CHIARA LUBICH

“Kas tik vykdo Dievo valią, tas man ir brolis, ir sesuo, ir motina” (Mk 3,35).

     Tais žodžiais Jėzus pasakė žmonių miniai, susirinkusiai aplink jį, kuriuos jis laiko savo šeimos nariais. Tai yra tos ypatingos jo šeimos pavyzdys. Tai yra tokia šeima, kurios giminystės ryšiai nesaisto. Tie, kurie priklauso tai jo šeimai, yra visi tie, kurie, kaip jis, vykdo Dievo valią.

     Dievo valia yra Dievo balsas, kuris nesiliaujančiai ką nors mums sako ir mus kviečia. Tai yra toksai nuostabus jo veikimas, kuris tęsiasi visame mūsų gyvenime ir tam gyvenimui pasibaigus. Tuo būdu Dievas reiškia meilę mums, laukdamas mūsų atsakymo, kad galėtų vykdyti mūsų gyvenime savo nuostabius darbus. O Dievo valia ir yra, kad darytume tai, kam jis mus ir pašaukė, vykdydamas tikrą mūsų asmenybės atbaigimą.

Arkiv. Audrys J. Bačkis, asistuojamas vysk. Juozo Tunaičio, konsekruoja vyskupą Joną Borutą SJ. Rankų uždėjimas ant galvos - pagrindinė konsekracijos apeiga.

     Taipgi yra ir ypatingoji asmenybė, kurios gyvenimas liudija mums, ką daro Dievo valios vykdymas, visiškai atsisakant savosios: o toji asmenybė yra Marija, Jėzaus Motina. Mes matome, kad josios dvasinis gyvenimas turėjo pilnybę, kai ji, gyvendama žemėje, vykdė Dievo valią: “Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei” (Lk 1,38).

     Marijos nesiliaujanti ištikimybė Dievo valiai, net skaudžiausiais ir tragiškais momentais padėjo jai vykdyti tą nepaprastą planą, kurį Dievas jai turėjo visoje amžinybėje.

     Marija, vykdydama Dievo valią, tapo Jėzaus Motina - Dievo Motina.

     Taip pat ir mūsų ryšiai su Dievu yra panašūs į tikros giminystės santykius su Juo. Mūsų buvimas istorijoje neprasidėjo tik mūsų gimimo metu. Ne, Dievas amžinai rūpinosi mumis. Dievas visuomet galvojo apie mus ir mus mylėjo. Mes visuomet buvome jo širdyje.

     Kada ir kur? Apie tai dabar mes nežinome ar žinome tik truputį, bet vieną dieną mums bus visai aišku, jei vykdysime Dievo valią, kaip Marija darė. Tada mes eisime į mums paskirtą vietą danguje, kai ateis mūsų išvykimo diena iš šios žemės.

     Todėl mes turime norėti taip pat to, ko Dievas iš mūsų nori. Mes turime paklusti jam ir sutikti priimti viską nepadalinta širdimi. Mes turime būti vieningi su jo valia. Mes nieko geresnio negalime daryti, kaip tik vykdyti Dievo valią. Tai ir yra svarbiausias vykdymas, kurį mes privalome ištikimai ir nuoširdžiai visuomet tesėti. Tada mes ir galėsime būti tais Jėzaus šeimos nariais.

     O ką reiškia vykdyti Dievo valią taip, kaip jis nori? Tai reiškia, kad mes turime vykdyti Dievo valią nuoširdžiai ir uoliai, viską darydami visuomet taip, kaip Jis nori, kada kalbame, telefonuojame, klausome, padedame, studijuojame, meldžiamės, valgome ar miegame. Vienu žodžiu, tai reiškia, kad turime gyventi kasdienos gyvenimą, atlikdami kiekvieną momentą mūsų profesines pareigas, gyvendami savo šeimose, bendraudami su mūsų aplinkos žmonėmis. Tada toksai Dievo valios vykdymas nuostabiai palengvins mums atlikti visus darbus, gyvenant esamą momentą.

     Visi didieji dvasinio gyvenimo žinovai, pataria, kad mes gyventume tą esamą momentą rūpestingai, uoliai ir ištikimai. O gyvendami tą esamą momentą, mes galėsime gerai vykdyti visas savo pareigas.

     Ir kai taip gyvensime esamą momentą, tada mūsų kryžiai bus pakenčiami. Taipgi, gyvendami esamą momentą, mes gausime iš Dievo ir įkvėpimą.

     Mūsų, praeitis jau pasibaigė; o kokia bus ateitis, mes nežinome. Todėl tik vien toji tikrovė turi reikšmę; kas mes dabar esame ir ką mes darome šį momentą. Kiekvienas akimirksnis yra brangus, nes tik jis yra mūsų žinioje.

     O kol mes esame čia, turime būti pasiryžę tęsti visus mažus ar didelius planus, kuriuos vykdydami turime atidėti mūsų kitus sumanymus, reikalus ir darbus, šalindami rūpesčius, kurie trukdo mūsų atidą ir veiklą. Ką mes bedarytume, turime nuoširdžiai, noriai ir visomis jėgomis atlikti gerai, užbaigdami visus savo darbus galutinai. Tuo būdu mes vykdysime Dievo valią.

     Tik taip viską darydami, mes galėsime kurti naujas ir atnaujinti jau esančias tikinčiųjų bendruomenes bei humaniškas šeimas. Iš tikrųjų Jėzaus mokymas padeda mums geriau suprasti, kad žmonių santykiai, pagrįsti tik rasės, kultūros ar giminystės ryšiais, neatnaujina intymių ir nuoširdžių žmonių santykių.

     Užtat visi tie, kurie stengiasi vykdyti Dievo valią, paklusdami įstatymui, kurį jis įdiegė į kiekvieno širdį, sudaro tą vieną didžiulę šeimą, paplitusią pasaulyje. Tada kiekvienas jų yra Jėzaus “brolis, ir sesuo, ir motina”.

Iš anglų kalbos vertėKostas Paulius

• Birželio 14, Gedulo ir vilties dieną, Berčiūnuose, netoli nuo Panevėžio, pašventinta Tautos Kankinių bažnyčia ir varpinė. Tą pačią dieną suskambėjo varpai, perkelti iš pirmosios Šv. Jurgio lietuvių bažnyčios Čikagoje. Varpai buvo išsaugoti ir nusiųsti į Lietuvą Marijos Rudienės rūpesčiu ir dėka. Ji taip pat finansavo ir varpinės statybą.