Skyrių tvarko JUOZAS VAIŠNYS SJ

Žodelio ne rašymas drauge ir atskirai

     Žodelis ne gali būti arba dalelytė, arba priešdėlis. Kai jis sakinyje eina dalelyte, tai paprastai tik paneigia kito žodžio reikšmę, pvz.: Juoda duona - ne badas. Tas įvykis visai ne juokingas. Tai ne mano pieštukas. Ne visada ir jam pasiseka. Taip pat žodelis ne, eidamas dalelyte, gali reikšti priešpriešą, pvz.: Ne darbas, o žaidimas jam dabar rūpi. Jis čia atėjo ne mokytis, o tik išdykauti.

     Kai žodelis ne eina priešdėliu, tai pagrindinio žodžio prasmę jis pakeičia priešinga prasme, pvz.: laimė - nelaimė, geras - negeras, myli - nemyli ir pan.

     Tad apie šio žodelio rašymą su kitais žodžiais trumpai galima pasakyti, kad jis su kitais žodžiais rašomas drauge, kai yra jų priešdėlis, o atskirai -kai paneigia kito žodžio reikšmę ar išreiškia priešpriešą. Atrodo, kad ši taisyklė turėtų būti aiški, bet vis dėlto, taikant ją atskiriems atvejams, gali kartais kilti neaiškumų, tad bus naudinga plačiau apie šio žodelio rašymą pakalbėti.

     Vienoks ar kitoks šio neigiamo žodelio rašymas priklauso nuo to, kas norima juo pasakyti. Kai kuriais atvejais jis žodį tik neigia, tarsi išjungdamas iš pasakytos minties, bet jo reikšmės nekeičia. Pavyzdžiui, J. Jablonskio pateiktame sakinyje Ne mokslas dabar jam rūpi žodelis ne nepakeičia žodžio mokslas reikšmės, o tik parodo, kad kalbamajam asmeniui dabar rūpi visai kas kita, tik ne mokslas. Kitais atvejais, kaip jau minėta, žodelis ne, virsdamas priešdėliu, pakeičia buvusią žodžio reikšmę, pvz.: malonumas - nemalonumas, mažas - nemažas, toli - netoli ir t.t. Paprastai šios aplinkybės ir nusprendžia žodelio ne rašymą: kai jis su kitu žodžiu nesudaro vienos sąvokos (naujos neigiamos sąvokos), tai rašoma skyrium, o kai jis pakeičia buvusią žodžio reikšmę ir su juo sudaro naują neigiamą sąvoką reiškiantį žodį, tai rašoma drauge.

     Žodelio ne rašymas drauge ar skyrium daug priklauso nuo to, kurią kalbos dalį juo neigiame. Tik pirmiausia norime pakartoti ir pabrėžti, kad visuomet priešpriešiniuose sakiniuose žodelis ne su visų kalbos dalių žodžiais rašomas skyrium, nes tokiais atvejais naujos neigiamos sąvokos su jais nesudaro: Pvz.: Jis ne lietuvis, bet lenkas. Jis ne išmintingas, bet kvailas. Ne tinginiauti, bet dirbti čia atėjau. Jei ne laisvu noru eisi į kariuomene, tai būsi priverstas eiti.

     Paprastai žodelis ne drauge yra rašomas su veiksmažodžiais, su visomis jų išvestinėmis formomis (dalyviais, padalyviais, pusdalyviais), su ryškios veiksmažodinės kilmės daiktavardžiais, su būdvardžiais ir su būdvardiniais prieveiksmiais. Atskirai yra rašomas su daiktavardžiais, įvardžiais, skaitvardžiais, daiktavardiniais ir įvardiniais prieveiksmiais, prielinksniais, jungtukais. Tai yra tik bendra taisyklė, bet nemaža yra ir išimčių. Taip pat su kai kuriomis kalbos dalimis žodelio ne rašyba nėra galutinai nusistojusi: vienur rašoma vienaip, kitur kitaip. Gal bus naudinga pažvelgti atskirai į kiekvieną kalbos dalį.

     1. Su daiktavardžiais.Kaip jau minėta, su daiktavardžiais žodelis ne paprastai rašomas atskirai, pvz.: Ne vėjai pūtė, ne sodai ūžė, ne lelija lingavo (liaudies daina). Čia žodelis ne nekeičia su juo einančių žodžių reikšmės, o tiktai juos neigia. Bet kai ne eina žodžio priešdėliu, tai, be abejo, rašoma drauge. Yra tokių daiktavardžių, kurie tik su šiuo priešdėliu ir tevartojami, pvz.: nemokša, nenuorama, nerimas, nemiga, neapykanta, nebylys, neregys ir kt. Bet kai kurie priešdėliniai daiktavardžiai gali būti vartojami ir be priešdėlio, pvz.: nelaimė -laimė, nedarbas - darbas, neteisybė - teisybė, netaupumas - taupumas ir kt. Čia kartais galėtų būti rašybos neaiškumų, bet vis dėlto neturėtų būti sunku atskirti paprastą sąvokos neigimą nuo neigiamą sąvoką reiškiančio žodžio, pvz.: Darbas - ne vargas, tinginystė - ne laimė (priežodis). Jam šokiai, ne darbas rūpi. Šiuose sakiniuose yra išreikštas paprastas neigimas. O štai pora sakinių, kur tie patys žodžiai su priešdėliu ne išreiškia neigiamą sąvoką: Kokia nelaimė jį ištiko! Po karo Amerikoje buvo didelis nedarbas.

     Čia norime priminti, kad, užuot sakius nedarbas, negalima sakyti bedarbė, nes šio žodžio reikšmė visai kitokia: bedarbė tai yra “darbo neturinti moteris”.

     Ne su daiktavardžiais rašoma drauge ir tada, kai su šiuo žodeliu sudaromas naujas žodis, priešingas kitam žodžiui, reiškiančiam asmenį, daiktą arba asmenų bei daiktų grupę, pvz.: Lietuvoje gyvena ir nelietuvių. Stovykloje dalyvavo du šimtai skautų ir šimtas neskautų. Gyvulius skirstome į žinduolius ir nežinduolius. Vienos medžiagos yra laidininkės, kitos nelaidininkės (kurios nepraleidžia elektros).

     2.    Su būdvardžiais. Žodelis ne su būdvardžiais paprastai sudaro naują sąvoka, priešingą teigiamai, todėl rašoma drauge, pvz.: negeras - geras, negražus - gražus, nešaltas - šaltas, nešakotas -šakotas ir kt.

     Kartais žodelis ne gali tik neigti būdvardžio reikšmę, bet nesudaryti su juo naujos sąvokos, tada jis rašomas skyrium, pvz.; Aš juk ne mažas vaikas, gali manim pasitikėti. - Aš visai ne sena!atkirto eglutė. Tekėk už išmintingo, bet ne turtingo.

     Su aukštesniojo ir aukščiausiojo laipsnio būdvardžiais žodelis ne paprastai naujos sąvokos nesudaro, tad yra rašomas skyrium, pvz.: Jis už mane ne aukštesnis. Jis ne geriausias mokinys klasėje. Tik palyginti retais atvejais žodelis ne gali sudaryti vieną sąvoką su aukštesniojo ir aukščiausiojo laipsnio būdvardžiais, tada, žinoma, jis rašomas drauge, pvz.: Smūgiai į duris darėsi vis nekantresni. Veidmainiai - tai patys negarbingiausi žmonės.

     3.    Su skaitvardžiais. Su skaitvardžiais žodelis ne vienos sąvokos nesudaro, tad paprastai rašomas skyrium, pvz.: Jau ne vienas man taip sakė. Jis ne pirmas, kurį šiandien sutikau.

     4.    Su įvardžiais. Dėl tos pačios priežasties ir su įvardžiais ne rašomas skyrium, pvz.: Dar ne visus išskaičiavau. Ji ne savo vaikus augina. Ne kiekvienas tai sugebės padaryti.

Su įvardžiais kas, koks, savas žodelis ne kartais sudaro žodžius, turinčius būdvardinę reikšmę, pvz.: nekas arba nekoks reiškia “prastas, menkas”, o nesavas reiškia “keistas neįprastas”. Iki šiol gramatikose paprastai būdavo sakoma, kad su šiais įvardžiais (kas, koks, savas) žodelis ne rašomas skyrium, bet dabar jau linkstama juos rašyti drauge. Drauge juos rašydavo ir kai kurie mūsų rašytojai, pvz.: Bet ir tų buvo nekoks gyvenimas (Žemaitė). Šiandien aš nesavas (A. Vienuolis). Dabartinės lietuvių kalbos žodynas (Vilnius, 1972) turi žodį nesavas, bet žodžių nekas ir nekoks dar jame nėra. Atrodo, kad jis (žodynas) juos yra linkęs rašyti atskirai. Manytume, kad pagal pirmiau duotą taisyklę, kur buvo sakoma, kad žodelis ne rašomas drauge, jeigu jis su kitu žodžiu sudaro naują sąvoką, gal būtų geriau ir šiais atvejais rašyti nekas, nekoks, nesavas.

     5.    Su veiksmažodžiais. Žodelis ne su veiksmažodžiais ir iš jų išvestomis formomis (dalyviais, padalyviais, pusdalyviais) visuomet rašomas drauge, išskiriant, žinoma, tik jau minėtus priešpriešos atvejus, pvz.: Duok Dieve, rasti, bet ne pamesti. Ne stovėti mes čia susirinkome. Pamokos metu turi klausyti, o ne svajoti.

     6.    Su prieveiksmiais. Su būdvardiniais ir dalyviniais prieveiksmiais žodelis ne rašomas drauge, pvz.: Jis nemeiliai į mane pažiūrėjo. Su melu netoli tenueisi. Laiškas buvo neįskaitomai parašytas. Vaizdas buvo neregėtinai gražus.

     Su kitais prieveiksmiais ne rašoma skyrium, pvz.: Ne visai pritariu tavo planui. Ateisiu, tik ne dabar. Man ne vis tiek, kur važiuosime.

     Su aukštesniojo ir aukščiausiojo laipsnio prieveiksmiais ne taip pat rašoma skyrium, pvz.: Jis už tave ne mažiau gudrus. Jis ne išmintingiausiai pasielgė.

     Prieveiksmiams kaip ir kiek žodelis ne gali suteikti naują reikšmę, tada reikėtų rašyti drauge, pvz.: Mano sūnus nekaip (prastai) mokosi. Mūsų kaimynas nekiek (nedaug) žemės turi.

     7.    Su prielinksniais žodelis ne rašomas skyrium, nes vieno žodžio su jais nesudaro ir paprastai neigia ne atskiro prielinksnio, bet visos prielinksninės konstrukcijos reikšmę, pvz.: Ne prieš dorą toks šėlimas. Tos avižos ne dėl to žąsino. Ne su vienu kirčiu medį nukerta.

     8.    Su kitomis kalbos dalimis (jungtukais, jaustukais, dalelytėmis) ne rašoma skyrium, pvz.: Kad tu būtum, mergužėle, šakoj pasikorus, ne kad mane bernužėlį jauną priviliojus (daina). Ne tik man taip atsitiko. Ne per daug iš jo gausi.

     Tik jungtukas nekaip (vartojamas vietoj negu) yra rašomas drauge, pvz. Geriau būti protingam, nekaip turtingam (priežodis).

     Dar galima pridurti, kad yra nemaža sudurtinių dalelyčių su ne, pvz.: nebe, nebent, netgi, nejaugi ir kt. Šios rūšies dalelytės kartais neturi net neigiamos reikšmės.