studijavęs Romoje. Naujasis arkivyskupas priklauso Nekalto prasidėjimo oblatų kongregacijai, keletą metų buvo jos vicegenerolu.

□    Vatikano žiniomis, Jadvyga, Lenkijos ir Lietuvos karaliaus Jogailos žmona, gali būti paskelbta šventąja. Manoma, kad Jadvygos ir vienuolės Edith Stein kanonizavimas gali būti paskelbtas per pop. Jono Pauliaus II kelionę į Lenkiją, kuri prasidės gegužės 31 d. ir tęsis 11 dienų.

□    Pop. Jonas Paulius II balandžio 13 d. turėjo parą trukusį vizitą Bosnijoje. Sarajevo Kosevo stadione laikė šv. Mišias, po to susitiko su musulmonų, žydų ir serbų stačiatikių vadovu metropolitu Nikalojumi ir ragino siekti susitaikymo tarp krikščionių stačiatikių ir katalikų. Bosnijos prezidentą Alis Izetbegovič ragino nebeleisti, kad įsiliepsnotų karas, neapykanta ir nepakantumas.

□    Kun. Vladas Požėla, buv. Sibiro tremtinys, Kužių parapijos klebonas, mirė 1997 m. balandžio 11d.

□    Arkiv. Paulius Marcinkus, daug metų dirbęs Vatikano banke ir buvęs popiežiaus palydovas jo kelionėse, dabar gyvenąs JAV, Arizonoje, šį pavasarį švenčia 50 m. kunigystės jubiliejų. Jis gimė ir augo Cicero, Čikagos kaimynystėje. Čia, Šv. Antano bažnyčioje, gegužės 3 d. aukojo sukaktuvines šv. Mišias.

□    Trisdešimt ketvirta Pasaulio maldos diena už pašaukimus šiais metais buvo sekmadienį, balandžio 20 d. Lietuviams pašaukimų į kunigus ir vienuolijas klausimas yra aktualus ir Lietuvoje, ir už jos ribų.

□ Popiežiškoji Šv. Kazimiero kolegija Romoje praneša, kad po 6 metų studijų šių metų birželio mėn. penkiolika jaunų kunigų įgijo akademinius laipsnius: trys doktoratą, dvylika licenciatą. Tai pirmas toks įvykis Lietuvos Bažnyčios istorijoje.

Ateinančiais mokslo metais laukiama naujų studentų iš Lietuvos, o iš geradarių - paramos kolegijai.

□    Kun. Kazimieras Pugevičius, gimęs ir augęs Baltimorėje, buvęs ilgametis Lietuvių religinės šalpos pirmininkas ir darbuotojas, Baltimo-rės Šv. Alfonso lietuvių parap. vikaras, gegužės 27 d. išvyko į Lietuvą ir dirbs Pal. Jurgio Matulaičio parapijoje Vilniuje.

□    Prel. Justinas Bertašius, Paterson, N.J., Šv. Kazimiero lietuvių parapijos klebonas, gegužės 14 d. minėjo savo kunigystės 55 m. jubiliejų. Vilniaus arkiv. metropolitas Audrys J. Bačkis patenkino mons, K. Vasiliausko prašymą atleisti jį iš Vilniaus arkikatedros bazilikos klebono pareigų ir paskyrė jį emeritu prie Šv. Mikalojaus parapijos bažnyčios. Mons. K. Vasiliauskas sakęs, kad jam buvo per sunku tarnauti arkikatedroje, vienoje iš neramiausių Vilniaus bažnyčių.

□    Kun. Petras Šakalys, ilgametis Brocktono, MA, lietuvių parapijos klebonas, gegužės 4 d. atšventė 50 m. kunigystės jubiliejų.

□    Kun Gediminas Norvilas, naujai paskirtas Kivylių, Akmenės rajone, prie Latvijos sienos, klebonas pasiryžęs pradėti statyti parapijai bažnyčią, nes dabar pamaldos laikomos ne bažnyčiai skirtame pastate.

□    Kaišiadorių vyskupijos kurija vasario 5 d. išplatino vysk. J. Matulaičio laišką arkiv. Teofiliaus Matulionio kanonizacijos reikalu. Jau surinkti 4 tomai įvairiausių dokumentų.

□    Europinės Rusijos katalikų apaštalinis administratorius vysk. Tadeusz Kondrusewicz paskelbė statistinius duomenis apie šios Rusijos dalies katalikų gyvenimą. Čia yra 91 parapija, tikintiesiems patarnauja 102 kunigai ir 121 vienuolė. Veikia viena kunigų seminarija, leidžiamas laikraštis “Evangelijos šviesa”, kasdien transliuojama katalikiška valandos laiko radijo transliacija.

□ Arkiv. Justo Mullor Garcia, apašt. nuncijos Lietuvoje, Latvijoje bei Estijoje, perkeliamas į naująjį postą - į Meksiką. Apie tai Vatikanas pranešė balandžio 2 d.

□    Vilniaus pedagoginis universitetas garbės daktaro vardą suteikė Vilniaus arkiv. metropolitui Audriui J. Bačkiui už didelius nuopelnus Lietuvos švietimui. Kaip žinoma, arkivyskupo iniciatyva Vilniaus pedagoginiame universitete įsteigta Tikybos katedra, kurią jis nuolat globoja ir rūpinasi tikybos mokytojų kvalifikacija.

□    Prel. Jonas Kučinskas-Kučingis, buv. Šv. Kazimiero parapijos Los Angeles klebonas, prisiminimų knygos “Mano gyvenimo kelias” autorius, šiais metais švenčia 60 m. kunigystės jubiliejų. Pirmasis šios sukakties prisiminimas buvo kovo 16 d., kai Los Angeles arkiv. kard. Roger Mahony dalyvavo prel. J. Kučingio aukotose šv. Mišiose ir pamoksle įvertinojo darbus. Los Angeles visuomenė šį jubiliejų šventė geg. 18 d., kai į šias iškilmes buvo atvykęs vysk. P. Baltakis. Lietuvoje, Švėkšnoje, jubiliatas buvo pagerbtas didelėmis iškilmėmis liepos 27 d.

Juoz. M.