■    Kovo 1 d. Kaune, Respublikiniame pedagogikos muziejuje, paminėta pogrindinio religinio-kultūrinio žurnalo “Rūpintojėlis” 20 m. sukaktis. “Rūpintojėlio” tikslas buvo atskleisti daugeliui tarybinių žmonių nepažįstamą religijos ir dvasios vertybių pasaulį. Leidinyje buvo spausdinami originalūs Lietuvos ir išeivijos autorių religinio, filosofinio ir apologetinio turinio straipsniai bei vertimai iš kitų kalbų.

■    Per audienciją Prancūzijos vyskupams pop. Jonas Paulius II ragino visus švietimo sistemos vadovus pamokų tvarkaraštyje rasti deramą vietą tikybos mokymui. Popiežius akcentavo krikščioniškųjų šeimų teisę į tai, kad per tikybos pamokas jų vaikai būtų ugdomi krikščioniškai, morališkai ir dvasiškai.

■    Ses. Celestine Stakutis, CJC, buvusi vyriausioji Nukryžiuotojo Jėzaus ir Sopulingosios Motinos kongregacijos vadovė, mirė 1997 m. kovo mėn.

■    Balandžio 27 d. pop. Jonas Paulius II baigė vizitą Čekijoje, per kurį pakvietė įvairias krikščioniškas grupes ekumeniniam dialogui, kad būtų užgydytos praeities žaizdos.

■    Kun. Jonas Stankevičius, buvęs 1969-1983 m. Cicero Šv. Antano lietuvių parapijos klebonas, paskutiniuoju metu gyvenęs San Diego, CA, mirė 1997 m. balandžio 24 d. Palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse Čikagoje.

■    Clevelando lietuvių choras “Exultate”, vadovaujamas muz. Ritos Čyvaitės-Kliorienės, geg. 3 d. Čikagos Jaunimo centre atliko aukšto lygio giesmių ir dainų koncertą. Rengėjas - “Draugo” dienraštis.

■    Kun. Donald Petraitis MIC, tėvų marijonų provincijolas, gegužės 9 d. atšventė 33 m. kunigystės sukaktį.

■    1997 m. Stasio Šalkauskio premija paskirta arkiv. Sigitui Tamkevičiui už ypatingus nuopelnus pogrindžio sąlygomis leidžiant “Lietuvos katalikų Bažnyčios kroniką”. St. Šalkauskio premija yra įsteigta Lietuvos kultūros fondo Šiaulių krašto tarybos. Premija skiriama kas dveji metai.

■    Kun. dr. Antanas Jurgelaitis OP birželio 9 d. atšventė 80 m. amžiaus sukaktį.

■    prel. Antanas Rubšys, Šv. Rašto Senojo Testamento vertėjas, Manhattan kolegijos profesorius, šių metų pavasarį lankėsi Lietuvoje ir skaitė paskaitas Šv. Rašto temomis Vilniaus kunigų seminarijoje ir Pedagoginiame universitete.

■    Vytauto Didžiojo universitete Kaune yra ruošiamas leidinys - Konkordancija. Tai abėcėliškai sutvarkyta Šv. Rašto knygų žodžių, posakių ir vienodų temų rodyklė. Tokios knygos Lietuva dar neturi. Ją norima išleisti šiemet, sukaktuviniais metais nuo pirmosios lietuviškos knygos pasirodymo. Konkordanciją redaguoja Rūta Marcinkevičienė. Prel. A. Rubšys talkina kaip vienas patarėjų.

■    Vilniaus arkivyskupijos Katechetikos centras ir Lietuviu katalikų mokslo akademija balandžio 5 d. Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje ir zakristijos salėje surengė konferenciją “Pasitinkant krikščionybės 2000 m. jubiliejų”. Dalyvių daugumą sudarė tikybos mokytojai. Konferencijoje, be kitų, kalbėjo arkiv. A.J. Bačkis ir Švietimo bei mokslo ministras Zigmas Zinkevičius.

■    Vilniaus katedros inventorizacijos knyga liudija, kad 1397 m. geg. 9 d. jau veikė katedrinė mokykla. Todėl šiais metais švenčiama Lietuvos mokyklos 600 metų sukaktis.

■    Naujuoju Šv. Mykolo Arkangelo (Įgulos) bažnyčios Kaune rektoriumi nuo geg. 15 d. paskirtas Kauno apskrities kariuomenės kapelionas kun. Virgilijus Dudonis. Mons. Alf. Svarinskas nuo tos dienos šios bažnyčios altarista.

■    Gegužės viduryje pop. Jonas Paulius II 48 val. lankėsi Libane. Musulmonų grupuotė “Dievo armija” ketinusi nužudyti popiežių. Šiuo pasikėsinimu norėta sugriauti pasaulio pasitikėjimą saugumu Libane. Palestinos karingoji musulmonų grupuotė Hamas sako, kad ji nėra susijusi su šiuo sąmokslu.

■    Aukščiausias Lietuvoje kryžius - 19 metrų aukščio - buvo pastatytas ir pašventintas 1990 m. Kaltinėnuose (Šilalės raj.). Kryžius simbolizuoja Lietuvos prisikėlimą.

■    Suvalkijoje leidžiamame laikraštyje, “Saduvos krašte”, kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį spausdinamas religinio ir dvasinio gyvenimo puslapis. Vilkaviškio vysk. J. Žemaitis šį puslapį redaguoti paskyrė Marijampolės kun. Juozą Barkauską.

■    Lietuvos stačiatikių Bažnyčia kanoniškai pavaldi Maskvos ir visos Rusijos patriarchijai. Dabar Lietuvoje yra 43 stačiatikių parapijos.

■    Kovo 31d. Palemone Kauno augz. VI. Michelevičius pašventino seserų saleziečių namus bei koplyčią.

■    Kun. dr. Viktoras Pavalkis, gyv. Milpitas, CA, gegužės 29 d. šventė kunigystės 65 m. sukaktį.

■    Kun. Jonas Kuzinskas, daugiau kaip 9 m. išbuvęs Švč. M. Marijos Gimimo lietuvių parapijos klebonu Čikagos Marąuette Parke, nuo geg. 1 d. apsigyveno Šv. Šeimos viloje, kur eis kapeliono pareigas.

■    Geg. 7 d. Šv. Vardo katedroje įvyko naujojo Čikagos arkiv. Francis George įvesdinimo iškilmės.

■    Pop. Jonas Paulius II gegužės mėn. įsteigė Lietuvoje naują Šiaulių vyskupiją ir pirmuoju jos vyskupu paskyrė kun. Eugenijų Bartulį, Kauno Tarpdiecezinės kunigų seminarijos rektorių. Naujoji Šiaulių vyskupija apima beveik visą dabartinę Šiaulių apskritį, priklausiusią Kauno arkivyskupijai, ir priskiriant po keletą parapijų iš Telšių bei Panevėžio vyskupijų. Šiaulių vyskupijoje bus 63 parapijos ir apie 270.000 katalikų.

■    Pop. Jonas Paulius II geg. mėn. paskyrė dar du naujus vyskupus: Vilniaus arkivyskupo augziliaru kun. Joną Borutą SJ, lietuvių jėzuitų provincijolą, ir Kauno arkivyskupo augziliaru kun. Rimantą Norvilą, buv. šios arkivyskupijos kanclerį.

■    Lenkijos, Lietuvos, Vokietijos, Čekijos, Vengrijos ir Slovakijos prezidentai birželio 3 d. dalyvavo popiežiaus Jono Pauliaus II šv. Mišiose, aukojamose Gniezno mieste, ir paskui su juo susitiko. Taip pat visi dalyvavo Lenkijos prezidento ruoštuose pietuose popiežiui pagerbti.

■    Vilkaviškio vysk. Juozas Žemaitis pasirašė dekretą, kuriuo Marijampolėje, dabartiniame vyskupijos centre, atkuriama Vilkaviškio kunigų seminarija, veikusi ligi 1945 m., iki bolševikams ją uždarant. Seminarija pradės veikti maždaug po trejų metų, kai bus pastatyti seminarijos pastatai ant Šešupės kranto.

■    Geg. 5 d. pop. Jonas Paulius II Vatikane priėmė Lietuvos užsienio reikalų ministrą Algirdą Saudargą.

■    Kun. dr. Antanas Liuima SJ, ilgametis Lietuvių katalikų akademijos pirmininkas ir St. Grigaliaus universiteto Romoje profesorius, birželio 13 d. atšventė kunigystės 55 m. jubiliejų.

■    Geg. 13 d. suėjo 80 m., kai Fatimoje, Portugalijoje, švč. M. Marija pasirodė pirmą kartą trims vaikams: Liucijai dos Santos, Pranciškui Mario ir Jacintai Mario.

■    Arkiv. Jonas Bulaitis, ėjęs apaštalinio nuncijaus pareigas Korėjoje ir Mongolijoje, toms pačioms pareigoms perkeltas į Albaniją.

■    Šalia Kryžių kalno, kuris dabar yra naujojoje Šiaulių vyskupijoje, įsikurs mažieji broliai pranciškonai. Mintį statyti čia vienuolyną iškėlė pop. Jonas Paulius II, aplankęs šį kalną 1993 m. Projektą paruošė italai ir lietuviai architektai. Vienuolynas užims apie vieną hektarą ploto ir bus apie 350 metrų nuo Kryžių kalno.

■    Artėjant jubiliejiniams krikščionybės metams, juos pasitikti bei švęsti Roma kviečia ne tik katalikus, ne tik krikščioniškąsias Bažnyčias, bet ir žydus ir musulmonus. Iki šiol šventieji metai būdavo švenčiami beveik tik katalikiškoje aplinkoje. Pop. Jonas Paulius II 2.000-iems jubiliejiniams metams nori suteikti visuotinį charakterį, pirmiausiai pažymėdamas ekumeninį jubiliejaus pobūdį.

■    Pop. Jono Pauliaus II 1997 m. kovo 7 d. aktu pakelti garbės prelatais išeivijoje besidarbuoją lietuviai kunigai: Australijoje - Pranas Dauknys, Brazilijoje - Juozas Šeškevičius, Kanadoje -Jonas Staškevičius.

■    Vilniaus pedagoginio universiteto tikybos katedros III ir IV kursų studentų grupė šį pavasarį lankėsi Italijoje: Venecijoje, Asyžiuje, Florencijoje ir Romoje. Čia dalyvavo bendroje Šv. Tėvo audiencijoje.

■    Vilkaviškio vysk. Juozas Žemaitis, Lenkijos Elko vyskupo W. Ziemba pakviestas, geg. 7 d. lankėsi Seinuose, katedroje bazilikoje aukojo šv. Mišias ir 20 lietuvių suteikė sutvirtinimo sakramentą. Šie metai Elko ir Vilkaviškio vyskupijoms yra sukaktuviniai: prieš 200 m. buvo įsteigta Vygrių (seinų) vyskupija.

Juozas M.