Juozas Tumas - Vaižgantas (1869-1933) niekada negėrė degtinės, tačiau, turėjo silpnybę įsipilti į arbatą konjako. Tai žinodami, mosėdiškiai apie savo kunigėlį sukūrė tokį anekdotą, iš kurio juokėsi ir pats Vaižgantas.

Eina Vaižgantas ir žiūri — ant prakaikų girtuoklis besivoliojąs.

-    Ak, tu, begėdi! - pradėjo mostaguoti rankomis kunigas. - Prisisprogai, kad nė paeiti negali.... Guli visos parapijos gėdai. Kur tavo žodis, galgone?! Prieš dvi dienas davei žodį pačiam ponui Dievui, kad arielkos į burną neimsi!

-    Tai kad aš, kunigėli, konjaką gėriau! - vos apversdamas liežuvį pasakė parapijietis.

-    Tai ko iš karto nesakei! - dar labiau pasišiaušė Vaižgantas. - Gulėk, gulėk, jei jau konjaką... Tik neperšalk, panie.

Sulaukė tėvai sūnaus kareivėlio, tarnybą atlikusio. Šokinėja aplinkui, nenusėdi, atsidžiaugti negali, gardesnį kąsnelį vis kiša, skaidresnį lašelį pila. Pasisotinęs sūnus atsistoja ir traukia prie lango - gimtuoju kaimu grožisi. Staiga aikteli ir išsprogina akis į pirtin traukiančias mergas.

-    Žiūrėk, žiūrėk, - kumšteli motina tėvui, -prieš armiją net į tą pusę nežiūrėjo, o dabar... kaip akimis ryja.

-    Tikras vyras - visai kaip aš, - pritariamai linkteli tėvas ir šelmiškai merkia akį atžalai. - Ką? Patinka?

-    Kvaišos, - burbteli sūnus, - į koją niekaip nepataiko...

1936 m. Kauno žydų gimnazijoje egzaminai. Per lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą Švietimo ministerijos atstovas šios gimnazijos mokinį paklausė, kokius jis žinąs žymiausius lietuvių rašytojus. Šis, ilgai galvojęs, darkyta lietuvių kalba atsako:

Žymiausi Lituvos rašytojai: Kreivas Mickevičius, Liūdnas Gira, Užgintas Tumas ir aptiekorius Žukauckas (rašytojas Vienuolis - Žukauskas yra dirbęs vaistinėje. Red.).

Vaižgantas dėstė literatūrą Kauno Vytauto Didžiojo universitete. Kartą buvo pakviestas į Švietimo ministerijos egzaminų komisiją.

Žydelis laiko lietuvių kalbos egzaminą. Vaižgantas jam duoda paskaityti pasaką “Dangus griūva”. Žydelis skaito: “...ir lapas nukrito katinui ant uodegos... ”

-    Ar supranti, ką skaitai? - klausia Vaižgantas.

-    Suprantu.

-    Tai kas yra “lapas”?

-Lapas... Tai... tai lapės vyras.

Anglų poetas Jonas Miltonas, paklaustas, kodėl karalius gali būti karūnuotas sulaukęs 14 metų, o vesti, tik 18, atsakė, kad tai visiškai suprantama, nes šalį valdyti yra kur kas lengviau negu moterį.

Profesorius Vincas Krėvė (1882-1954) subtiliai jautė ir mėgo romantizmą, todėl reikalaudavo, kad studentai išsamiai apibūdintų šią literatūros srovę. Kartą jis egzaminuojamojo studento paklausė:

-    Pasakyk, tamsta, kas gi yra tasai romantizmas?

Studentas net nepagalvojęs ėmė pilti:

-    Tai tokia literatūros srovė, kurios atstovai idealizuoja senovę. Romantikai užsidaro savyje, atsiriboja nuo visuomenės, bėga nuo gyvenimo.

Profesorius pašoka tarsi įgeltas:

-    Ale jau taip ir bėga... Tai bėk ir tu! Atbėgsi kitą kartą!

(Iš Lietuvos aido)

Kun. Jonas Žvirblis mirė kovo 4 d. Buvo gimęs 1911 m., o kunigu įšventintas 1938.